Zawiadomienie dla importerów - Przywóz produktów do Unii z obwodów donieckiego, chersońskiego, ługańskiego i zaporoskiego w Ukrainie

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.458.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 1 grudnia 2022 r.

Zawiadomienie dla importerów
Przywóz produktów do Unii z obwodów donieckiego, chersońskiego, ługańskiego i zaporoskiego w Ukrainie
(2022/C 458/02)

W zawiadomieniu dla importerów z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie przywozu do Unii produktów na podstawie układu o stowarzyszeniu UE-Ukraina z niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego (2022/C 87 I/01) Komisja Europejska poinformowała importerów, że nie są spełnione niezbędne warunki pozwalające organom celnym Ukrainy na skuteczne zarządzanie preferencyjnym traktowaniem taryfowym przewidzianym w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, oraz na kontrolę tego preferencyjnego traktowania w odniesieniu do towarów produkowanych na niekontrolowanych przez rząd obszarach ukraińskich obwodów - donieckiego i ługańskiego - lub wywożonych z tych obszarów.

Biorąc pod uwagę, że rozporządzeniem Rady (UE) 2022/1903 1  z dnia 6 października 2022 r. zmieniono tytuł rozporządzenia (UE) 2022/263 2  z dnia 23 lutego 2022 r. i rozszerzono zakres geograficzny zawartych w nim ograniczeń na wszystkie niekontrolowane przez rząd obszary Ukrainy w obwodach donieckim, chersońskim, ługańskim i zaporoskim, należy zaktualizować wymienione powyżej zawiadomienie dla importerów.

Przywóz do Unii Europejskiej towarów pochodzących z określonych powyżej terytoriów jest zabroniony. Zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) 2022/263 zakaz ten nie ma zastosowania do towarów pochodzących z tych terytoriów, które udostępniono organom Ukrainy do zbadania, w odniesieniu do których sprawdzono zgodność z warunkami umożliwiającymi przyznanie preferencyjnego pochodzenia i dla których zostało wydane świadectwo pochodzenia, zgodnie z układem o stowarzyszeniu UE-Ukraina. Wobec braku możliwości stosowania przez organy celne Ukrainy odpowiednich postanowień układu w celu zagwarantowania, że towary z tych obszarów są uprawnione do preferencyjnego traktowania taryfowego, i wobec niemożności sprawdzenia, czy towary te spełniają wszystkie niezbędne wymogi, przewidziane w szczególności w art. 33 protokołu 1 do układu o stowarzyszeniu, warunki korzystania przez takie towary z preferencyjnego traktowania taryfowego nie są spełnione. W związku z tym zaleca się, aby podmioty z Unii Europejskiej nie ubiegały się o preferencyjne traktowanie w odniesieniu do przywozu do Unii wszystkich towarów wyprodukowanych lub wywożonych z niekontrolowanych przez rząd obszarów Ukrainy w obwodach donieckim, chersońskim, ługańskim i zaporoskim.

Towary, których przywóz do Unii nie jest ograniczony na mocy rozporządzenia (UE) 2022/263, są uprawnione do preferencyjnego traktowania taryfowego przyznanego na mocy układu o stowarzyszeniu, jeżeli pochodzą z Ukrainy i dołączono do nich niezbędne dowody pochodzenia w formie świadectwa przewozowego EUR.1 wystawionego przez organy ukraińskie albo deklaracji na fakturze sporządzonej przez upoważnionego eksportera w Ukrainie. Zaktualizowany wykaz ukraińskich urzędów celnych i upoważnionych eksporterów uprawnionych do wystawiania lub sporządzania dowodów pochodzenia jest dostępny dla organów celnych państw członkowskich. Towary takie mogą być zatem przywożone i powinny być objęte preferencyjnym traktowaniem taryfowym na takich samych warunkach jak przywóz z wszelkich innych części Ukrainy kontrolowanych przez rząd.

1 Dz.U. L 259I z 6.10.2022, s. 1.
2 Dz.U. L 42I z 23.2.2022, s. 77.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.