Zawiadomienie o wznowieniu dochodzenia w sprawie środków ochronnych w następstwie wyroku Sądu z dnia 9 listopada 2022 r. w... - OpenLEX

Zawiadomienie o wznowieniu dochodzenia w sprawie środków ochronnych w następstwie wyroku Sądu z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie T-246/19, dotyczącego rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/67 wprowadzającego środki ochronne wobec przywozu ryżu siewnego indyjskiego pochodzącego z Kambodży i Mjanmy/Birmy

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.18.8

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 stycznia 2023 r.

Zawiadomienie o wznowieniu dochodzenia w sprawie środków ochronnych w następstwie wyroku Sądu z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie T-246/19, dotyczącego rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/67 wprowadzającego środki ochronne wobec przywozu ryżu siewnego indyjskiego pochodzącego z Kambodży i Mjanmy/Birmy
(2023/C 18/05)

1.
Wyrok

Wyrokiem z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie T-246/19 (Królestwo Kambodży i Federacja Przemysłu Ryżowego Kambodży przeciwko Komisji) ("wyrok") Sąd Unii Europejskiej ("Sąd") stwierdził nieważność rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/67 z dnia 16 stycznia 2019 r. wprowadzającego środki ochronne wobec przywozu ryżu siewnego indyjskiego pochodzącego z Kambodży i Mjanmy/Birmy ("sporne rozporządzenie") 1 , którym Komisja Europejska ("Komisja") ponownie wprowadziła cła określone we Wspólnej Taryfie Celnej na przywóz tego ryżu na okres trzech lat oraz wprowadziła stopniowe obniżanie mającej zastosowanie stawki celnej w odniesieniu do przywozu ryżu pochodzącego z Kambodży i Mjanmy/Birmy.

Sąd stwierdził, że Komisja naruszyła prawo i popełniła oczywisty błąd w ocenie, ograniczając w sposób arbitralny zakres prowadzonego przez nią dochodzenia dotyczącego szkody wyrządzonej przemysłowi Unii jedynie do podmiotów wytwarzających ryż siewny indyjski bielony lub półbielony w procesie przetwarzania ryżu niełuskanego uprawianego lub zebranego w Unii. Błędna definicja producentów unijnych leżała zatem u źródeł błędu w analizie istnienia poważnych trudności, ponieważ Komisja wykluczyła część producentów z oceny szkody

Sąd stwierdził również, że Komisja nie przedstawiła dowodów spełniających wymagany standard w odniesieniu do dostosowań dokonanych w odniesieniu do analizy podcięcia cenowego.

Ponadto Sąd stwierdził, że Komisja naruszyła prawo skarżących do obrony oraz obowiązek ujawnienia istotnych faktów i ustaleń oraz szczegółowych informacji na ich temat. W szczególności Komisja nie ujawniła danych, na podstawie których uzyskano wskaźniki konsumpcji i szkody, a także dotyczących analizy podcięcia cenowego oraz dostosowań dokonanych w następstwie uwag uzyskanych od zainteresowanych stron w odniesieniu do ogólnego dokumentu informacyjnego.

2.
Skutki

Art. 266. TFUE zobowiązuje instytucje do wprowadzenia niezbędnych środków, które zapewnią wykonanie wyroków Trybunału Sprawiedliwości. W przypadku stwierdzenia nieważności aktu przyjętego przez instytucje w kontekście procedury administracyjnej, takiej jak dochodzenia w sprawie środków ochronnych na podstawie rozporządzenia (UE) nr 978/2012 2 , zapewnienie wykonania wyroku Sądu polega na zastąpieniu unieważnionego aktu nowym aktem, w którym wyeliminowana zostanie niezgodność z prawem wskazana przez Sąd 3 .

