Zawiadomienie dla Muhammada Jamala Abd-Al Rahima Ahmada Al-Kashifa, Mohameda Lahbousa i sieci Muhammada Jamala dodanych do... - OpenLEX

Zawiadomienie dla Muhammada Jamala Abd-Al Rahima Ahmada Al-Kashifa, Mohameda Lahbousa i sieci Muhammada Jamala dodanych do wykazu, o którym mowa w art. 2, 3 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida, na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1091/2013.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.319.18

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 listopada 2013 r.

Zawiadomienie dla Muhammada Jamala Abd-Al Rahima Ahmada Al-Kashifa, Mohameda Lahbousa i sieci Muhammada Jamala dodanych do wykazu, o którym mowa w art. 2, 3 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida, na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1091/2013

(2013/C 319/12)

(Dz.U.UE C z dnia 5 listopada 2013 r.)

1.
We wspólnym stanowisku 2002/402/WPZiB 1 wzywa się Unię do zamrożenia funduszy oraz innych zasobów gospodarczych członków organizacji Al-Kaida oraz innych osób fizycznych, grup, przedsiębiorstw i podmiotów z nimi powiązanych, wymienionych w wykazie sporządzonym zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1267 (1999) i 1333 (2000) i systematycznie aktualizowanym przez komitet ONZ powołany na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1267 (1999).

Wykaz sporządzony przez komitet ONZ obejmuje:

Al-Kaidę;
osoby fizyczne lub prawne, podmioty, organy i grupy związane z Al-Kaidą, oraz
osoby prawne, podmioty i organy będące własnością lub pozostające pod kontrolą jakiejkolwiek z tych powiązanych osób, podmiotów, organów lub grup, względnie w jakikolwiek inny sposób je wspierające.

Działania lub czynności wskazujące na to, że dana osoba, grupa, przedsiębiorstwo lub podmiot są "powiązane" z Al-Kaidą, obejmują:

a)
udział w finansowaniu, planowaniu, ułatwianiu, przygotowywaniu lub wykonywaniu działań lub czynności przez Al-Kaidę, bądź jakąkolwiek jej komórkę, grupę powiązaną, wyodrębnioną lub pochodną, czy też dokonywanie tego wspólnie z nimi, pod ich nazwą, w ich imieniu lub w celu udzielenia im wsparcia;
b)
dostarczanie, sprzedaż lub przekazywanie którejkolwiek z wymienionych osób lub grup broni i podobnych materiałów;
c)
dokonywanie rekrutacji na rzecz którejkolwiek z wymienionych osób lub grup lub
d)
wspieranie działań lub czynności którejkolwiek z wymienionych osób lub grup w inny sposób.
2.
Dnia 18 października 2013 r. komitet ONZ podjął decyzję o dodaniu Muhammada Jamala Abd-Al Rahima Ahmada Al-Kashifa i sieci Muhammada Jamala do właściwego wykazu. W dniu 24 października 2013 r. Komitet ONZ zdecydował o wpisaniu Mohameda Lahbousa do właściwego wykazu. Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif, Mohamed Lahbous i sieć Muhammada Jamala mogą w każdej chwili złożyć wniosek do rzecznika praw obywatelskich ONZ o ponowną weryfikację decyzji o wpisaniu ich do wymienionego wyżej wykazu ONZ, wraz z dokumentami uzupełniającymi. Taki wniosek należy przesłać na poniższy adres rzecznika praw obywatelskich ONZ:

United Nations - Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tel. +1 2129632671

Faks +1 2129631300 / 3778

E-mail: ombudsperson@un.org

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.
W następstwie decyzji ONZ, o której mowa w pkt 2, Komisja przyjęła rozporządzenie (UE) nr 1091/2013 2 , zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida 3 . Zmiana wprowadzona na mocy art. 7 ust. 1 lit. a) oraz art. 7a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 881/2002 polega na wpisaniu Mohammada Jamala Abd-Al Rahima Ahmada Al-Kashifa, Mohameda Lahbousa i sieci Muhammada Jamala do wykazu w załączniku I do tego rozporządzenia ("załącznik I").

Do osób oraz podmiotów wpisanych do załącznika I mają zastosowanie następujące środki określone w rozporządzeniu (WE) nr 881/2002:

1)
zamrożenie wszystkich należących do nich funduszy i zasobów gospodarczych, będących ich własnością lub w ich posiadaniu, a także zakaz (dotyczący wszystkich) udostępniania im lub na ich rzecz, bezpośrednio lub pośrednio, funduszy i zasobów gospodarczych (art. 2 i 2a 4 );
2)
zakaz bezpośredniego lub pośredniego udzielania, sprzedaży, dostarczania lub przekazywania im doradztwa technicznego, pomocy lub szkoleń związanych z działalnością wojskową (art. 3).
4.
Art. 7a rozporządzenia (WE) nr 881/2002 5 przewiduje dokonanie procesu weryfikacji, w ramach którego osoby ujęte w wykazie mają możliwość zgłosić uwagi dotyczące powodów ich umieszczenia na liście. Osoby i podmioty, dodane do załącznika I rozporządzeniem (UE) nr 1091/2013, mogą zwrócić się do Komisji z wnioskiem o uzasadnienie umieszczenia ich w wykazie. Wniosek należy przesłać na poniższy adres służb Komisji Europejskiej zajmujących się środkami ograniczającymi:

European Commission

'Restrictive measures'

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.
Ponadto zwraca się uwagę zainteresowanych osób i podmiotów na fakt, że istnieje możliwość zaskarżenia rozporządzenia (UE) nr 1091/2013 do Sądu Unii Europejskiej, zgodnie z postanowieniami art. 263 akapit czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
6.
Dla zachowania należytego porządku zwraca się uwagę osób i podmiotów wymienionych w załączniku I na możliwość zwrócenia się z wnioskiem do właściwych władz odpowiedniego państwa członkowskiego (państw członkowskich), zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 881/2002, w celu uzyskania zezwolenia na wykorzystanie zamrożonych funduszy i zasobów gospodarczych na podstawowe potrzeby lub szczególne płatności, zgodnie z art. 2a tego rozporządzenia.
1 Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 4.
2 Dz.U. L 293 z 5.11.2013, s. 36.
3 Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.
4 Art. 2a został dodany rozporządzeniem Rady (WE) nr 561/2003 (Dz.U. L 82 z 29.3.2003, s. 1).
5 Artykuł 7a dodany rozporządzeniem Rady (UE) nr 1286/2009 (Dz.U. L 346 z 23.12.2009, s. 42).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.