Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu chlorku potasu... - OpenLEX

Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu chlorku potasu pochodzącego z Białorusi i Rosji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.89.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 kwietnia 2005 r.

Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu chlorku potasu pochodzącego z Białorusi i Rosji

(2005/C 89/03)

(Dz.U.UE C z dnia 13 kwietnia 2005 r.)

Po opublikowaniu zawiadomienia o zbliżającym się terminie wygaśnięcia(1) środków antydumpingowych obowiązujących względem przywozu chlorku potasu pochodzącego z Białorusi, Rosji i Ukrainy, Komisja otrzymała wniosek o wszczęcie postępowania przeglądowego tych środków, zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96(2) (zwanego dalej "rozporządzeniem podstawowym"). Wniosek o wszczęcie postępowania przeglądowego dotyczy przywozu chlorku potasu pochodzącego z Białorusi i Rosji (zwanych dalej "danymi państwami").

1.
Wniosek o dokonanie przeglądu

Wniosek został złożony dnia 10 lutego 2005 r. przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Potasu (APEP) (zwane dalej "wnioskodawcą") w imieniu producentów reprezentujących znaczną część, w tym przypadku powyżej 99 %, całkowitej wspólnotowej produkcji chlorku potasu.

2.
Produkt

Produktem poddanym przeglądowi jest chlorek potasu pochodzący z Białorusi i Rosji (zwany dalej "produktem objętym postępowaniem"), obecnie objęty kodami CN 3104 20 10, 3104 20 50, 3104 20 90 oraz specjalne mieszanki obecnie objęte kodami CN ex 3105 20 10, ex 3105 20 90, ex 3105 60 90, ex 3105 90 91 i ex 3105 90 99. Powyższe kody CN podane są jedynie dla celów informacyjnych.

3.
Istniejące środki

Obecnie obowiązujące środki są ostatecznym cłem antydumpingowym nałożonym rozporządzeniem Rady (WE) nr 3068/92(3).

4.
Podstawy dokonania przeglądu

W uzasadnieniu wniosku podano, że w związku z wygaśnięciem środków istnieje prawdopodobieństwo utrzymania się lub ponownego wystąpienia dumpingu i szkody dla przemysłu wspólnotowego.

Biorąc pod uwagę przepisy art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego, wnioskodawca ustalił wartość normalną dla Białorusi na podstawie ceny z odpowiedniego kraju o gospodarce rynkowej, który jest wskazany w pkt 5.1 lit. d) niniejszego zawiadomienia. Zarzut dotyczący utrzymywania się dumpingu jest oparty na porównaniu obliczonej wartości normalnej, o której mowa w poprzednim zdaniu, z cenami eksportowymi produktu objętego postępowaniem w momencie sprzedaży na wywóz do UE.

Zarzut dotyczący utrzymywania się dumpingu w odniesieniu do Rosji jest oparty na porównaniu wartości normalnej, obliczonej na podstawie cen krajowych i wartości normalnej konstruowanej, z cenami eksportowymi produktu objętego postępowaniem stosowanymi w sprzedaży na wywóz do UE.

Na tej podstawie, obliczone marginesy dumpingu są znaczne.

W odniesieniu do ponownego wystąpienia dumpingu, zarzuca się, że wywóz z danych państw do innych państw trzecich lub terytoriów, np. Chin, Brazylii, Norwegii, Szwajcarii, Indii i Ameryki Północnej, odbywa się po cenach dumpingowych.

Wnioskodawca przedstawił dowody świadczące o tym, że przywóz produktu objętego postępowaniem z Białorusi i Rosji ogólnie wzrósł zarówno w wartościach bezwzględnych jak i w zakresie udziału w rynku.

Zarzuca się również, że ilości i ceny przywożonego produktu objętego postępowaniem, pośród innych konsekwencji, mają nadal negatywny wpływ na udział w rynku, sprzedawane ilości oraz poziom cen stosowanych przez producentów wspólnotowych, w rezultacie w istotny sposób wpływając negatywnie na całkowitą wydajność i sytuację finansową przemysłu wspólnotowego.

