Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.167.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 maja 2020 r.

ZAWIADOMIENIE KOMISJI
Wytyczne w sprawie rocznych sprawozdań z audytu, które należy przedłożyć zgodnie z art. 15 ust. 8 dyrektywy 2014/40/uE w kontekście unijnego systemu identyfikowalności wyrobów tytoniowych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2020/C 167/01)

(Dz.U.UE C z dnia 15 maja 2020 r.)

ZASTRZEŻENIE PRAWNE: Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie zatwierdzonemu audytorowi wytycznych na temat zakresu audytu oraz procedury przedkładania rocznego sprawozdania z audytu. Nie jest on prawnie wiążący, lecz zawiera ogólne wytyczne i zalecenia oraz informacje na temat najlepszych praktyk. Niniejsze wytyczne pozostają bez uszczerbku dla przepisów krajowych.

1. Wprowadzenie

W art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE 1  przewidziano ustanowienie ogólnounijnego systemu identyfikowalności wyrobów tytoniowych w celu rozwiązania problemu nielegalnego handlu. System ten zaczął funkcjonować w dniu 20 maja 2019 r.

W ramach tego systemu art. 15 ust. 8 dyrektywy 2014/40/UE zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia, aby producenci i importerzy wyrobów tytoniowych zawarli umowy w sprawie przechowywania danych z niezależną stroną trzecią ("dostawca będący stroną trzecią") w celu ustanowienia ośrodka przechowywania danych dotyczących wyrobów tytoniowych poszczególnych producentów i importerów ("repozytorium pierwotne").

W celu ochrony niezależnego funkcjonowania systemu identyfikowalności art. 15 ust. 8 dyrektywy 2014/40/UE stanowi, że audytor zewnętrzny monitoruje działalność repozytorium pierwotnego i jego dostawcy będącego stroną trzecią. Audytor jest proponowany i opłacany przez producenta tytoniu oraz zatwierdzany przez Komisję. Audytor zewnętrzny przedkłada swoją ocenę w formie rocznego sprawozdania właściwym organom krajowym i Komisji, oceniając zwłaszcza wszelkie naruszenia dotyczące dostępu.

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie zatwierdzonemu audytorowi wytycznych na temat zakresu audytu oraz procedury przedkładania rocznego sprawozdania z audytu. Należy go odczytywać w związku z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/574 2 , w którym określono wymogi techniczne dotyczące ustanowienia i funkcjonowania systemu identyfikowalności, w tym dla repozytoriów pierwotnych, oraz rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2018/573 3  określającym główne elementy umów w sprawie przechowywania danych zawieranych w ramach systemu identyfikowalności.

Niniejszy dokument jest dostępny jako narzędzie dla zatwierdzonych audytorów; zawiera niewiążące wytyczne i nie powoduje żadnych nowych zobowiązań prawnych. W zakresie, w jakim niniejsze wytyczne mogą zawierać wykładnię przepisów, stanowisko Komisji pozostaje bez uszczerbku dla jakiejkolwiek wykładni przedmiotowej dyrektywy, której może dokonać Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

2. Ogólny kontekst audytów

Każde repozytorium pierwotne zakontraktowane przez producenta podlega corocznemu procesowi audytu. W przypadku gdy ten sam dostawca będący stroną trzecią prowadzi dwa lub większą liczbę repozytoriów pierwotnych, dla każdego repozytorium powinno się przeprowadzić oddzielny audyt i przedłożyć odrębne sprawozdanie z audytu.

Należy przeprowadzić audyt w odniesieniu do repozytorium pierwotnego i powiązanych z nim usług, w tym pod kątem oceny, czy dany dostawca będący stroną trzecią oraz - w stosownych przypadkach - jego podwykonawcy spełniają odpowiednie wymogi prawne określone w dyrektywie 2014/40/UE, rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2018/574 i rozporządzeniu delegowanym (UE) 2018/573.

Każdy producent lub importer musi powiadomić Komisję o proponowanym przez siebie audytorze, który ma przeprowadzić audyt jego repozytorium pierwotnego, i odpowiednim dostawcy będącym stroną trzecią. Wszyscy proponowani audytorzy podlegają zatwierdzeniu przez Komisję.

3. Zakres audytu

Zakres i cel

Należy przedłożyć sprawozdania z audytu w celu poinformowania właściwych organów krajowych i Komisji o ustaleniach audytorów, w szczególności w odniesieniu do wszelkich naruszeń dotyczących dostępu do danych przechowywanych przez repozytoria pierwotne.

