Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu kwasu trichloroizocyjanurowego (TCCA) pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.253.6

Akt nienormatywny
Wersja od: 13 października 2004 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu kwasu trichloroizocyjanurowego (TCCA) pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

(2004/C 253/03)

(Dz.U.UE C z dnia 13 października 2004 r.)

Do Komisji wpłynęła skarga na mocy art. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96(1) ("podstawowe rozporządzenie") dotycząca przywozu dumpingowego kwasu trichloroizocyjanurowego (TCCA), pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki ("omawiany kraj"), powodującego istotne szkody dla przemysłu wspólnotowego.

1. 1
Skarga

Skargę złożyła w dniu 30 sierpnia 2004 r. Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (CEFIC) ("skarżący") w imieniu producentów, których produkcja stanowi znaczny odsetek, w tym wypadku ponad 45 % ogólnej wspólnotowej produkcji TCCA.

2.
Produkt

Produktem mającym być przedmiotem dumpingu jest kwas trichloroizocyjanurowy (znany także pod międzynarodową niezastrzeżoną prawnie nazwą "symclosene") oraz jego preparaty, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki ("omawiany produkt"), zwykle zgłaszane pod kodami CN w zakresie od ex 2933 69 80 do ex 3808 40 20. Powyższe kody CN podano wyłącznie w celach informacyjnych.

3.
Zarzut dumpingu

Zarzut dumpingu w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki oparto na porównaniu normalnej wartości ustalonej na podstawie cen krajowych z cenami eksportowymi omawianego produktu, gdy jest on sprzedawany na wywóz do Wspólnoty. Obliczony w ten sposób margines dumpingu jest znaczny.

4.
Ustalenie szkody

Skarżący dostarczył dowody potwierdzające, że przywóz omawianego produktu ze Stanów Zjednoczonych Ameryki jest znaczący w wartościach bezwzględnych, jak i pod względem udziału w rynku.

Stwierdzono, że oprócz innych skutków, ilość oraz ceny w przywozie omawianego produktu miały negatywny wpływ na poziom cen nakładanych przez przemysł wspólnotowy, co wywarło bardzo niekorzystny wpływ na ogólne wyniki, sytuację finansową oraz zatrudnienie w przemyśle wspólnotowym.

5.
Procedura

Stwierdziwszy, po konsultacji z Komitetem Doradczym, że skarga została wniesiona przez lub w imieniu przemysłu wspólnotowego oraz że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie postępowania, Komisja wszczyna dochodzenie na mocy art. 5 podstawowego rozporządzenia.

5.1.
Procedura mająca na celu stwierdzenie dumpingu i ustalenie szkody

Dochodzenie ma na celu ustalenie, czy omawiany produkt pochodzący ze Stanów Zjednoczonych Ameryki jest przedmiotem dumpingu oraz czy w wyniku dumpingu powstała szkoda.

a) Kwestionariusze

Komisja, w celu uzyskania informacji, które uzna za konieczne dla dochodzenia, roześle kwestionariusze do przedsiębiorstw w przemyśle wspólnotowym oraz stowarzyszeń producentów na terenie Wspólnoty, eksporterów/ producentów w Stanach Zjednoczonych Ameryki, stowarzyszeń eksporterów/producentów, importerów, stowarzyszenia importerów wymienionego w treści skargi oraz organów w omawianym kraju wywozu.

W każdym przypadku, wszystkie zainteresowane strony powinny skontaktować się niezwłocznie z Komisją przy użyciu faksu, aby dowiedzieć się czy są wymienione w skardze i, jeżeli jest to konieczne, zwrócić się z prośbą o przesłanie kwestionariusza w terminie ustalonym w pkt 6 lit. b) niniejszego zawiadomienia, biorąc pod uwagę, iż termin ustalony w pkt 6 lit. b) niniejszego zawiadomienia ma zastosowanie do wszystkich zainteresowanych stron.

b) Gromadzenie informacji i prowadzenie przesłuchań

Zachęca się wszystkie zainteresowane strony do przedstawiania swoich opinii, przekazywania dodatkowych informacji poza odpowiedziami udzielanymi w kwestionariuszu oraz do dostarczania dowodów potwierdzających stwierdzone fakty. Takie informacje i dowody powinny wpłynąć do Komisji w terminie określonym w ust. 6 lit. b) niniejszego zawiadomienia.

Ponadto, Komisja może przesłuchać strony zainteresowane, jeśli wystąpią one z wnioskiem zawierającym uzasadnienie, że istnieją szczególne powody, dla których miałyby one zostać przesłuchane. Wniosek taki należy złożyć w terminie określonym w ust. 6 lit. c) niniejszego zawiadomienia.