Wnioskodawca zwraca również uwagę na możliwość dalszego występowania dumpingu wyrządzającego szkodę. W tym zakresie wnioskodawca przedstawia dowód, że w przypadku zniesienia środków, obecny poziom przywozu produktu objętego postępowaniem prawdopodobnie wzrośnie z powodu istnienia niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i/lub przewidywanego wzrostu zdolności produkcyjnych w danych państwach.

Ponadto, wnioskodawca twierdzi, że już osłabiona kondycja przemysłu wspólnotowego uległaby dalszemu pogorszeniu w przypadku zniesienia środków oraz, że jakiekolwiek przypadki ponownego przywozu z danych państw w znacznych ilościach po cenach dumpingowych doprowadziłoby prawdopodobnie do ponownego powstania jeszcze większej szkody dla przemysłu wspólnotowego.

5.
Procedura

Po konsultacji z Komitetem Doradczym i ustaleniu, że istnieją wystarczające dowody do wszczęcia przeglądu wygaśnięcia środków, Komisja niniejszym wszczyna przegląd zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

5.1. Procedura dotycząca określenia prawdopodobieństwa wystąpienia dumpingu i szkody

Dochodzenie ustali czy wygaśnięcie środków może doprowadzić do utrzymania lub ponownego wystąpienia dumpingu lub szkód, czy nie.

a) Kontrola wyrywkowa

Biorąc pod uwagę dużą liczbę stron uczestniczących w postępowaniu, Komisja może podjąć decyzję o zastosowaniu kontroli wyrywkowej, zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

i) Kontrola wyrywkowa importerów

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o konieczności zastosowania kontroli wyrywkowej, a jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy importerzy lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie następujących informacji na temat swojego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w terminie ustalonym w pkt 6 lit. b) ppkt i) i formie wskazanej w pkt 7 niniejszego zawiadomienia:

– nazwa, adres, adres e-mail, numer telefonu i faksu i/lub teleksu oraz dane osoby kontaktowej,

– łączny obrót przedsiębiorstwa wyrażony w euro w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.,

– łączna liczba pracowników,

– dokładne określenie działalności przedsiębiorstwa w odniesieniu do produktu objętego postępowaniem,

– wolumen (w tonach) i wartość (w euro) produktu objętego postępowaniem przywożonego do Wspólnoty i odsprzedanego we Wspólnocie w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

– nazwy i dokładne określenie działalności wszystkich powiązanych przedsiębiorstw uczestniczących w produkcji i/lub sprzedaży produktu objętego postępowaniem,

– wszelkie inne istotne informacje, które mogłyby pomóc Komisji w doborze próby,

– wskazanie czy przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa wyrażają zgodę na włączenie ich do próby, co oznacza udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz wyrażenie zgody na przeprowadzenie dochodzenia na miejscu w zakresie udzielonych odpowiedzi.

W celu otrzymania informacji uznanych za niezbędne dla doboru próby importerów, Komisja może ponadto skontaktować się ze znanymi zrzeszeniami importerów.

ii) Ostateczny dobór próby

Wszystkie zainteresowane strony pragnące przedstawić jakiekolwiek istotne informacje dotyczące doboru próby muszą tego dokonać w terminie ustalonym w pkt 6 lit. b) ppkt ii) niniejszego zawiadomienia.

Komisja zamierza dokonać ostatecznego doboru próby po konsultacji z zainteresowanymi stronami, które wyraziły gotowość do włączenia ich do próby.

Przedsiębiorstwa włączone do próby muszą udzielić odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu w terminie ustalonym w pkt 6 lit. b) ppkt iii) niniejszego zawiadomienia i muszą współpracować przy dochodzeniu.

b) Kwestionariusze

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia, Komisja przesyła kwestionariusze do producentów wspólnotowych oraz do wszystkich zrzeszeń producentów we Wspólnocie, do eksporterów/producentów w Białorusi i Rosji, do wszystkich zrzeszeń eksporterów/producentów, do importerów, do wszystkich zrzeszeń importerów wymienionych we wniosku, lub którzy współpracowali podczas dochodzenia prowadzącego do przyjęcia środków będących przedmiotem niniejszego przeglądu, oraz do władz danych państw wywozu.