Sprawozdania z audytu powinny zawierać oddzielne rozdziały dla każdej z sześciu wymienionych poniżej dziedzin. Każdy rozdział powinien dotyczyć punktów kontrolnych danej dziedziny, wymienionych w liście kontrolnej znajdującej się w załączniku.

Audyty należy przeprowadzać zgodnie ze wspomnianą listą kontrolną określającą wymagane dziedziny i punkty kontrolne zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2013 dotyczącą systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji 4 . W tym celu audytorzy powinni mieć na uwadze, że art. 10 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/573 odnosi się do ISO/IEC 27001:2013 jako do preferowanej normy zarządzania bezpieczeństwem informacji w kontekście prowadzenia repozytoriów pierwotnych.

DziedzinaCele
Bezpieczeństwo organizacyjne i fizyczneUstanowienie ram zarządzania bezpieczeństwem informacji w ramach organizacji. Zapewnienie, aby pracownicy i wykonawcy rozumieli swoje obowiązki i byli odpowiednimi kandydatami do wypełniania ról, do których są przewidziani.

Zapobieganie nieuprawnionemu fizycznemu dostępowi, szkodom lub zakłóceniom w organizacji, w tym w odniesieniu do informacji i środków przetwarzania informacji. Zapobieganie utracie, uszkodzeniu, kradzieży lub utracie integralności aktywów oraz zakłóceniom w działaniu organizacji.

Bezpieczeństwo eksploatacjiZapewnienie poprawnej i bezpiecznej eksploatacji środków przetwarzania informacji. Ochrona przed utratą danych.

Rejestrowanie zdarzeń i zbieranie materiałów dowodowych.

Zapewnienie integralności systemów operacyjnych.

Zapobieganie wykorzystywaniu podatności technicznych.

Kontrola dostępu (użytkownicy i aplikacje)Ograniczenie dostępu do informacji i do środków przetwarzania informacji.

Zapewnienie dostępu uprawnionym użytkownikom oraz zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do systemu i usług.

Zapewnienie rozliczalności użytkowników za zabezpieczenie ich informacji uwierzytelniających.

Zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do systemów i aplikacji.

Zapewnienie projektowania i wdrażania bezpieczeństwa informacji w ramach cyklu życia systemów informacyjnych.

Bezpieczeństwo komunikacjiZapewnienie właściwego i skutecznego wykorzystania kryptografii w celu ochrony poufności, autentyczności lub integralności informacji.

Zapewnienie ochrony informacji w sieciach oraz wspomagających je środkach przetwarzania informacji.

Utrzymanie bezpieczeństwa informacji przekazywanych w ramach organizacji i w ramach podmiotów zewnętrznych.

Ciągłość działaniaZapewnienie spójnego i skutecznego podejścia do zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji, w tym informowania o zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem i słabościach systemu bezpieczeństwa.

Ciągłość bezpieczeństwa informacji musi być uwzględniona w systemach zarządzania ciągłością działania organizacji.

Zapewnienie dostępności środków przetwarzania informacji.

Unikanie naruszeń zobowiązań prawnych, obowiązków ustawowych i regulacyjnych lub zobowiązań umownych związanych z bezpieczeństwem informacji oraz wszelkich wymagań w zakresie bezpieczeństwa.

Aktywa i integralność danychIdentyfikacja aktywów organizacyjnych i określenie odpowiednich obowiązków w zakresie ochrony.

Zapewnienie, by informacjom przypisano odpowiedni poziom ochrony.

Zapobieganie nieuprawnionemu ujawnianiu, zmienianiu, usuwaniu lub niszczeniu informacji przechowywanych na nośnikach.

Wnioski i zalecenia

Wnioski z audytu należy przedstawić dla każdego punktu kontrolnego wymienionego w liście kontrolnej.

W sprawozdaniu z audytu należy jedynie podkreślać i szczegółowo przedstawiać ustalenia dotyczące kwestii niezgodności lub innych zidentyfikowanych rodzajów ryzyka. Ustaleniom powinny również towarzyszyć odpowiednie zalecenia określające działania niezbędne do usunięcia problemów i niedociągnięć stwierdzonych w trakcie audytu.

