Zawiadomienie dla ABDUL REHMAN MAKKI, którego nazwisko zostało dodane do wykazu, o którym mowa w art. 2, 3 i 7 rozporządzenia... - OpenLEX

Nowość Zawiadomienie dla ABDUL REHMAN MAKKI, którego nazwisko zostało dodane do wykazu, o którym mowa w art. 2, 3 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida, na mocy rozporządzenia Komisji (UE) 2023/140

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.20.26

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 stycznia 2023 r.

Zawiadomienie dla ABDUL REHMAN MAKKI, którego nazwisko zostało dodane do wykazu, o którym mowa w art. 2, 3 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida, na mocy rozporządzenia Komisji (UE) 2023/140
(2023/C 20/10)

1. W decyzji Rady (WPZiB) 2016/1693 1  wezwano Unię do zamrażania funduszy oraz zasobów gospodarczych członków organizacji ISIL (Daisz) i Al-Kaida oraz innych osób fizycznych, grup, przedsiębiorstw i podmiotów z nimi powiązanych, wymienionych w wykazie sporządzonym zgodnie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ 1267(1999), 1333(2000) i 2253 (2015), systematycznie aktualizowanym przez komitet ONZ powołany na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1267(1999) ("Komitet ds. Sankcji").

Wykaz sporządzony przez wspomniany komitet ONZ obejmuje:

- ISIL (Daisz) i Al-Kaidę;

- osoby fizyczne lub prawne, podmioty, organy i grupy powiązane z ISIL (Daisz) i Al-Kaidą; oraz

- osoby prawne, podmioty i organy będące własnością lub pozostające pod kontrolą którejkolwiek z tych powiązanych osób, podmiotów, organów lub grup, względnie w jakikolwiek inny sposób je wspierające.

Działania lub czynności wskazujące na to, że dana osoba, grupa, dane przedsiębiorstwo lub dany podmiot są "powiązane" z ISIL (Daisz) i Al-Kaidą, obejmują:

a) udział w finansowaniu, planowaniu, ułatwianiu, przygotowywaniu lub wykonywaniu działań lub czynności przez ISIL (Daisz) i Al-Kaidę bądź jakąkolwiek ich komórkę, oddział, odłam lub grupę pochodną czy też dokonywanie tego wspólnie z nimi, pod ich nazwą, w ich imieniu lub w celu udzielenia im wsparcia;

b) dostarczanie, sprzedaż lub przekazywanie którejkolwiek z wymienionych osób lub grup broni i podobnych materiałów;

c) prowadzenie rekrutacji na rzecz którejkolwiek z wymienionych osób lub grup; lub

d) wspieranie działań lub czynności którejkolwiek z wymienionych osób lub grup w inny sposób.

2. W dniu 16 stycznia 2023 r. Komitet ds. Sankcji uchwalił dodanie wpisu dotyczącego ABDUL REHMAN-MAKKI do wykazu prowadzonego przez Komitet ds. Sankcji wobec ISIL (Daisz) i Al-Kaidy.

ABDUL REHMAN-MAKKI może w każdej chwili złożyć wniosek do rzecznika praw obywatelskich ONZ o ponowną weryfikację decyzji o dodaniu jego nazwiska do wymienionego wyżej wykazu ONZ, wraz z dokumentami uzupełniającymi. Wnioski takie należy przesłać na następujący adres:

United Nations - Office of the Ombudsperson

Room DC2-2206

New York, NY 10017

USA

Tel. +1 2129632671

Faks +1 2129631300/3778

E-mail: ombudsperson@un.org

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting

3. W następstwie decyzji ONZ, o której mowa w pkt 2, Komisja przyjęła rozporządzenie (UE) 2023/140 2  zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida 3 . Zmiana wprowadzona na mocy art. 7 ust. 1 lit. a) oraz art. 7a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 881/2002 polega na wpisaniu ABDUL REHMAN MAKKI do wykazu znajdującego się w załączniku I do tego rozporządzenia ("załącznik I").

Do osób oraz podmiotów wpisanych do załącznika I mają zastosowanie następujące środki określone w rozporządzeniu (WE) nr 881/2002:

1) zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych należących do osób i podmiotów wymienionych w załączniku I, w tym osób trzecich działających w ich imieniu lub pod ich kierunkiem, jak również wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych będących ich własnością lub znajdujących się w ich posiadaniu lub będących - bezpośrednio lub pośrednio - pod ich kontrolą, a także (powszechny) zakaz udostępniania - bezpośrednio lub pośrednio - funduszy i zasobów gospodarczych wszelkim wskazanym osobom lub podmiotom lub na ich rzecz (art. 2 i 2a); oraz

2) zakaz bezpośredniego lub pośredniego udzielania doradztwa technicznego, pomocy lub szkoleń związanych z działalnością wojskową, w tym w szczególności szkoleń i pomocy związanych z produkcją, konserwacją i używaniem broni oraz powiązanych materiałów wszystkich typów, wszelkim osobom i podmiotom wymienionym w załączniku 1 (art. 3).

4. W art. 7a rozporządzenia (WE) nr 881/2002 przewidziano proces weryfikacji, który zapewnia osobom lub podmiotom ujętym w wykazie możliwość przedstawienia swoich uwag w dotyczącej ich sprawie. W przypadku zgłoszenia uwag Komisja dokonuje przeglądu swojej decyzji o umieszczeniu danej osoby lub danego podmiotu w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 w świetle takich uwag. Osoby i podmioty dodane do załącznika I na podstawie rozporządzenia (UE) 2023/140 mogą zwrócić się do Komisji z wnioskiem o uzasadnienie umieszczenia ich w wykazie. Taki wniosek i ewentualne uwagi należy przesłać na poniższy adres:

Komisja Europejska

"Środki ograniczające"

Rue Joseph II 54

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

5. Ponadto zwraca się uwagę zainteresowanych osób i podmiotów na możliwość zaskarżenia rozporządzenia (UE) nr 2023/140 do Sądu Unii Europejskiej zgodnie z postanowieniami art. 263 akapit czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

6. Dla zachowania należytego porządku zwraca się uwagę osób i podmiotów wymienionych w załączniku I na możliwość zwrócenia się z wnioskiem do właściwych władz danego państwa członkowskiego (danych państw członkowskich), wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 881/2002, w celu uzyskania zezwolenia na wykorzystanie zamrożonych funduszy i zasobów gospodarczych do zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności zgodnie z art. 2a tego rozporządzenia.

1 Dz.U. L 255 z 21.9.2016, s. 25.
2 Dz.U. L 19 z 20.1.2023, s. 92.
3 Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.