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości procedura zastąpienia unieważnionego aktu może zostać wznowiona dokładnie od momentu, w którym wystąpiła niezgodność z prawem 4 . Oznacza to w szczególności, że w sytuacji, w której stwierdza się nieważność aktu kończącego procedurę administracyjną, unieważnienie to niekoniecznie wpływa na akty przygotowawcze, takie jak wszczęcie procedury w sprawie środków ochronnych. Przykładowo - w następstwie stwierdzenia nieważności rozporządzenia wykonawczego, które Komisja Europejska przyjęła na podstawie rozporządzenia (UE) nr 978/2012 i którym wprowadziła środki ochronne w postaci ceł przywozowych określonych we Wspólnej Taryfie Celnej na okres trzech lat, postępowanie w sprawie środków ochronnych jest nadal otwarte, ponieważ akt kończący postępowanie w sprawie środków ochronnych został usunięty z porządku prawnego Unii 5 , chyba że niezgodność z prawem wystąpiła na etapie wszczęcia postępowania.

W przedmiotowej sprawie Sąd stwierdził nieważność spornego rozporządzenia z powodów wymienionych w pkt 1.

Pozostałe ustalenia i wnioski zawarte w spornym rozporządzeniu, których nie zakwestionowano lub które zakwestionowano, ale których Sąd nie zbadał, pozostają ważne i wznowienie dochodzenia nie ma na nie wpływu.

3.
Wznowienie dochodzenia

W związku z powyższym Komisja postanowiła wznowić dochodzenie w sprawie środków ochronnych, które doprowadziło do przyjęcia spornego rozporządzenia, którym Komisja Europejska ponownie wprowadziła cła określone we Wspólnej Taryfie Celnej na przywóz tego ryżu na okres trzech lat.

Pierwotne dochodzenie zostaje wznowione na etapie, na którym wystąpiła nieprawidłowość.

Celem wznowienia pierwotnego dochodzenia jest pełne wyeliminowanie błędów stwierdzonych przez Sąd oraz ocena, czy w świetle zasad doprecyzowanych przez Sąd uzasadnione jest ponowne wprowadzenie środków, co doprowadziłoby do ponownego wprowadzenia ceł określonych we Wspólnej Taryfie Celnej na przywóz ryżu siewnego indyjskiego pochodzącego z Kambodży objętego kodami CN 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 i 1006 30 98 na pierwotny okres stosowania (tj. okres trzech lat - od 18 stycznia 2019 r. do 18 stycznia 2022 r.). Ponieważ środki wygasły, cła określone we Wspólnej Taryfie Celnej mogą ewentualnie zostać ponownie wprowadzone jedynie w odniesieniu do przywozu dokonanego od 18 stycznia 2019 r. do 18 stycznia 2022 r.

4.
Oświadczenia pisemne

Wszystkie zainteresowane strony wzywa się do przedstawienia swoich opinii i informacji oraz do dostarczenia dowodów dotyczących wznowienia dochodzenia. O ile nie wskazano inaczej, informacje te i dowody je potwierdzające muszą wpłynąć do Komisji w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5.
Możliwość złożenia wniosku o posiedzenie wyjaśniające do służb Komisji prowadzących dochodzenie

Wszystkie zainteresowane strony mogą złożyć wniosek o posiedzenie wyjaśniające do służb Komisji prowadzących dochodzenie. Wszelkie wnioski o posiedzenie wyjaśniające należy sporządzać na piśmie, podając uzasadnienie. Wnioski o posiedzenie wyjaśniające w sprawach dotyczących wznowienia dochodzenia muszą wpłynąć w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Na kolejnych etapach wnioski o posiedzenie wyjaśniające należy składać w terminach określonych przez Komisję w korespondencji z zainteresowanymi stronami.

6.
Instrukcje dotyczące składania oświadczeń pisemnych i przesyłania korespondencji

Informacje przekazywane Komisji dla celów dochodzeń w sprawie środków ochronnych muszą być wolne od praw autorskich. Przed przekazaniem Komisji informacji lub danych, które są objęte prawami autorskimi osób trzecich, zainteresowane strony muszą zwrócić się do podmiotu praw autorskich o udzielenie specjalnego zezwolenia wyraźnie umożliwiającego:

a)
wykorzystanie przez Komisję tych informacji i danych do celów niniejszego postępowania dotyczącego środków ochronnych oraz
b)
udostępnienie tych informacji i danych zainteresowanym stronom niniejszego dochodzenia w formie umożliwiającej im wykonywanie ich prawa do obrony.