4. Aspekty proceduralne

Częstotliwość

Audytorzy są zobowiązani do składania sprawozdań z audytu w ujęciu rocznym. Ponieważ system identyfikowalności zaczął funkcjonować w dniu 20 maja 2019 r., audytorzy proszeni są o przedstawienie do dnia 30 listopada 2020 r. pierwszych rocznych sprawozdań z audytu, obejmujących pierwszy rok funkcjonowania systemu identyfikowalności (tj. od dnia 20 maja 2019 r. do dnia 19 maja 2020 r.). Następnie audytorzy są proszeni o składanie sprawozdań rocznych za kolejne lata funkcjonowania do końca października każdego roku kalendarzowego.

Czynności po przeprowadzeniu audytu

W przypadku przeprowadzenia działań następczych w celu oceny, czy dany dostawca będący stroną trzecią odpowiednio wprowadził zalecenia do rocznego sprawozdania z audytu, audytor jest w miarę możliwości proszony o przedłożenie wyników Komisji i właściwym organom krajowym w terminie trzech miesięcy od przedłożenia rocznego sprawozdania z audytu.

5. Aspekty proceduralne sprawozdań z audytu

Informacje dotyczące audytorów

We wprowadzeniu do sprawozdania z audytu powinny być wskazane nazwiska audytorów oraz w stosownych przypadkach powiązane firmy audytorskie.

Format

Sprawozdanie z audytu powinno być przedstawione w formacie elektronicznym (niezabezpieczony plik w formacie PDF z funkcją wyszukiwania).

Audytorzy są proszeni o przedłożenie Komisji sprawozdań rocznych w miarę możliwości w języku angielskim.

Procedura składania wniosków

Roczne sprawozdanie z audytu i ewentualne sprawozdanie uzupełniające należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: SANTE-TT-SW@ec.europa.eu, wpisując w temacie wiadomości następujące informacje: "Audit report [follow-up to the audit report] for [rok] - [Nazwa producenta, który zawarł umowę] - [Nazwa dostawcy będącego stroną trzecią poddanego audytowi]"

Przejrzystość

W celu zwiększania ogólnej przejrzystości i rozliczalności systemu identyfikowalności wyrobów tytoniowych Komisja zwraca się do producentów, aby na zasadzie dobrowolności porozumieli się ze swoimi audytorami w sprawie przesłania Komisji również publicznej wersji sprawozdania z audytu, z wyłączeniem wszelkich danych osobowych i szczególnie chronionych danych handlowych.

Takie publiczne wersje sprawozdań z audytu zostaną opublikowane na specjalnej stronie internetowej Komisji.

ZAŁĄCZNIK

Lista kontrolna dotycząca audytów repozytoriów pierwotnych

DziedzinaPunkty kontrolne (1)Wytyczne regulacyjneWytyczne dotyczące dowodów
Bezpieczeństwo organizacyjne i fizyczneA.6 Organizacja bezpieczeństwa informacji

- A.6.1 Organizacja wewnętrzna

- A.6.2 Urządzenia mobilne i telepraca

A.7 Bezpieczeństwo zasobów ludzkich

- A7.1 Przed zatrudnieniem

- A7.2 Podczas zatrudnienia

- A7.3 Zakończenie i zmiana zatrudnienia

A.11 Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe

- A.11.1 Obszary bezpieczne

- A.11.2 Sprzęt

Uwagi do pkt A.6 i A.11:

Repozytorium musi fizycznie znajdować się na terytorium UE. Dane nie mogą być przechowywane w państwie trzecim ani przekazywane do państwa trzeciego. (art. 15 ust. 8 dyrektywy 2014/40/UE)

Repozytorium musi być chronione przez procedury i systemy bezpieczeństwa zapewniające, aby dostęp do repozytorium był zarezerwowany dla właściwych organów państw członkowskich, Komisji i audytorów zewnętrznych.

Uwagi do pkt A.7:

Dostawca repozytorium oraz jego podwykonawcy muszą być niezależni i wykonywać swoje funkcje w sposób bezstronny. Zastosowanie mają wymogi dotyczące niezależności prawnej, niezależności finansowej i braku konfliktu interesów (art. 35 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/574)

Schemat organizacyjny organizacji, opisy stanowisk pracy podpisane przez personel kluczowy, udział w odpowiednich szkoleniach dotyczących pełnionych ról.

Wykaz nominacji (CISO, IOD itp.) oraz opis obowiązków i zadań w ramach ról pełnionych w zakresie bezpieczeństwa.

Dowód uczestnictwa personelu w szkoleniach (np. przyjęte zaproszenie, data i program szkoleń, podpisana lista uczestników warsztatów informacyjnych itp.).

