Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1991.321.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 listopada 1991 r.

DECYZJA RADY
z dnia 18 listopada 1991 r.
dotycząca zawarcia Konwencji w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Łaby

(91/598/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 23 listopada 1991 r.)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 130s,

uwzględniając wniosek Komisji(1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(2),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(3),

uwzględniając rezolucję Rady i przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie z dnia 19 października 1987 r., w sprawie kontynuacji i realizacji polityki oraz programu działania Wspólnoty Europejskiej w sprawie środowiska naturalnego (1987-1992)(4) oraz czwartego programu działania Wspólnot Europejskich w sprawie środowiska naturalnego załączonego do tej rezolucji, zwanym dalej "czwartym programem działania",

a także mając na uwadze, co następuje:

czwarty program działania, który stanowi kontynuację wcześniejszych planów działania, wylicza, pośród swych głównych obszarów działania, monitorowanie i kontrolę w celu poprawy jakości wód i ograniczenia zanieczyszczenia;

w czwartym programie działania wzywa się do udziału Wspólnoty i jej Państw Członkowskich w międzynarodowych działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz przywiązuje, w ramach tych działań, szczególną wagę do dwustronnych powiązań z państwami trzecimi;

Konwencja w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Łaby, podpisana w Magdeburgu w dniu 8 października 1990 r., przewiduje w szczególności utworzenie międzynarodowej Komisji mającej na celu zapobieżenie zanieczyszczaniu Łaby i jej dorzecza, w zakresie w, jakim jest to objęte tą Konwencją;

istniejące prawodawstwo wspólnotowe w dziedzinie zanieczyszczenia wody stosuje się obecnie do Łaby i do jej dopływów, które przepływają przez terytorium Republiki Federalnej Niemiec;

w celu realizacji jednego z celów Wspólnoty w odniesieniu do zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, przewidzianych w Jednolitym Akcie Europejskim tej Konwencji wydaje się niezbędne, aby Wspólnota zatwierdziła tą Konwencję;

wspomniana Konwencja została podpisana w imieniu Wspólnoty w dniu 8 października 1990 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Konwencja w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Łaby zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

Tekst Konwencji jest załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Przewodniczący Rady, w imieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, powiadomi rząd Republiki Federalnej Niemiec, jako państwo depozytariusza, że w zakresie, w jakim dotyczy to Wspólnoty, warunki wstępne wejścia w życie Konwencji zostały spełnione, zgodnie z art. 18 akapit pierwszy Konwencji.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 listopada 1991 r.

W imieniu Rady
J. E. ANDRIESSEN
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 93 z 11.4.1991, str. 10.

(2) Dz.U. C 158 z 17.6.1991, str. 291.

(3) Dz.U. C 191 z 22.7.1991, str. 21.

(4) Dz.U. C 328 z 7.12.1987, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.