Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.195.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lipca 2017 r.

DECYZJA RADY (UE) 2017/1388
z dnia 17 lipca 2017 r.
w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy ramowej między Unią Europejską a Kosowem *  dotyczącej ogólnych zasad uczestnictwa Kosowa w programach unijnych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 212 w związku z jego art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) i art. 218 ust. 7,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego 1 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z decyzją Rady (UE) 2016/2053 2  Umowa ramowa między Unią Europejską a Kosowem dotycząca ogólnych zasad uczestnictwa Kosowa w programach unijnych (zwaną dalej "Umową") została podpisana dnia 25 listopada 2016 r., z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie.

(2) Dnia 14 grudnia 2010 r. Rada wyraziła wobec Komisji oczekiwanie, że przedstawi ona wniosek, który umożliwi Kosowu uczestnictwo w programach unijnych. Uczestnictwo to zostanie umożliwione poprzez zawarcie Umowy.

(3) Celem Umowy jest prowadzenie przez Unię współpracy gospodarczej, finansowej i technicznej z Kosowem zgodnie z art. 212 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

(4) Zawarcie Umowy nie przesądza o stanowisku państw członkowskich co do statusu Kosowa, które zostanie ustalone zgodnie z ich praktyką krajową i prawem międzynarodowym. Żadne postanowienie, żadne sformułowanie ani żadna definicja użyte w niniejszej decyzji, w Umowie, w tym w załączniku do niej, ani w programach Unii nie stanowią uznania przez Unię Kosowa za niepodległe państwo ani nie stanowią uznania Kosowa za taki podmiot przez poszczególne państwa członkowskie, chyba że dokonały już tego kroku.

(5) Umowę należy zatwierdzić,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Umowę ramową między Unią Europejską a Kosowem w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Kosowa w programach unijnych.

Tekst Umowy dołącza się do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Unii notyfikacji przewidzianej w art. 10 Umowy 3 .

Artykuł  3

Komisja jest upoważniona do określenia, w imieniu Unii, szczegółowych warunków mających zastosowanie do udziału Kosowa w poszczególnych programach unijnych, w tym wkładu finansowego, jaki ma zostać wniesiony zgodnie z art. 5 Umowy. Komisja przekazuje stosowne informacje właściwej grupie roboczej Rady.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej przyjęciu.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 lipca 2017 r.
W imieniu Rady
F. MOGHERINI
Przewodniczący
* Użycie tej nazwy nie ma wpływu na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244(1999) oraz opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.
1 Zgoda z dnia 4 lipca 2017 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
2 Decyzja Rady (UE) 2016/2053 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Umowy ramowej między Unią Europejską a Kosowem* dotyczącej ogólnych zasad uczestnictwa Kosowa w programach unijnych (Dz.U. L 319 z 25.11.2016, s. 1).
3 Data wejścia w życie Umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.