Polityka/procedury dotyczące bezpieczeństwa zasobów ludzkich regularnie poddawane przeglądowi i aktualizowane (ewidencja wykonania procedur).

Podstawowe wdrożenie środków bezpieczeństwa fizycznego i kontroli otoczenia, takich jak zamki w drzwiach i szafkach, alarmy przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe, gaśnice, telewizja przemysłowa itp.

Wykaz personelu z uprawnionym dostępem i upoważnieniami.

Udokumentowana polityka dotycząca środków bezpieczeństwa fizycznego i kontroli otoczenia, w tym opis odpowiednich obiektów i systemów.

Szczegółowy wykaz obejmujący sprzęt używany do celów administracyjnych.

Bezpieczeństwo

eksploatacji

A.12 Bezpieczeństwo eksploatacji

- A.12.1 Procedury i obowiązki w zakresie eksploatacji

- A.12.3 Kopie zapasowe

- A.12.4 Rejestrowanie i monitorowanie

- A.12.5 Nadzór nad oprogramowaniem operacyjnym

- A.12.6 Zarządzanie podatnoś- ciami technicznymi

Uwagi do pkt A.12.3:

Wszystkie składniki i usługi repozytorium muszą posiadać wystarczający mechanizm zabezpieczający (art. 25 ust. 1 lit. i) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/574)

Uwagi do pkt A.12.4:

Repozytorium musi zawierać pełną ścieżkę audytu wszystkich operacji dotyczących przechowywanych danych oraz użytkowników wykonujących powiązane operacje, w tym

Procedura konserwacji systemu bezpieczeństwa odpowiednio udokumentowana i zatwierdzona przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla.

Jasno zdefiniowany proces utrzymywania minimalnego poziomu bezpieczeństwa.

Wykaz wszystkich umów ze stronami trzecimi (2).

Wymogi w zakresie bezpieczeństwa wyraźnie określone w umowach zawieranych ze stronami trzecimi dostarczającymi produkty informatyczne, usługi informatyczne, zlecane na zewnątrz procesy biznesowe, pomoc techniczną itp.

15.5.2020 I PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 167/5
charakteru tych operacji oraz historii dostępu użytkowników (art. 25 ust. 1 lit. m) rozporządzenia wykonawczego

(UE) 2018/574)

Wytyczne dotyczące dowodów w odniesieniu do zdarzeń i

rejestrowania:

- próby logowania i wylogowania (zarówno udane, jak i nieudane)

- ponowne uruchamianie serwera bazy danych

- polecenia wydawane przez użytkowników z uprawnieniami administratora systemu

- próby naruszenia integralności (w przypadku gdy zmienione lub wprowadzone dane nie odpowiadają wartościom więzów spójności referencyjnej, więzów klucza jednoznacznego (unique) i więzów check)

- operacje wyboru, wstawiania, aktualizacji i usunięcia

- wykonywanie procedur składowanych

- nieudane próby uzyskania dostępu do bazy danych lub tabeli (brak uprawnień)

- zmiany w tabelach katalogu systemowego

Udokumentowana polityka bezpieczeństwa w odniesieniu do umów ze stronami trzecimi

Udokumentowane uwagi lub dzienniki zmian dotyczące polityki.

Wprowadzona i utrzymywana procedura lub polityka oceny ryzyka w zakresie sprzedawcy/zarządzania ryzykiem w zakresie sprzedawcy.

Udokumentowane zmiany lub zakończenie relacji ze stronami trzecimi.

Sprawozdania z powiązanych działań w zakresie podnoszenia świadomości i szkoleń.

Systemy, narzędzia i procedury wykrywania i analizy incydentów.

Udokumentowana polityka wykrywania i analizy incydentów uwzględniająca cel, zakres, role i obowiązki oraz koordynację między wszystkimi powiązanymi podmiotami, w tym klientami.

Istnienie sprawozdań dotyczących wykrywania i eskalacji minionych incydentów związanych z bezpieczeństwem.

Aktualna dokumentacja dotycząca polityki wykrywania incydentów oraz powiązanych procedur i systemów.

Wykaz wykrytych i eskalowanych poważnych incydentów mających miejsce w przeszłości, w tym wszystkich powiązanych informacji (przyczyna, skutki, kolejność podjętych działań).

Dowody wcześniejszych ćwiczeń w dziedzinie cyberbezpie- czeństwa, w tym daty ich przeprowadzenia.

