Dz.U.UE.C.2019.15.3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

Zawiadomienie dotyczące środków antysubsydyjnych obowiązujących w odniesieniu do przywozu niektórych pstrągów tęczowych pochodzących z Turcji: zmiana nazwy przedsiębiorstwa, któremu przyznana została stawka cła wyrównawczego dla współpracujących przedsiębiorstw nieobjętych próbą

(2019/C 15/03)

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2019 r.)

Przywóz niektórych pstrągów tęczowych pochodzących z Turcji podlega ostatecznemu cłu wyrównawczemu nałożonemu rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/309 1 .

Abalıoğlu Yem-Soya Ve Tekstil San A.Ş., dodatkowy kod TARIC B968 2 , przedsiębiorstwo objęte stawką cła wyrównawczego dla współpracujących przedsiębiorstw nieobjętych próbą na poziomie 7,6 %, poinformowało Komisję, że zmieniło nazwę na Lezita Balik A.Ş.

Przedsiębiorstwo zwróciło się do Komisji z prośbą o potwierdzenie, że zmiana nazwy nie wpływa na jego prawo do korzystania ze stawki cła stosowanej w odniesieniu do przedsiębiorstwa działającego pod swoją dawną nazwą.

Komisja zbadała przedłożone informacje i stwierdziła, że zmiana nazwy nie ma wpływu na ustalenia przedstawione w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/309.

W związku z powyższym w załączniku do rozporządzenia (UE) 2015/309 odniesienie do:

Abalıoğlu Yem-Soya Ve Tekstil San A.Ş.B968

należy odczytywać jako odniesienie do:

Lezita Balik A.Ş.B968

Dodatkowy kod TARIC B968, wcześniej przypisany współpracującemu nieobjętemu próbą przedsiębiorstwu Abalıoğlu Yem-Soya Ve Tekstil San A.Ş., stosuje się do przedsiębiorstwa Lezita Balik A.Ş.

1 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/309 z dnia 26 lutego 2015 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na niektóre pstrągi tęczowe pochodzące z Turcji (Dz.U. L 56 z 27.2.2015, s. 12).
2 Zintegrowana taryfa Unii Europejskiej.