Zawiadomienie Komisji dotyczące stron, którym przyznano zwolnienie zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 88/97 w sprawie zezwolenia na zwolnienie przywozu niektórych części rowerowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej z ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 71/97 rozszerzenia cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93, utrzymanego na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1524/2000 i ostatnio zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1095/2005: zmiany w nazwach i adresach siedzib niektórych ze stron, którym przyznano zwolnienie.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.186.7

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 sierpnia 2006 r.

Zawiadomienie Komisji dotyczące stron, którym przyznano zwolnienie zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 88/97 w sprawie zezwolenia na zwolnienie przywozu niektórych części rowerowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej z ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 71/97 rozszerzenia cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93, utrzymanego na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1524/2000 i ostatnio zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1095/2005: zmiany w nazwach i adresach siedzib niektórych ze stron, którym przyznano zwolnienie

(2006/C 186/07)

(Dz.U.UE C z dnia 9 sierpnia 2006 r.)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 88/97(1) ("rozporządzenie w sprawie zwolnienia") zezwala na zwolnienie przywozu niektórych części rowerowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej z rozszerzonego cła antydumpingowego. Cło to powstało na skutek rozszerzenia, rozporządzeniem Rady (WE) nr 71/97(2), cła antydumpingowego nałożonego na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 2474/93(3) utrzymanego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1524/2000(4) ostatnio zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1095/2005(5).

W ramach wspomnianych rozporządzeń oraz na mocy następujących po nich decyzji Komisji pewna liczba producentów rowerów uzyskała zwolnienie z rozszerzonego cła antydumpingowego, między innymi: Bike Systems (dodatkowy kod Taric 8034)(6), Biria GmbH (dodatkowy kod Taric 8062)(7), Cicli Lombardo di Gaspare Lombardo & C. Snc (dodatkowy kod Taric A271)(8), Cicli Regina di Romagna Snc (dodatkowy kod Taric 8005)(9), Ciclo Meccanica Srl (dodatkowy kod Taric A170)(10) oraz Open Space Srl (dodatkowy kod Taric A486)(11).

Przedsiębiorstwo Bike Systems poinformowało Komisję, że nazwa prawna i adres przedsiębiorstwa wykonującego montaż i wskutek tego wymagającego zwolnienia z rozszerzonego cła antydumpingowego uległy zmianie z Bike Systems, D-97493 Bergrheinfeld, na Bike Systems GmbH, Freiherr vom Stein Straße 31, D-99734 Nordhausen.

Przedsiębiorstwo Biria GmbH poinformowało Komisję, że nazwa prawna i adres przedsiębiorstwa wykonującego montaż i wskutek tego wymagającego zwolnienia z rozszerzonego cła antydumpingowego uległy zmianie z Biria GmbH, D-68535 Edingen, na Biria Bike GmbH, Hauptstraße 37, D-01904 Neukirch/Lausitz.

Przedsiębiorstwo Cicli Lombardo di Gaspare Lombardo & C. Snc poinformowało Komisję, że nazwa prawna przedsiębiorstwa wykonującego montaż i wskutek tego wymagającego zwolnienia z rozszerzonego cła antydumpingowego uległa zmianie z Cicli Lombardo di Gaspare Lombardo & C. Snc na Cicli Lombardo S.p.A.

Przedsiębiorstwo Cicli Regina di Romagna Snc poinformowało Komisję, że nazwa prawna przedsiębiorstwa wykonującego montaż i wskutek tego wymagającego zwolnienia z rozszerzonego cła antydumpingowego uległa zmianie z Cicli Regina di Romagna Snc na Gruppo Bici Srl.

Przedsiębiorstwo Ciclo Meccanica Srl poinformowało Komisję, że nazwa prawna przedsiębiorstwa wykonującego montaż i wskutek tego wymagającego zwolnienia z rozszerzonego cła antydumpingowego uległa zmianie z Ciclo Meccanica Srl to GI Bike Srl.

Przedsiębiorstwo Open Space Srl poinformowało Komisję, że adres siedziby przedsiębiorstwa uległ zmianie z Via Guido Rossa 18/A, I-35020 Roncaglia de Ponte San Nicolo, Padova, to Viale Europa 6/B, Int. D, I-35020 Roncaglia de Ponte San Nicolo, Padova.

Komisja po przeanalizowaniu dostarczonych informacji uznała, iż zmiany nazw i adresów siedzib wspomnianych przedsiębiorstw nie mają wpływu na prace montażowe w odniesieniu do postanowień rozporządzenia w sprawie zwolnienia i w związku z tym Komisja nie uważa, aby zmiany te miały wywrzeć wpływ na zwolnienie z rozszerzonego cła antydumpingowego.

W związku z powyższym odniesienia do Bike Systems w decyzji Komisji 98/115/WE, do Biria GmbH w decyzji Komisji 97/447/WE, do Cicli Lombardo di Gaspare Lombardo & C. Snc w decyzji Komisji 2002/606/WE, do Cicli Regina di Romagna Snc w decyzji Komisji 98/684/WE, do Ciclo Meccanica Srl w decyzji Komisji 2006/22/WE oraz do Open Space Srl w decyzji Komisji 2004/776/WE otrzymują brzmienie zgodne z poniższym załącznikiem.

______

(1) Dz.U. L 17 z 21.1.1997, str. 17.

(2) Dz.U. L 16 z 18.1.1997, str. 55.

(3) Dz.U. L 228 z 9.9.1993, str. 1.

(4) Dz.U. L 175 z 14.7.2000, str. 39.

(5) Dz.U. L 183 z 14.7.2005, str. 1.

(6) Decyzja Komisji 98/115/WE (Dz.U. L 31 z 6.2.1998, str. 25).

(7) Decyzja Komisji 97/447/WE (Dz.U. L 193 z 22.7.1997, str. 32).

(8) Decyzja Komisji 2002/606/WE (Dz.U. L 195 z 24.7.2002, str. 81).

(9) Decyzja Komisji 98/684/WE (Dz.U. L 320 z 28.11.1998, str. 60).

(10) Decyzja Komisji 2006/22/WE (Dz.U. L 17 z 21.1.2006, str. 16).

(11) Decyzja Komisji 2004/776/WE (Dz.U. L 343 z 19.11.2004, str. 23).

ZAŁĄCZNIK 

Poprzednie odniesienieNowe odniesienieKrajDodatkowy kod TARIC
Bike Systems

D-97493 Bergrheinfeld

Bike Systems GmbH

Freiherr-vom-Stein-Straße 31

D-99734 Nordhausen

Niemcy8034
Biria GmbH

D-68535 Edingen

Biria Bike GmbH

Hauptstraße 37

D-01904 Neukirch/Lausitz

Niemcy8062
Cicli Lombardo di Gaspare

Lombardo & C. Snc

Via Roma 233

I-91012 Buseto Palizzolo

Cicli Lombardo SpA

Via Roma 233

I-91012 Buseto Palizzolo

WłochyA271
Cicli Regina di Romagna Snc

Via Pitagora 15

I-47023 Cesena

Gruppo Bici Srl

Via Pitagora 15

I-47023 Cesena

Włochy8005
Ciclo Meccanica Srl

Via delle Industrie 14

I-20050 Sulbiate

GI Bike Srl

Via delle Industrie 14

I-20050 Sulbiate

WłochyA170
Open Space Srl

Via Guido Rossa 18/A

I-35020 Roncaglia de Ponte San Nicolo

Padova

Open Space Srl

Viale Europa 6/B

Int. D

I-35020 Roncaglia de Ponte San Nicolo

Padova

WłochyA486

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.