Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.31.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 listopada 2016 r.

DECYZJA RADY (UE) 2017/192
z dnia 8 listopada 2016 r.
w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, dotyczącego udziału Republiki Chorwacji w charakterze Umawiającej się strony w następstwie jej przystąpienia do Unii Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 217 w związku z art. 218 ust. 6 lit. a) oraz art. 218 ust. 8 akapit drugi,

uwzględniając Akt przystąpienia Republiki Chorwacji, w szczególności jego art. 6 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego 1 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z decyzją Rady 2014/122/UE 2  Protokół do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej został podpisany dnia 4 marca 2016 r., z zastrzeżeniem jego zawarcia w późniejszym terminie.

(2) Protokół powinien zostać zawarty w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokół do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób dotyczący udziału Republiki Chorwacji jako Umawiającej się strony w następstwie jej przystąpienia do Unii Europejskiej 3 .

Artykuł  2

Przewodniczący Rady wyznacza osobę upoważnioną do powiadomienia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, o którym mowa w art. 6 Protokołu, w celu wyrażenia zgody Unii Europejskiej i jej państw członkowskich na to, aby protokół stał się dla nich wiążący 4 .

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2016 r.

W imieniu Rady

P. KAŽIMÍR

Przewodniczący

1 Zgoda udzielona dnia 14 września 2016 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
2 Decyzja Rady 2014/122/UE z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, dotyczącego udziału Republiki Chorwacji jako Umawiającej się strony w następstwie jej przystąpienia do Unii Europejskiej (Dz.U. L 69 z 8.3.2014, s. 2).
3 Tekst Protokołu został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U. L 31 z 4.2.2017, s. 3).
4 Data wejścia w życie Protokołu zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.