Zawiadomienie dotyczące środków antydumpingowych obowiązujących w odniesieniu do przywozu do Unii niektórych rur i przewodów... - OpenLEX

Zawiadomienie dotyczące środków antydumpingowych obowiązujących w odniesieniu do przywozu do Unii niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub ze stali, pochodzących z Ukrainy: zmiana nazwy przedsiębiorstwa, któremu przyznano indywidualną stawkę cła antydumpingowego.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.353.14

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2013 r.

Zawiadomienie dotyczące środków antydumpingowych obowiązujących w odniesieniu do przywozu do Unii niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub ze stali, pochodzących z Ukrainy: zmiana nazwy przedsiębiorstwa, któremu przyznano indywidualną stawkę cła antydumpingowego

(2013/C 353/07)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2013 r.)

Przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub ze stali, pochodzących z Ukrainy, podlega cłom antydumpingowym nałożonym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 795/2012 1 .

Na podstawie rozporządzenia (UE) nr 795/2012 przedsiębiorstwo OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant podlega cłu antydumpingowemu w odniesieniu do przywozu niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub ze stali, którego stawka wynosi 13,8 %.

W dniu 29 maja 2013 r. przedsiębiorstwo to poinformowało Komisję, że jego nazwa uległa zmianie w związku ze zmianą przepisów prawa na Ukrainie. Zmiana ta miała wpływ na skrót określający formę prawną przedsiębiorstwa.

Komisja zbadała przedłożone informacje i stwierdziła, że zmiana nazwy nie ma wpływu na ustalenia przedstawione w rozporządzeniu Rady przywołanym powyżej. W związku z tym wszelkie odniesienia do OJSC "Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant" w rozporządzeniu (UE) nr 795/2012 należy odczytywać jako odniesienia do PJSC "Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant".

Dodatkowy kod TARIC A743, wcześniej przypisany w rozporządzeniu (UE) nr 795/2012 przedsiębiorstwu OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant, stosuje się do przedsiębiorstwa PJSC "Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant".

1 Dz.U. L 238 z 4.9.2012, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.