Dz.U.UE.C.2018.449.36

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 grudnia 2018 r.

Zawiadomienie dotyczące cła antydumpingowego obowiązującego w odniesieniu do przywozu płytek ceramicznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej: zmiana nazwy przedsiębiorstwa, któremu przyznana została stawka cła antydumpingowego dla współpracujących przedsiębiorstw nieobjętych próbą

(2018/C 449/09)

(Dz.U.UE C z dnia 13 grudnia 2018 r.)

Przywóz płytek ceramicznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej podlega ostatecznemu cłu antydumpingowemu, nałożonemu rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2017/2179 1 .

Przedsiębiorstwo Tianjin (TEDA) Honghui Industry & Trade Co. Ltd (dodatkowy kod TARIC B221) objęte stawką cła antydumpingowego dla nieobjętych próbą współpracujących przedsiębiorstw w wysokości 30,6 %, poinformowało Komisję, że zmieniło nazwę zgodnie z poniższymi wskazaniami.

Przedsiębiorstwo zwróciło się do Komisji z prośbą o potwierdzenie, że zmiana nazwy nie wpływa na jego prawo do korzystania z indywidualnej stawki cła stosowanej w odniesieniu do przedsiębiorstwa działającego pod swoją dawną nazwą.

Komisja zbadała przedłożone informacje i stwierdziła, że zmiana nazwy nie ma wpływu na ustalenia przedstawione w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2017/2179.

W związku z tym w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2179 odniesienie:

Tianjin (TEDA) Honghui Industry & Trade Co. LtdB221
należy odczytywać jako
Tianjin Honghui Creative Technology Co., LtdB221

Dodatkowy kod TARIC B221, wcześniej przypisany przedsiębiorstwu Tianjin (TEDA) Honghui Industry & Trade Co. Ltd, stosuje się do przedsiębiorstwa Tianjin Honghui Creative Technology Co., Ltd.

1 Dz.U. L 307 z 23.11.2017, s. 25.