Kontrola dostępu (użytkownicy i aplikacje)A.9 Kontrola dostępu

- A.9.1 Wymagania biznesowe wobec kontroli dostępu

- A.9.2 Zarządzanie dostępem użytkowników

- A.9.3 Obowiązki użytkowników

Uwagi do pkt A.9:

Dostęp do ośrodków przechowywania danych i przechowywanych w nich danych należy ograniczyć do państw członkowskich, Komisji Europejskiej i zatwierdzonych audytorów zewnętrznych (art. 15 ust. 8 dyrektywy 2014/40/UE; art. 25 ust. 1 lit. j) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/574)

Polityka kontroli dostępu, w tym opis ról, grup, praw dostępu, procedur przyznawania i cofania prawa dostępu do systemów informacyjnych.

Określenie zasady usuwania nieużywanych już kont po krótkim czasie.

- A.9.4 Kontrola dostępu do systemów i aplikacji

A.14 Pozyskiwanie, rozwój i utrzymywanie systemów

- A.14.2 Bezpieczeństwo w procesach rozwoju i wsparcia

Matryce związane z kontrolą dostępu (np. matryca kontroli rozdziału obowiązków, kontrola zdalnego dostępu itp.).

Sekcja dotycząca praw dostępu zawarta w polityce/procedu- rach kontroli dostępu.

Polityka kontroli dostępu obejmuje rejestr przyporządkowywania praw dostępu do odpowiednich zasobów lub procesów.

Dostosowane i udokumentowane konta administracyjne z konkretnymi prawami dostępu przyznanymi odpowiedniemu personelowi.

Udokumentowane zarządzanie procesem kont administratora.

Dostępne dzienniki aktywności konta administratora.

Administracyjne systemy informacyjne wyodrębnione i oddzielone od reszty infrastruktury w celu zwiększenia odporności.

Formalnie udokumentowane wymogi dotyczące oprogramowania do celów zapewniania kompatybilności.

Bezpieczeństwo

komunikacji

A.10 Kryptografia

- A.10.1 Zabezpieczenia kryptograficzne

A.13 Bezpieczeństwo komunikacji

A.13.1 Zarządzanie bezpieczeństwem sieci

- A.13.2 Przesyłanie informacji

Uwagi do pkt A.13:

Wymiana danych między repozytoriami pierwotnymi a repozytorium wtórnym i routerem musi odbywać się zgodnie ze specyfikacjami technicznymi określonymi przez dostawcę repozytorium wtórnego (art. 28 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/574)

Wymiana wszelkich informacji drogą elektroniczną musi być prowadzona przy użyciu bezpiecznych środków. Mające zastosowanie protokoły bezpieczeństwa i zasady dotyczące łączności muszą być oparte na niezastrzeżonych i otwartych standardach (art. 36 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/574)

Istnieją odpowiednie procesy kryptograficzne.

Istnieją zabezpieczenia chroniące poufność (prywatnego) klucza lub kluczy.

Wprowadzona i utrzymywana polityka lub procedura konfiguracji systemu.

Tabele konfiguracji systemu.

Harmonogram i plan cykli przeglądu konfiguracji systemu.

Udokumentowane wcześniejsze ćwiczenia/testy krytycznych systemów informacyjnych.

Harmonogram i plan przeglądów konfiguracji bezpieczeństwa.

Dokumentacja dotycząca wdrażania rozdziału sieci i systemu oraz danych.

Sprawozdania z monitorowania krytycznych sieci i systemów informacyjnych.

Udokumentowana polityka w zakresie procedur monitorowania, w tym minimalne wymogi w zakresie monitorowania.

Dowód istnienia narzędzi systemów monitorowania.

Ciągłość działaniaA.16 Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji

- A.16.1 Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji oraz udoskonaleniami

A.17 Aspekty bezpieczeństwa informacji w zarządzaniu ciągłością działania

- A.17 Aspekty bezpieczeństwa informacji w zarządzaniu ciągłością działania

- A.17.1 Ciągłość bezpieczeństwa informacji

- A.17.2 Nadmiarowość A.18 Zgodność

- A.18.1 Zgodność z wymaganiami prawnymi i umownymi

Uwagi do pkt A.17:

Wszystkie składniki i usługi repozytorium muszą spełniać wymóg miesięcznego nieprzerwanego czasu działania na poziomie co najmniej 99,5 % (art. 25 ust. 1 lit. i) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/574)

Możliwość przenoszenia danych musi być zabezpieczona zgodnie z mającym zastosowanie słownikiem wspólnych danych (art. 36 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/574)

Dostawca musi posiadać mający zastosowanie plan wyjścia. (art. 19 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/573)

Uwagi do pkt A.18.1:

Przetwarzanie danych musi odbywać się zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz być zgodne z umową o przetwarzanie danych zawartą między dostawcą repozytorium pierwotnego a dostawcą repozytorium wtórnego.

