Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1993.346.25

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 1993 r.

DECYZJA RADY
z dnia 13 grudnia 1993 r.
w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego Umowy w sprawie rybołówstwa zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii

(93/740/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 31 grudnia 1993 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 43 w powiązaniu z art. 228 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(1),

a także mając na uwadze, co następuje:

w ramach negocjacji w sprawie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), stało się możliwe wynegocjowanie Porozumienia w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii, dotyczącego Umowy w sprawie rybołówstwa między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii;

niniejsze Porozumienie jest częścią ogólnego bilansu wyników negocjacji EOG, oraz niezbędnym elementem Porozumienia EOG do zatwierdzenia przez Wspólnotę;

niniejsze Porozumienie powinno zostać zatwierdzone,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W imieniu Wspólnoty zatwierdza się Porozumienie w formie wymiany listów odnoszące się do Umowy w sprawie rybołówstwa między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii.

Tekst załączony jest do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Przewodniczący Rady notyfikuje zatwierdzenie Porozumienia przez Wspólnotę.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 1993 r.

W imieniu Rady
Ph. MAYSTADT
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 305 z 23.11.1992, str. 63.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.