Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2001.148.79

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 marca 2001 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 21 marca 2001 r.
dotycząca zawarcia Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej reprezentowaną przez Komisję Wspólnot Europejskich a Departamentem Energii Stanów Zjednoczonych Ameryki w zakresie badań i rozwoju energii syntezy jądrowej

(notyfikowana jako dokument C(2001) 735)

(2001/412/Euratom)

(Dz.U.UE L z dnia 1 czerwca 2001 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 101 akapit drugi,

uwzględniając decyzję Rady 2001/411/EURATOM z dnia 8 marca 2001 r. zatwierdzającą zawarcie przez Komisję Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej reprezentowaną przez Komisję Wspólnot Europejskich a Departamentem Energii Stanów Zjednoczonych Ameryki w zakresie badań i rozwoju energii syntezy jądrowej(1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rada przyjęła decyzję z dnia 22 grudnia 1998 r. dotyczącą Piątego Programu Ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej badań i kształcenia (1998-2002)(2), która obejmuje kluczowe działanie w odniesieniu do kontrolowania syntezy termojądrowej.

(2) Rada w swojej decyzji z dnia 25 stycznia 1999 r.(3) przyjęła program badań i kształcenia w zakresie energii atomowej (EURATOM) w okresie od 1998 do 2002 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym zawiera się Umowę o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej reprezentowaną przez Komisję Wspólnot Europejskich i Departamentem Energii Stanów Zjednoczonych Ameryki w zakresie badań i rozwoju energii syntezy jądrowej, na rzecz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej i w jej imieniu.

Tekst Umowy jest załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Członek Komisji właściwy do spraw badań lub jego wyznaczony przedstawiciel jest upoważniony do podpisania Umowy w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, aby stała się wiążąca dla Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 marca 2001 r.

W imieniu Komisji
Philippe BUSQUIN
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 148 z 1.6.2001, str. 78.

(2) Dz.U. L 26 z 1.2.1999, str. 34.

(3) Dz.U. L 64 z 12.3.1999, str. 142.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.