Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.197.8

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 sierpnia 2005 r.

ZAWIADOMIENIE DLA IMPORTERÓW

Przywóz czosnku do Wspólnoty

(2005/C 197/05)

(Dz.U.UE C z dnia 12 sierpnia 2005 r.)

Komisja Europejska informuje wspólnotowe podmioty gospodarcze, że istnieją uzasadnione wątpliwości odnoszące się do pochodzenia czosnku z pozycji taryfowej CN 0703 20 00, który jest dopuszczony do swobodnego obrotu we Wspólnocie w celu korzystania z:

– albo kontyngentu taryfowego GATT otwartego decyzją Rady 2001/404/WE(1),

– albo preferencyjnych środków taryfowych określonych w umowach, które Wspólnota zawarła z niektórymi państwami lub grupami państw, bądź w ustaleniach, które przyjęła jednostronnie w odniesieniu do niektórych państw lub grup państw.

Z różnych dochodzeń wynika, że znaczne ilości czosnku pochodzącego z Chin, przekraczające przydzielony Chinom kontyngent roczny wielkości 13.200 ton, są zgłoszone jako innego pochodzenia i z tego względu korzystają z wyżej wymienionych środków taryfowych.

Wspólnotowym podmiotom gospodarczym zgłaszającym i/lub przedstawiającym udokumentowane dowody pochodzenia dla czosnku z pozycji taryfowej CN 0703 20 00 zaleca się zatem, by podjęły niezbędne środki ostrożności, ponieważ wprowadzenie tych produktów do swobodnego obrotu może spowodować powstanie długu celnego i prowadzić do nadużyć finansowych przeciwko interesom finansowym Wspólnoty.

______

(1) Decyzja 2004/404 WE z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Argentyńską na mocy art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) 1994, dotycząca zmiany koncesji odnoszących się do czosnku pospolitego przewidzianych w Liście koncesyjnej CXL załączonej do GATT (Dz.U. L 142 z 29.5.2001, str. 7) i w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 565/2002 z dnia 2 kwietnia 2002 r. ustanawiającym metodę zarządzania kontyngentami taryfowymi i wprowadzającym system świadectw pochodzenia czosnku przywożonego z państw trzecich (Dz.U. L 86 z 3.4.2002, str. 11)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.