Wszystkie pisemne zgłoszenia, łącznie z informacjami wymaganymi w niniejszym zawiadomieniu, wypełnione kwestionariusze i korespondencję dostarczone przez zainteresowane strony, w odniesieniu do których wnioskuje się o ich traktowanie na zasadzie poufności, należy oznakować "Sensitive" 6 . Strony przesyłające informacje w toku niniejszego dochodzenia są proszone o uzasadnienie wniosku o traktowanie na zasadzie poufności. Zgodnie z art. 38 rozporządzenia w sprawie GSP strony przedstawiające informacje oznakowane "Sensitive" powinny przedłożyć ich streszczenia bez klauzuli poufności, oznakowane "For inspection by interested parties". Streszczenia powinny być wystarczająco szczegółowe, żeby umożliwić prawidłowe zrozumienie istoty informacji przekazanych z klauzulą poufności. Jeżeli jednak osoba dostarczająca informacji nie wyraża zgody na ich podanie do wiadomości publicznej ani nie zezwala na ich ujawnienie w zarysie lub formie streszczenia, natomiast okaże się, że wniosek o zachowanie poufności jest nieuzasadniony, informacje te mogą zostać pominięte.

Zainteresowane strony proszone są o przesłanie wszystkich oświadczeń i wniosków za pośrednictwem platformy TRON. tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), w tym wniosków o zarejestrowanie w charakterze zainteresowanych stron, zeskanowanych pełnomocnictw i poświadczeń. Komunikując się za pośrednictwem platformy TRON.tdi lub poczty elektronicznej, zainteresowane strony wyrażają akceptację zasad dotyczących oświadczeń w formie elektronicznej, które zostały zawarte w dokumencie zatytułowanym "CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES" ("Korespondencja z Komisją Europejską w sprawach dotyczących ochrony handlu"), opublikowanym na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Handlu pod adresem: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tra doc_148003.pdf. Zainteresowane strony muszą podać swoją nazwę, adres, numer telefonu i aktualny adres poczty elektronicznej, a także upewnić się, że podany adres poczty elektronicznej funkcjonuje jako oficjalny adres przedsiębiorstwa, a pocztę elektroniczną sprawdza się codziennie. Po otrzymaniu danych kontaktowych Komisja będzie kontaktowała się z zainteresowanymi stronami wyłącznie za pośrednictwem platformy TRON.tdi lub poczty elektronicznej, chyba że strony te wyraźne zwrócą się o przesyłanie im przez Komisję wszystkich dokumentów za pomocą innego środka komunikacji, a także z wyjątkiem sytuacji, w której charakter przesyłanego dokumentu wymagać będzie zastosowania listu poleconego. Dodatkowe zasady i informacje dotyczące korespondencji z Komisją, w tym zasady składania oświadczeń za pośrednictwem platformy TRON.tdi lub poczty elektronicznej, zawarto w wyżej wspomnianych instrukcjach dotyczących komunikacji z zainteresowanymi stronami.

Adres Komisji do celów korespondencji:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate G

Office: CHAR 04/39

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

E-mail: TRADE-SAFEGUARD-RICE@ec.europa.eu

7.
Brak współpracy

W przypadkach, w których zainteresowana strona odmawia dostępu do niezbędnych informacji, nie dostarcza ich w określonych terminach albo znacznie utrudnia dochodzenie, istnieje możliwość dokonania potwierdzających lub zaprzeczających ustaleń, tymczasowych lub końcowych, na podstawie dostępnych informacji, zgodnie z art. 13 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1083/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r.

W przypadku ustalenia, że zainteresowana strona dostarczyła nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, informacje te mogą zostać pominięte, a ustalenia mogą być dokonywane na podstawie dostępnych faktów.

Jeżeli zainteresowana strona nie współpracuje lub współpracuje jedynie częściowo, wynik może być mniej korzystny dla wymienionej strony niż w przypadku, gdyby strona ta współpracowała.

