Dz.U.UE.L.2018.330.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA RADY (UE) 2018/1907
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie zawarcia między Unią Europejską a Japonią Umowy o partnerstwie gospodarczym

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 91, art. 100 ust. 2 i art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku z art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) i art. 218 ust. 7,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego 1 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z decyzją Rady (UE) 2018/966 2  dnia 17 lipca 2018 r. podpisano Umowę o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią, (dalej zwaną "Umową").

(2) Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie ułatwień wywozu win przewidzianych w Umowie, Komisja powinna zostać upoważniona do czasowego zawieszenia w imieniu Unii oraz zgodnie z art. 2.29 ust. 3 Umowy do akceptowania samopoświadczania produktów winiarskich, jak określono w art. 2.28 Umowy. Komisja powinna być również upoważniona do zakończenia czasowego zawieszenia, w imieniu Unii oraz zgodnie z art. 2.29 ust. 4 Umowy.

(3) Zgodnie z art. 218 ust. 7 Traktatu Rada powinna upoważnić Komisję do zatwierdzenia, w imieniu Unii, niektórych modyfikacji Umowy. Komisja powinna być zatem upoważniona do zatwierdzenia modyfikacji na podstawie art. 10.14 Umowy w odniesieniu do części 2 załącznika 10 do Umowy, po konsultacji ze specjalnym komitetem wyznaczonym przez Radę zgodnie z art. 207 ust. 3 Traktatu. Niniejsze upoważnienie nie ma zastosowania do zmian zobowiązań wynikających z ust. 4 ("Zamówienia towarów i usług dotyczących kolei") i ust. 5 ("Usługi") Sekcji A części 2 załącznika 10 do Umowy. Komisja powinna być również upoważniona do zatwierdzenia modyfikacji załącznika 14-A i załącznika 14-B do Umowy.

(4) Zgodnie z art. 23.5 Umowy żadne z jej postanowień nie jest interpretowane jako przyznające jednostkom prawa lub nakładające na jednostki obowiązki, bez uszczerbku dla praw i obowiązków jednostek na podstawie międzynarodowego prawa publicznego. Nie jest zatem możliwe powołanie się na Umowę bezpośrednio przed sądami Unii lub państw członkowskich.

(5) Umowę należy zatwierdzić,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym zatwierdza się Umowę między Unią Europejską a Japonią o partnerstwie gospodarczym. Tekst Umowy zostaje dołączony do niniejszej decyzji.

Artykuł  2
1.  Decyzję Unii o czasowym zawieszeniu, zgodnie z art. 2.29 ust. 3 Umowy, akceptowania samopoświadczania produktów winiarskich, jak określono w art. 2.28 Umowy, podejmuje Komisja.
2.  Decyzję Unii o zakończeniu, zgodnie z art. 2.29 ust. 4 Umowy, czasowego zawieszenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, podejmuje Komisja.
Artykuł  3

Do celów art. 10.14 Umowy, stanowisko Unii w sprawie modyfikacji lub korekt zobowiązań na podstawie części 2 załącznika 10 do Umowy przyjmuje Komisja, po konsultacji ze specjalnym komitetem wyznaczonym przez Radę zgodnie z art. 207 ust. 3 Traktatu. Przepisu tego nie stosuje się do zmian zobowiązań wynikających z ust. 4 ("Zamówienia towarów i usług dotyczących kolei") i ust. 5 ("Usługi") Sekcji A części 2 załącznika 10 do Umowy.

Artykuł  4

Modyfikacje załącznika 14-A i załącznika 14-B do Umowy w drodze decyzji Wspólnego Komitetu, ustanowionego na podstawie niniejszej Umowy, w następstwie zaleceń Komitetu ds. Własności Intelektualnej ustanowionego na podstawie niniejszej Umowy, są zatwierdzane przez Komisję w imieniu Unii. Gdyby zainteresowane strony nie mogły osiągnąć porozumienia w następstwie zastrzeżeń dotyczących oznaczenia geograficznego, Komisja przyjmuje stanowisko na podstawie procedury określonej w art. 57 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady 3 .

Artykuł  5

Przewodniczący Rady, dokonuje w imieniu Unii powiadomienia, o którym mowa w art. 23.3 Umowy 4 .

Artykuł  6

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady
E. KÖSTINGER
Przewodnicząca
1 Zgoda z dnia 12 grudnia 2018 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
2 Decyzja Rady (UE) 2018/966 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (Dz.U. L 174 z 10.7.2018, s. 1).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U L 343 z 14.12.2012, s. 1).
4 Data wejścia w życie Umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.