Zawiadomienie o zaproszeniu do składnia wniosków o zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów na terenie sekcji B18b niderlandzkiego szelfu kontynentalnego.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.245.4

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 października 2004 r.

Zawiadomienie o zaproszeniu do składnia wniosków o zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów na terenie sekcji B18b niderlandzkiego szelfu kontynentalnego

(2004/C 245/04)

(Dz.U.UE C z dnia 2 października 2004 r.)

Minister Spraw Gospodarczych Królestwa Niderlandów informuje, że złożono wniosek o zezwolenie na poszukiwania węglowodorów dotyczący części B18 przedstawionej na mapie stanowiącej załącznik 3 do Rozporządzenia Górniczego (Dziennik Urzędowy Królestwa Niderlandów, Staatscourant 2002, nr 245) pod nazwą "sekcja B18b".

W odniesieniu do art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów oraz jego opublikowania, zgodnie z art. 15 Ustawy o Górnictwie (Biuletyn urzędowy, Staatsblad 2002, 542), Minister Spraw Gospodarczych zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania wniosków o zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów na terenie sekcji B18b.

Wnioski można składać w ciągu 13 tygodni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia o zaproszeniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i należy kierować je na poniższy adres: Minister van Economische Zaken, ter attentie van de Directeur Energieproductie ("persoonlijk in handen"), Prinses Beatrixlaan 5-7, DEN HAAG, Niderlandy. Wnioski złożone po upływie powyższego okresu nie będą rozpatrywane.

Decyzja dotycząca wniosków zostanie podjęta nie później niż dziewięć miesięcy od upływu powyższego okresu.

Bliższych informacji zasięgnąć można telefonicznie, pod numerem +31 70 379 66 94.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.