Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2018.441.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 grudnia 2018 r.

ZAWIADOMIENIE KOMISJI
Środki uznane za równie skuteczne jak art. 4 dyrektywy w sprawie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania

(2018/C 441/01)

(Dz.U.UE C z dnia 7 grudnia 2018 r.)

1. Uwagi ogólne

Artykuł 4 dyrektywy w sprawie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania (zwanej dalej ATAD) 1  zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia przepisów dotyczących ograniczenia możliwości odliczania odsetek, które podlegają transponowaniu do prawa krajowego do dnia 31 grudnia 2018 r. 2 .

Zgodnie z art. 11 ust. 6 ATAD "[...] państwa członkowskie, które w dniu 8 sierpnia 2016 r. posiadają krajowe przepisy ukierunkowane na zapobieganie ryzykom erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków, będące równie skuteczne jak ograniczenie możliwości odliczania odsetek określone w niniejszej dyrektywie, mogą stosować te ukierunkowane przepisy do końca pierwszego pełnego roku podatkowego następującego po dacie opublikowania na urzędowej stronie internetowej porozumienia między członkami OECD w sprawie standardu minimalnego w odniesieniu do działania 4 dotyczącego przeciwdziałania erozji bazy podatkowej i przenoszeniu zysków, ale najpóźniej do dnia 1 stycznia 2024 r.".

Art. 10. ust. 3 ATAD przewiduje, że "państwa członkowskie, o których mowa w art. 11 ust. 6, przekazują Komisji przed dniem 1 lipca 2017 r. wszystkie informacje niezbędne do oceny skuteczności krajowych zasad ukierunkowanych na zapobieganie ryzykom erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków".

2. Środki uznane za równie skuteczne jak art. 4 ATAD

Służby Komisji uznają następujące zasady, zgłoszone przez zainteresowane państwo członkowskie, za równie skuteczne jak zasady odliczania odsetek zawarte w art. 4 ATAD. Zainteresowane państwa członkowskie mogą nadal stosować te zasady, zgodnie z art. 11 ust. 6 ATAD:

- Grecja - art. 49 ustawy 4172/2013,
- Francja - art. 212 bis "code général des impôts (rabot)",
- Słowacja - sekcja 21a ustawy No. 595/2003 Coll.,
- Słowenia - art. 32 "zakon o davku od dohodkov pravnih oseb" (ZDDPO-2), oraz
- Hiszpania - 1) art. 16 i art. 63 "Ley 27/2014, Del Impuesto Sobre Sociedades (territorio comun)" oraz 2) art. 24 "Ley Foral 26/2016, Del Impuesto Sobre Sociedades (Navarra)".
3. Kryteria oceny równej skuteczności

Na podstawie wskaźników określonych w ATAD, służby Komisji oceniły 1) stopień podobieństwa prawnego oraz 2) równoważność ekonomiczną zgłoszonych środków.

Punktem wyjścia dla oceny równoważności prawnej zgłoszonych środków było założenie, że tylko środki gwarantujące ograniczenie możliwości odliczania nadwyżki kosztów finansowania zewnętrznego w związku z czynnikami związanymi z rentownością podatnika mogą być uznane za równie skuteczne w przeciwdziałaniu nadmiernemu odliczaniu odsetek.

Analiza równoważności ekonomicznej zgłoszonych zasad i art. 4 ATAD opierała się na dwóch kryteriach.

Po pierwsze, minimalnym wymogiem było to, by zgłoszony środek nie przynosił znacząco mniej dochodu niż przepisy dotyczące ograniczenia możliwości odliczania odsetek zawarte w art. 4 ATAD.

Po drugie, zgłoszony środek krajowy był uznany za "równie skuteczny" jak art. 4 ATAD, jeśli przy jego zastosowaniu wysokość zobowiązań podatkowych większości dużych przedsiębiorstw (wszystkich przedsiębiorstw poza małymi i średnimi przedsiębiorstwami) była podobna do szacunkowej kwoty zobowiązań podatkowych przy zastosowaniu przepisów dotyczących ograniczania możliwości odliczania odsetek ATAD, lub wyższa od niej.

1 Dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiająca przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (Dz.U. L 193 z 19.7.2016, s. 1).
2 Na mocy art. 11 ust. 1 ATAD.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.