Niedostarczenie informacji w formie skomputeryzowanej nie jest traktowane jako odmowa współpracy, pod warunkiem że zainteresowana strona wykaże, że przedstawienie informacji w wymaganej formie wiązałoby się dla niej z nieuzasadnionymi wysokimi kosztami lub byłoby dla niej zbyt dużym obciążeniem. W takim wypadku strona ta powinna niezwłocznie skontaktować się z Komisją.

8.
Rzecznik praw stron

Kraj korzystający, którego dotyczy postępowanie, oraz zainteresowane strony mają prawo do wysłuchania; w tym celu składają pisemny wniosek w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, wskazując, że wynik dochodzenia rzeczywiście może mieć na nie wpływ oraz że istnieją szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane.

Kraj korzystający i zainteresowane strony mogą zwrócić się o interwencję rzecznika praw stron. Rzecznik praw stron rozpatruje wnioski o dostęp do akt, spory dotyczące poufności dokumentów, wnioski o przedłużenie terminów i wnioski o posiedzenie wyjaśniające. Wszelkie wnioski należy przedkładać terminowo i szybko, tak aby nie zakłócać dobrze zorganizowanego przebiegu procedury. W tym celu zainteresowane strony powinny zwrócić się o interwencję rzecznika praw stron możliwie jak najwcześniej po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego taką interwencję. Rzecznik praw stron zapozna się z uzasadnieniem wniosków o interwencję, charakterem poruszonych w nich kwestii i wpływem tych kwestii na prawo do obrony, mając na uwadze interes dobrej administracji i terminowe zakończenie dochodzenia. Dodatkowe informacje i dane kontaktowe zainteresowane strony mogą uzyskać na stronach internetowych DG ds. Handlu dotyczących rzecznika praw stron: https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

9.
Przetwarzanie danych osobowych

Wszelkie dane osobowe zgromadzone podczas dochodzenia będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 7 .

Nota na temat ochrony danych, za pośrednictwem której informuje się wszystkie osoby fizyczne o przetwarzaniu danych osobowych w ramach działań Komisji w zakresie ochrony handlu, jest dostępna na stronie internetowej DG ds. Handlu: https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence

10.
Ujawnienie ustaleń

Kraj korzystający oraz wszystkie zainteresowane strony, które zostały zarejestrowane jako takie podczas dochodzenia prowadzącego do przyjęcia spornego rozporządzenia, zostaną w odpowiednim czasie poinformowane o istotnych faktach i ustaleniach, na podstawie których Komisja zamierza wykonać wyżej wspomniany wyrok, i będą miały możliwość przedstawienia opinii przed podjęciem ostatecznej decyzji.

1 Dz.U. L 15 z 17.1.2019, s. 5.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 z dnia 25 października 2012 r. wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 (Dz.U. L 303 z 31.10.2012, s. 1) ("rozporządzenie (UE) nr 978/2012").
3 Sprawy połączone 97, 193, 99 i 215/86, Asteris/Komisja, ECLI:EU:C:1988:46, pkt 27 i 28 oraz sprawa T-440/20 Jindal Saw/Komisja Europejska, ECLI:EU:T:2022:318, pkt 115.
4 Sprawa C-415/96 Hiszpania/Komisja, ECLI:EU:C:1998:533, pkt 31; sprawa C-458/98 P Industrie des Poudres Sphériques/Rada, ECLI: EU:C:2000:531, pkt 80-85; sprawa T-301/01 Alitalia/Komisja, ECLI:EU:T:2008:262, pkt 99 i 142; sprawy połączone T-267/08 i T-279/08 Région Nord-Pas de Calais/Komisja, ECLI:EU:T:2011:209, pkt 83.
5 Sprawa C-415/96 Hiszpania/Komisja, ECLI:EU:C:1998:533, pkt 31; sprawa C-458/98 P Industrie des Poudres Sphériques/Rada, ECLI: EU:C:2000:531, pkt 80-85.
6 Dokument oznakowany "Sensitive" jest uważany za dokument poufny zgodnie z art. 38 rozporządzenia (UE) nr 978/2012. Jest on także dokumentem chronionym zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).
7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.