W każdym przypadku, wszystkie zainteresowane strony powinny niezwłocznie skontaktować się z Komisją za pośrednictwem faksu, aby dowiedzieć się czy są wymienione we wniosku i, jeżeli jest to konieczne, zwrócić się z prośbą o przesłanie kwestionariusza w terminie ustalonym w pkt 6 lit. a) ppkt i) niniejszego zawiadomienia, mając na uwadze fakt, że termin ustalony w pkt 6 lit. a) ppkt ii) niniejszego zawiadomienia ma zastosowanie do wszystkich zainteresowanych stron.

Wspomniane informacje i potwierdzające dowody muszą wpłynąć do Komisji w terminie określonym w pkt 6 lit. a) ppkt ii) niniejszego zawiadomienia.

c) Zbieranie informacji i przeprowadzanie przesłuchań

Wszystkie zainteresowane strony są niniejszym proszone o przedstawienie swoich opinii, informacji innych niż odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz dostarczenie potwierdzających dowodów. Wspomniane informacje i potwierdzające dowody muszą wpłynąć do Komisji w terminie określonym w pkt 6 lit. a) ppkt ii) niniejszego zawiadomienia.

Ponadto Komisja może wysłuchać zainteresowane strony pod warunkiem, że złożyły wniosek wskazujący, iż istnieją szczególne powody, dla których powinny one być wysłuchane. Wniosek ten powinien zostać złożony w terminie określonym w pkt 6 lit. a) ppkt iii) niniejszego zawiadomienia.

d) Wybór państwa o gospodarce rynkowej

W poprzednim dochodzeniu wykorzystano Kanadę jako odpowiednie państwo o gospodarce rynkowej, aby ustalić wartość normalną w odniesieniu do Białorusi. Komisja przewiduje ponowne wykorzystanie Kanady w tym celu. Niniejszym wzywa się zainteresowane strony do wypowiedzenia się na temat stosowności wyboru tego państwa w określonym terminie wskazanym w pkt 6 lit. c) niniejszego zawiadomienia.

5.2. Procedura oceny interesu Wspólnoty

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia podstawowego oraz w przypadku potwierdzenia możliwości kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu i szkody, zostanie ustalone, czy utrzymanie lub uchylenie środków antydumpingowych nie będzie sprzeczne z interesem Wspólnoty. Z tego powodu przemysł wspólnotowy, importerzy, ich reprezentatywne zrzeszenia, reprezentatywni użytkownicy i reprezentatywne organizacje konsumentów, pod warunkiem, że udowodnią istnienie obiektywnego związku pomiędzy ich działalnością a produktem objętym postępowaniem, mogą, w terminie ustalonym w pkt 6 lit. a) ppkt ii) niniejszego zawiadomienia, zgłosić się do Komisji i dostarczyć informacje. Strony, które postąpiły zgodnie z poprzednim zdaniem, mogą wystąpić z wnioskiem o przesłuchanie, wskazując szczególne powody, dla których powinny zostać one wysłuchane, w terminie ustalonym w pkt 6 lit. a) ppkt iii) niniejszego zawiadomienia. Należy zauważyć, że każda informacja przedstawiona zgodnie z art. 21 zostanie uwzględniona wyłącznie wtedy, gdy będzie poparta rzeczowym materiałem dowodowym w czasie jej przedstawiania.

6.
Terminy

a) Ogólne terminy

i) Termin zwracania się przez strony z prośba o otrzymanie kwestionariusza

Wszystkie zainteresowane strony, które nie współpracowały podczas dochodzenia prowadzącego do przyjęcia środków będących przedmiotem niniejszego przeglądu powinny w jak najszybszym terminie zwrócić się z prośbą o przesłanie kwestionariusza, lecz nie później niż 15 dni po opublikowaniu niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

ii) Termin zgłaszania się, składania odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz przedkładania innych informacji przez strony

Wszystkie zainteresowane strony, jeżeli ich wnioski mają być uwzględnione podczas dochodzenia, muszą zgłosić się do Komisji, przedstawić swoje opinie i przedłożyć odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu lub przedstawić wszelkie inne informacje w terminie 40 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej. Należy zwrócić uwagę na fakt, że skorzystanie z większości proceduralnych praw ustanowionych w rozporządzeniu podstawowym jest uwarunkowane zgłoszeniem się przez stronę w wyżej wymienionym terminie.

