Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.293.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 2002 r.

DECYZJA RADY
z dnia 30 września 2002 r.
dotycząca zawarcia Porozumienia między Unią Europejską a Bośnią i Hercegowiną (BiH) w sprawie działań Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w BiH

(2002/845/WPZiB)

(Dz.U.UE L z dnia 29 października 2002 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 24,

uwzględniając zalecenie prezydencji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dnia 11 marca 2002 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2002/210/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej(1).

(2) Artykuł 11 wspólnego działania stanowi, że status pracowników EUPM w BiH, włączając gdzie stosowne przywileje, immunitety i dalsze gwarancje konieczne do wypełniania i sprawnego funkcjonowania EUPM, powinny zostać ustanowione zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 24 Traktatu o Unii Europejskiej.

(3) W następstwie decyzji Rady z dnia 12 lipca 2002 r. upoważniającej prezydencję do rozpoczęcia negocjacji prezydencja zawarła Porozumienie z BiH w sprawie działań EUPM.

(4) Porozumienie powinno zostać zatwierdzone,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Porozumienie między Unią Europejską a Bośnią i Hercegowiną (BiH) w sprawie działań Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w BiH jest zatwierdzone w imieniu Unii Europejskiej.

Tekst Porozumienia załączony jest do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Przewodniczący Rady jest upoważniony do wyznaczenia osoby uprawnionej do podpisania Porozumienia, tak, aby stało się ono wiążące dla Unii Europejskiej.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja jest opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja staje się skuteczna od dnia jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 września 2002 r.

W imieniu Rady
P. S. MØLLER
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 70 z 13.3.2002, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.