5.2.
Procedura oceny interesu Wspólnoty

Zgodnie z art. 21 podstawowego rozporządzenia oraz w przypadku potwierdzenia zarzutu dumpingu oraz spowodowanej nim szkody zostanie podjęta decyzja, czy zastosowanie środków antydumpingowych nie będzie działać wbrew interesom Wspólnoty. Z tego powodu przemysł wspólnotowy, importerzy i reprezentujące ich stowarzyszenia, przedstawicielskie organizacje użytkowników i konsumentów, jeśli udowodnią, że ich działalność w sposób obiektywny wiąże się z omawianym produktem, mogą, w terminach określonych w ust. 6 lit. b) niniejszego zawiadomienia, przekazać sobie wzajemnie oraz Komisji odpowiednie informacje. Strony działające zgodnie z poprzednim zdaniem mogą wystąpić z wnioskiem o przesłuchanie, określającym powody, dla których strony te powinny zostać przesłuchane, w terminie określonym w ust. 6 lit. c) niniejszego zawiadomienia. Należy zwrócić uwagę, że wszelkie informacje przekazane zgodnie z art. 21 będą brane pod uwagę wyłącznie w przypadku, jeśli zostaną potwierdzone odpowiednimi dowodami w chwili ich dostarczania.

6.
Terminy

a) Dla stron występujących z wnioskiem o kwestionariusz

Wszystkie strony zainteresowane winny wystąpić z wnioskiem o kwestionariusz lub formularz wniosku w jak najkrótszym możliwym terminie, jednak nie później niż w ciągu 10 dni od publikacji niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

b) Dla stron zgłaszających opinie, przekazujących kwestionariusze z odpowiedziami oraz inne informacje

Jeśli nie określono inaczej, wszystkie zainteresowane strony, jeśli ich oświadczenia mają zostać uwzględnione podczas dochodzenia, winny zgłosić się do Komisji, przedstawić swoje opinie, złożyć kwestionariusze z odpowiedziami lub inne informacje w terminie 40 dni od daty publikacji zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Należy zwrócić uwagę, że skorzystanie z większość proceduralnych praw określonych w podstawowym rozporządzeniu uwarunkowane jest zgłoszeniem się strony w wymienionym wyżej okresie.

c) Przesłuchania

Wszystkie zainteresowane strony mogą wystąpić z wnioskiem o przesłuchanie przez Komisję w tym samym terminie 40 dni.

7.
Zgłoszenia pisemne, kwestionariusze z odpowiedziami oraz inna korespondencja

Wszelkie pisemne zgłoszenia oraz wnioski zainteresowanych stron należy składać w formie pisemnej (nie w formie elektronicznej, jeśli nie określono inaczej, i muszą zawierać nazwę, adres, adres e-mail, numer telefonu i faksu, oraz/lub numery teleksu zainteresowanej strony). Zgłoszenia pisemne, w tym informacje wymagane w niniejszym zawiadomieniu, kwestionariusze z odpowiedziami oraz inna korespondencja zainteresowanych stron objęta zasadami poufności będą oznaczone jako "Limited"(2) oraz, zgodnie z art. 19 ust. 2 podstawowego rozporządzenia, należy dołączyć do nich wersję nie objętą klauzulą poufności, oznaczoną "For inspection by interested parties".

Adres korespondencyjny Komisji:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate B

Office: J-79 5/16

B-1049 Brussels

Faks (32-2) 295 65 05

Teleks COMEU B 21877.

8.
Brak współpracy

Jeżeli zainteresowana strona odmawia dostępu lub w inny sposób nie zapewnia niezbędnych informacji w przewidzianych terminach, albo znacznie utrudnia dochodzenie, ustalenia tymczasowe lub ostateczne, pozytywne bądź negatywne, mogą zostać dokonane, zgodnie z art. 18 podstawowego rozporządzenia, w oparciu o dostępne fakty.

W przypadku stwierdzenia, że strona zainteresowana dostarczyła fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje, informacje te zostaną pominięte, a wykorzystane zostaną fakty dostępne. Jeżeli zainteresowana strona nie współpracuje lub współpracuje jedynie częściowo, tak, że ustalenia zostaną oparte na faktach dostępnych zgodnie z art. 18 podstawowego rozporządzania, wynik dochodzenia może być mniej korzystny dla tej strony niż wówczas, gdyby strona ta w pełni współpracowała w dochodzeniu.

9.
Harmonogram dochodzenia

Zgodnie z art. 6 ust. 9 podstawowego rozporządzenia dochodzenie zostanie zakończone w terminie 15 miesięcy od daty publikacji niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 7 ust. 1 podstawowego rozporządzenia środki tymczasowe można zastosować nie później niż 9 miesięcy od daty publikacji niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

______

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996 str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12).

(2) Oznacza to, że dokument jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego. Jest on objęty ochroną na mocy art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 145 z 31.5.2001 str. 43). Dokument poufny na mocy art. 19 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 (Dz.U. L 56 z 6.3.1996 str. 1) oraz art. 6 Porozumienia o stosowaniu Artykułu VI GATT 1994 (WTO - GATT 1994) (Porozumienie antydumpingowe).

1 Ust. 1 zmieniony przez sprostowanie z dnia 19 lutego 2005 r. (Dz.U.UE.C.05.44.30/1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.