Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2003.299.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 czerwca 2003 r.

DECYZJA RADY
z dnia 5 czerwca 2003 r.
dotycząca zawarcia Umowy mającej na celu odnowienie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej

(2003/798/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 18 listopada 2003 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 170 akapit drugi w powiązaniu z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na podstawie swojej decyzji z dnia 16 listopada 2000(2), Rada zatwierdziła zawarcie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej (zwanej dalej "Rosją").

(2) art. 12 lit. b) Umowy przewiduje, co następuje: "Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres wstępny kończący się dnia 31 grudnia 2002 r. i zostanie odnowiona na mocy wspólnego porozumienia między stronami na dodatkowy okres pięciu lat".

(3) W drodze noty werbalnej z dnia 19 września 2002 r., Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej wystąpiło z wnioskiem o odnowienie wyżej wymienionej Umowy na kolejne pięć lat; Strony Umowy uznają, że szybkie odnowienie tej Umowy leży w ich wspólnym interesie.

(4) Istotna treść odnowionej Umowy będzie identyczna z istotną treścią Umowy, która niedawno wygasła.

(5) Umowa mająca na celu odnowienie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej powinna zostać zatwierdzona w imieniu Wspólnoty,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Umowę odnawiającą Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej na dodatkowy okres pięciu lat.

Tekst Umowy jest załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Przewodniczący Rady jest upoważniony do wyznaczenia osoby(osób) umocowanej(-ych) do podpisania niniejszej Umowy, by wyrazić zgodę Wspólnoty na związanie Umową.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 czerwca 2003 r.

W imieniu Rady
M. STRATAKIS
Przewodniczący

______

(1) Opinia z dnia 13 maja 2003 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 299 z 28.11.2000, str. 14.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.