Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.177.6

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 maja 2020 r.

Zawiadomienie dla AMIRA MUHAMMADA SA'IDA ABDAL-RAHMANA AL-MAWLA, którego nazwisko dodano do wykazu, o którym mowa w art. 2, 3 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida, na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/706

(2020/C 177/05)

(Dz.U.UE C z dnia 27 maja 2020 r.)

1. W decyzji Rady (WPZiB) 2016/1693 1  wzywa się Unię do zamrożenia funduszy oraz zasobów gospodarczych członków organizacji ISIL (Daisz) i Al-Kaida oraz innych osób fizycznych, grup, przedsiębiorstw i podmiotów z nimi powiązanych, wymienionych w wykazie sporządzonym zgodnie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ 1267(1999) i 1333(2000), systematycznie aktualizowanym przez komitet ONZ powołany na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1267(1999).

Wykaz sporządzony przez wspomniany komitet ONZ obejmuje:

ISIL (Daisz) i Al-Kaidę,
osoby fizyczne lub prawne, podmioty, organy i grupy powiązane z ISIL (Daisz) i Al-Kaidą, oraz
osoby prawne, podmioty i organy będące własnością lub pozostające pod kontrolą którejkolwiek z tych powiązanych osób, podmiotów, organów lub grup, względnie w jakikolwiek inny sposób je wspierające.

Działania lub czynności wskazujące na to, że dana osoba, grupa, dane przedsiębiorstwo lub dany podmiot są "powiązane" z ISIL (Daisz) i Al-Kaidą, obejmują:

a) udział w finansowaniu, planowaniu, ułatwianiu, przygotowywaniu lub wykonywaniu działań lub czynności przez ISIL (Daisz) i Al-Kaidę bądź jakąkolwiek ich komórkę, oddział, odłam lub grupę pochodną czy też dokonywanie tego wspólnie z nimi, pod ich nazwą, w ich imieniu lub w celu udzielenia im wsparcia;
b) dostarczanie, sprzedaż lub przekazywanie którejkolwiek z wymienionych osób lub grup broni i podobnych materiałów;
c) prowadzenie rekrutacji na rzecz którejkolwiek z wymienionych osób lub grup; lub
d) wspieranie działań lub czynności którejkolwiek z wymienionych osób lub grup w inny sposób.
2. W dniu 21 maja 2020 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa ONZ zatwierdził dodanie wpisu dotyczącego AMIRA MUHAMMADA SA'iDa ABDAL-RAHMANA AL-mAwLA do wykazu prowadzonego przez Komitet ds. Sankcji wobec ISIL (Daisz) i Al-Kaidy.

AMIR MUHAMMAD SA'ID ABDAL-RAHMAN AL-MAWLA może w każdej chwili złożyć wniosek, wraz z dokumentami uzupełniającymi, do rzecznika praw obywatelskich ONZ o ponowną weryfikację decyzji o wpisaniu go do wymienionego wyżej wykazu ONZ. Wnioski takie należy przesłać na następujący adres:

United Nations - Office of the Ombudsperson Room DC2-2206 New York, NY 10017 STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

Tel. +1 212 963267

Faks +1 212 9631300/3778

E-mail: ombudsperson@un.org

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting

3. W następstwie decyzji ONZ, o której mowa w pkt 2, Komisja przyjęła rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/706 2  zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida 3 . Zmiana wprowadzona na podstawie art. 7 ust. 1 lit. a) oraz art. 7a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 881/2002 polega na dodaniu nazwiska AMIRA MUHAMMADA SA'IDA ABDAL-RAHMANA AL-MAWLA do wykazu znajdującego się w załączniku I do tego rozporządzenia ("załącznik I").

Do osób oraz podmiotów wpisanych do załącznika I mają zastosowanie następujące środki określone w rozporządzeniu (WE) nr 881/2002:

1) zamrożenie wszystkich należących do nich funduszy i zasobów gospodarczych, będących ich własnością lub w ich posiadaniu, a także zakaz (dotyczący wszystkich) udostępniania im lub na ich rzecz, bezpośrednio lub pośrednio, funduszy i zasobów gospodarczych (art. 2 i 2a); oraz
2) zakaz bezpośredniego lub pośredniego udzielania, sprzedaży, dostarczania lub przekazywania im doradztwa technicznego, pomocy lub szkoleń związanych z działalnością wojskową (art. 3).
4. W art. 7a rozporządzenia (WE) nr 881/2002 przewiduje się dokonanie procesu weryfikacji, w przypadku gdy osoby i podmioty ujęte w wykazie zgłoszą uwagi dotyczące powodów umieszczenia ich w wykazie. Osoby i podmioty dodane do załącznika I rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2020/706 mogą zwrócić się do Komisji z wnioskiem o uzasadnienie umieszczenia ich w wykazie. Taki wniosek należy przesłać na poniższy adres służb Komisji Europejskiej zajmujących się środkami ograniczającymi:

European Commission "Restrictive measures"

Rue de la Loi/Wetstraat 200 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

5. Ponadto zwraca się uwagę zainteresowanych osób i podmiotów na możliwość zaskarżenia rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/706 do Sądu Unii Europejskiej zgodnie z postanowieniami art. 263 akapit czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
6. Dla zachowania należytego porządku zwraca się uwagę osób i podmiotów wymienionych w załączniku I na możliwość zwrócenia się z wnioskiem do właściwych władz odpowiedniego państwa członkowskiego (państw członkowskich), wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 881/2002, w celu uzyskania zezwolenia na wykorzystanie zamrożonych funduszy i zasobów gospodarczych na podstawowe potrzeby lub określone płatności, zgodnie z art. 2a tego rozporządzenia.
1 Dz.U. L 255 z 21.9.2016, s. 25.
2 Dz.U. L 164 z 27.5.2020, s. 49.
3 Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.