Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.176.3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 maja 2020 r.

Zawiadomienie dla eksporterów dotyczące stosowania systemu zarejestrowanych eksporterów (REX) w odniesieniu do wywozu z UE do państw Afryki Wschodniej i Południowej w ramach umowy przejściowej o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a państwami Afryki Wschodniej i Południowej

(2020/C 176/03)

(Dz.U.UE C z dnia 26 maja 2020 r.)

Niniejsze zawiadomienie wydane jest w celu poinformowania eksporterów i innych podmiotów gospodarczych, które zaangażowane są w preferencyjny wywóz z Unii Europejskiej do państw Afryki Wschodniej i Południowej na mocy Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej 1 , z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (przejściowa umowa o partnerstwie gospodarczym, PUPG UE-AWp) 2 .

Komitet PUPG UE-AWP przyjął na swoim 8. posiedzeniu, które odbyło się w dniu 14 stycznia 2020 r., decyzję 1/2020 zmieniającą protokół 1 do przejściowej umowy o partnerstwie gospodarczym UE-AWP dotyczący definicji pojęcia "produkty pochodzące" oraz metod współpracy administracyjnej 3 . Zmieniony protokół 1 wszedł w życie w dniu 31 marca 2020 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 zmienionego protokołu 1 Unia Europejska powiadomiła w dniu 2 kwietnia 2020 r. Komitet Współpracy Celnej UE-AWP, że od dnia 1 września 2020 r. produkty pochodzące z UE, w przypadku przywozu do państw AWP, korzystają w ramach PUPG z preferencyjnego traktowania taryfowego po przedłożeniu deklaracji na fakturze sporządzonej przez eksportera zarejestrowanego zgodnie z prawodawstwem UE.

W praktyce środek ten oznacza, że:

do dnia 31 sierpnia 2020 r. (włącznie), państwa AWP przyznają preferencyjne traktowanie taryfowe produktom pochodzącym z UE po przedłożeniu świadectwa przewozowego EUR1 lub deklaracji na fakturze, sporządzonej przez zarejestrowanych eksporterów w rozumieniu art. 24 lub przez każdego eksportera w odniesieniu do każdej przesyłki składającej się z jednego bądź kilku pakietów zawierających produkty pochodzące, których ogólna wartość nie przekracza 6 000 EUR,
od dnia 1 września 2020 r. państwa AWP przyznają preferencyjne traktowanie taryfowe produktom pochodzącym z UE wyłącznie po przedłożeniu deklaracji na fakturze, sporządzonej przez eksporterów zarejestrowanych w systemie REX lub przez każdego eksportera przesyłki składającej się z jednego bądź kilku pakietów zawierających produkty pochodzące, których ogólna wartość nie przekracza 6 000 EUR.

Deklaracja na fakturze jest nadal sporządzana zgodnie z art. 23 protokołu 1 i z zastosowaniem tekstu, który znajduje się w jego załączniku IV.

Eksporterzy i inne zainteresowane podmioty gospodarcze w UE są proszeni o podjęcie niezbędnych kroków w celu zastosowania nowych przepisów od dnia 1 września 2020 r. Chodzi głównie o zarejestrowanie się eksporterów w systemie REX, jeżeli jeszcze tego nie dokonali, oraz o stosowanie wyłącznie deklaracji na fakturze w odniesieniu do przesyłek, co do których oczekuje się, że będą od dnia 1 września 2020 r. objęte w danym państwie AWP preferencyjnym traktowaniem taryfowym.

Podmioty gospodarcze Unii Europejskiej, które są już zarejestrowane w systemie REX w celu korzystania z innych preferencyjnych uzgodnień, powinny korzystać z nadanego im już numeru REX.

1 Obecnie stosowanej przez Komory, Madagaskar, Mauritius, Seszele i Zimbabwe.
2 Dz.U. L 111 z 24.4.2012, s. 1.
3 Dz.U. L 93 z 27.3.2020, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.