Formalnie udokumentowana strategia zapewniająca ciągłość usług, w tym zakładany czas wznowienia kluczowych usług i procesów.

Plany awaryjne dla systemów krytycznych, w tym jasne kroki i procedury dotyczące wspólnych zagrożeń, czynników wyzwalających aktywację, etapów i zakładanego czasu wznowienia funkcji.

Zapisy dotyczące poszczególnych działań szkoleniowych oraz sprawozdania z okresu po ćwiczeniu.

Środki mające na celu radzenie sobie z klęskami żywiołowymi (np. trzęsienie ziemi, powódź, pożar), np. miejsca w innych regionach przejmujące działalność w przypadku awarii, kopie zapasowe danych krytycznych, które muszą być wykonane w odległej lokalizacji (geograficznie różniącej się od ośrodka dokonującego gromadzenia i przetwarzania danych), w wystarczającej odległości, aby uniknąć wszelkich szkód spowodowanych klęską żywiołową w głównej siedzibie itp.

Formalnie udokumentowane procedury/polityka wdrażania zdolności w zakresie przywracania gotowości do pracy po klęsce żywiołowej, w tym wykaz katastrof naturalnych lub poważnych klęsk żywiołowych, które mogą mieć wpływ na usługi, oraz wykaz zdolności w zakresie przywracania gotowości do pracy po klęsce żywiołowej (dostępnych wewnętrznie lub zapewnionych przez osoby trzecie).

Rejestr poszczególnych działań szkoleniowych dla personelu biorącego udział w operacjach przywracania gotowości do pracy po wystąpieniu klęski żywiołowej.

Aktywa i integralność danychA.8 Zarządzanie aktywami

- A.8.1 Odpowiedzialność za aktywa

- A.8.2 Klasyfikacja informacji

- A.8.3 Postępowanie z nośnikami

Uwagi do pkt A.8.1:

Uwzględnienie aktywów związanych z bazami danych i repozytoriami (tj. system zarządzania bazami danych, obiekty bazy danych, serwer bazy danych)

Uwagi do pkt A.8.2:

Wysoka wrażliwość. Dane zawierają szczególnie chronione informacje handlowe. Dane są wykorzystywane do dochodzeń prowadzonych przez organy krajowe i unijne

Udokumentowane procedury/polityka zarządzania aktywami, w tym role, obowiązki, aktywa i konfiguracje, które są przedmiotem polityki.

Wykaz aktywów krytycznych zarządzanych centralnie oraz zarządzanych i utrzymywanych konfiguracji krytycznych systemów.

Formalnie udokumentowane i utrzymywane zarządzanie aktywami w zakresie oprogramowania/sprzętu komputerowego.

Aktualne procedury/polityka zarządzania aktywami, uwagi do przeglądu lub dzienniki zmian.

() Numeracja punktów kontrolnych odpowiada numeracji w normie ISO/IEC 27001:2013. W przypadku rozbieżności należy odnieść się do numeracji użytej w niniejszym dokumencie.

(2) Strona trzecia jest niezależnym podmiotem zaangażowanym w funkcjonowanie usługi, ale nie jest podmiotem głównym i ma mniejsze znaczenie dla świadczenia usług (np. w segmencie wyższego szczebla (dostawca, sprzedawca) lub niższego szczebla (dystrybutor, odsprzedawca).

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylająca dyrektywę 2001/37/WE (Dz.U. L 127 z 29.4.2014, s. 1).
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/574 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie norm technicznych dotyczących ustanowienia i funkcjonowania systemu identyfikowalności wyrobów tytoniowych (Dz.U. L 96 z 16.4.2018, s. 7).
3 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/573 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie głównych elementów umów w sprawie przechowywania danych zawieranych w ramach systemu identyfikowalności wyrobów tytoniowych (Dz.U. L 96 z 16.4.2018, s. 1).
4 ISO/IEC 27001:2013. Information technology - security techniques - information security management systems - requirements [Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji - Wymagania] Wymagania określone w normie ISO/IEC 27001:2013 mają charakter ogólny i mają zastosowanie do wszystkich organizacji, bez względu na rodzaj, wielkość lub charakter.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.