Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2000.299.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 listopada 2000 r.

DECYZJA RADY
z dnia 16 listopada 2000 r.
dotycząca zawarcia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej

(2000/742/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 28 listopada 2000 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 170, wraz z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji(1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wspólnota Europejska i Federacja Rosyjska prowadzą określone programy badawcze w dziedzinach znajdujących się w obszarze wspólnego zainteresowania.

(2) Federacja Rosyjska z jednej strony, i Wspólnota Europejska i jej Państwa Członkowskie z drugiej strony, podpisały Umowy w sprawie Partnerstwa i Współpracy(3), w którym art. 62 przewiduje negocjacje "przepisów szczególnych" w dziedzinie nauki i technologii.

(3) W drodze decyzji z dnia 10 listopada 1997 r., Rada upoważniła Komisję do wynegocjowania Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej na okres Piątego Programu Ramowego, ustanowionego decyzją nr 182/1999/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(4).

(4) Umowa w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej powinna zostać zatwierdzona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Umowa w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Wspólnoty.

Tekst Umowy jest załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Przewodniczący Rady, w imieniu Wspólnoty, dokonuje notyfikacji przewidzianej w art. 12 Umowy(5).

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 listopada 2000 r.

W imieniu Rady
R. SCHWARTZENBERG
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 370 E z 26.10.1999, str. 22.

(2) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(3) Dz.U. L 327 z 28.11.1997, str. 3.

(4) Dz.U. L 26 z 1.2.1999, str. 1.

(5) Data wejścia w życie Porozumienia zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym przez Sekretariat Generalny Rady.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.