iii) Przesłuchania

Wszystkie zainteresowane strony mogą składać wnioski o przesłuchanie przez Komisję w takim samym terminie 40 dni.

b) Szczególny termin w odniesieniu do kontroli wyrywkowych

i) Informacje wskazane w pkt 5.1 lit. a) ppkt powinny wpłynąć do Komisji w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę, iż Komisja zamierza konsultować się ze stronami, które wyraziły gotowość włączenia ich do próby, na temat jej ostatecznego doboru w terminie 21 dni od opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

ii) Wszystkie inne informacje istotne dla doboru próby, o której mowa w pkt 5.1 lit. a) ppkt ii) muszą wpłynąć do Komisji w terminie 21 dni od opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

iii) Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu udzielone przez strony włączone do próby muszą wpłynąć do Komisji w terminie 37 dni od daty powiadomienia ich o włączeniu do próby.

c) Szczególny termin dotyczący wyboru kraju o gospodarce rynkowej

Strony dochodzenia mogą chcieć wypowiedzieć się na temat stosowności wyboru Kanady, którą, jak wskazano w pkt 5.1 lit. d) niniejszego zawiadomienia, przewiduje się wykorzystać jako kraj o gospodarce rynkowej w celu ustalenia normalnej wartości w odniesieniu do Białorusi. Uwagi takie muszą wpłynąć do Komisji w terminie 10 dni od opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

7.
Zgłoszenie pisemne, odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu i korespondencja

Wszystkie zgłoszenia i wnioski przedłożone przez zainteresowane strony muszą być dokonane na piśmie (nie w formie elektronicznej, chyba, że ustalono inaczej) oraz muszą wskazywać nazwę, adres, adres e-mail, numery telefonu i faksu i/lub teleksu zainteresowanej strony. Wszystkie pisemne informacje, włącznie z informacjami wymaganymi w niniejszym zawiadomieniu, odpowiedzi na kwestionariusz i inna korespondencja dostarczone przez zainteresowane strony na zasadzie poufności muszą być oznaczone jako "Poufne"(4) oraz, zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, towarzyszy im wersja jawna bez klauzuli poufności, opatrzona klauzulą "DO WGLĄDU DLA ZAINTERESOWANYCH STRON".

Adres Komisji do celów korespondencji:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate B

Office: J-79 5/16

B-1049 Brussels

Fax (32-2) 295 65 05

8.
Brak współpracy

W przypadkach, w których jakakolwiek zainteresowana strona odmawia dostępu lub w inny sposób nie dostarcza niezbędnych informacji w odpowiednim terminie lub znacznie utrudnia dochodzenie, wówczas istnieje możliwość dokonania ustaleń, pozytywnych bądź negatywnych, w oparciu o fakty dostępne, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego.

Jeśli okaże się, że którakolwiek z zainteresowanych stron dostarczyła fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje, informacje te zostają pominięte i można wówczas wykorzystać dostępne dane faktyczne zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego. Jeżeli zainteresowana strona nie współpracuje lub współpracuje jedynie częściowo i z tego względu ustalenia opierają się na dostępnych faktach zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego, wynik dla wymienionej strony może być mniej korzystny niż w przypadku gdyby strona ta współpracowała.

9.
Harmonogram dochodzenia

Dochodzenie zostanie zamknięte, zgodnie z art. 11 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, w terminie 15 miesięcy począwszy od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

______

(1) Dz.U. C 249 z 8.10.2004, str. 3.

(2) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12).

(3) Dz.U. L 308 z 24.10.1992, str. 41. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 992/2004 (Dz.U. L 182 z 19.5.2004, str. 23).

(4) Oznacza to, iż dokument służy wyłącznie do użytku wewnętrznego. Jest on chroniony zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43). Jest to dokument poufny zgodnie z art. 19 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 (Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1) i art. 6 Porozumienia WTO w sprawie wykonywania art. VI GATT 1994 (Porozumienie antydumpingowe).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.