Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1994.25.21

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 1993 r.

DECYZJA RADY
z dnia 20 grudnia 1993 r.
dotycząca zawarcia Protokołu dodatkowego do Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, oraz do Układu Europejskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony

(94/48/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 29 stycznia 1994 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 113 w powiązaniu z art. 228 ust. 2,

uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z posiedzenia, które odbyło się w Kopenhadze w dniach 21 i 22 czerwca 1993 r.,

a także mając na uwadze, co

uwzględniając wniosek Komisji,następuje:

Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnot Protokół dodatkowy do Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem oraz do Układu Europejskiego z Rumunią;

niezbędne jest zatwierdzenie powyższego Protokołu dodatkowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokół dodatkowy do Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, oraz do Układu Europejskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony.

Tekst Protokołu dodatkowego załącza się do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osób umocowanych do podpisania Protokołu dodatkowego w imieniu Wspólnoty Europejskiej.

Przewodniczący Rady dokona notyfikacji, zgodnie z art. 8 Protokołu dodatkowego, w imieniu Wspólnoty Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 1993 r.

W imieniu Rady
W. CLAES
Przewodniczący
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.