Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.142.97

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 czerwca 2017 r.

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (UE) 2017/947
z dnia 18 maja 2017 r.
w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów w Finlandii, Słowenii, Rumunii, Polsce, Szwecji, na Litwie, w Bułgarii, Słowacji i na Węgrzech oraz zastępująca decyzje 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE i 2014/264/UE

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej 1 , w szczególności jej art. 33,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego 2 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 25 ust. 2 decyzji 2008/615/WSiSW dostarczanie danych osobowych przewidziane w tej decyzji nie może się rozpocząć, dopóki przepisy ogólne o ochronie danych zawarte w rozdziale 6 tej decyzji nie zostaną wdrożone do prawa krajowego obowiązującego na terytoriach państw członkowskich uczestniczących w dostarczaniu tych danych.

(2) Art. 20 decyzji Rady 2008/616/WSiSW 3  przewiduje, że weryfikacja, czy warunek, o którym mowa w motywie 1, został spełniony w odniesieniu do zautomatyzowanej wymiany danych zgodnie z rozdziałem 2 decyzji 2008/615/WSiSW, ma nastąpić na podstawie sprawozdania z oceny opartego na kwestionariuszu, wizycie ewaluacyjnej i operacji pilotażowej.

(3) Radzie przedstawiono ogólne sprawozdania z oceny podsumowujące wyniki kwestionariusza, wizytę ewaluacyjną i operację pilotażową dotyczące danych rejestracyjnych pojazdów w Finlandii, Słowenii, Rumunii, Polsce, Szwecji, na Litwie, w Bułgarii, Słowacji i na Węgrzech.

(4) Poprzez przyjęcie decyzji Rady 2010/559/UE 4  Rada stwierdziła, że Finlandia w pełni wdrożyła przepisy ogólne dotyczące ochrony danych zawarte w rozdziale 6 decyzji 2008/615/WSiSW i jest uprawniona do otrzymywania i dostarczania danych osobowych na mocy art. 12 tej decyzji od dnia 13 września 2010 r., a także stwierdziła, że sprawozdanie z oceny zostało zatwierdzone zgodnie z art. 25 ust. 2 decyzji 2008/615/WSiSW.

(5) Poprzez przyjęcie decyzji Rady 2011/387/UE 5  Rada stwierdziła, że Słowenia w pełni wdrożyła przepisy ogólne dotyczące ochrony danych zawarte w rozdziale 6 decyzji 2008/615/WSiSW i jest uprawniona do otrzymywania i dostarczania danych osobowych na mocy art. 12 tej decyzji od dnia 28 czerwca 2011 r., a także stwierdziła, że sprawozdanie z oceny zostało zatwierdzone zgodnie z art. 25 ust. 2 decyzji 2008/615/WSiSW.

(6) Poprzez przyjęcie decyzji Rady 2011/547/UE 6  Rada stwierdziła, że Rumunia w pełni wdrożyła przepisy ogólne dotyczące ochrony danych zawarte w rozdziale 6 decyzji 2008/615/WSiSW i jest uprawniona do otrzymywania i dostarczania danych osobowych na mocy art. 12 tej decyzji od dnia 12 września 2011 r., a także stwierdziła, że sprawozdanie z oceny zostało zatwierdzone zgodnie z art. 25 ust. 2 decyzji 2008/615/WSiSW.

(7) Poprzez przyjęcie decyzji Rady 2012/236/UE 7  Rada stwierdziła, że Polska w pełni wdrożyła przepisy ogólne dotyczące ochrony danych zawarte w rozdziale 6 decyzji 2008/615/WSiSW i jest uprawniona do otrzymywania i dostarczania danych osobowych na mocy art. 12 tej decyzji od dnia 26 kwietnia 2012 r., a także stwierdziła, że sprawozdanie z oceny zostało zatwierdzone zgodnie z art. 25 ust. 2 decyzji 2008/615/WSiSW.

(8) Poprzez przyjęcie decyzji Rady 2012/664/UE 8  Rada stwierdziła, że Szwecja w pełni wdrożyła przepisy ogólne dotyczące ochrony danych zawarte w rozdziale 6 decyzji 2008/615/WSiSW i jest uprawniona do otrzymywania i dostarczania danych osobowych na mocy art. 12 tej decyzji od dnia 25 października 2012 r., a także stwierdziła, że sprawozdanie z oceny zostało zatwierdzone zgodnie z art. 25 ust. 2 decyzji 2008/615/WSiSW.

(9) Poprzez przyjęcie decyzji Rady 2012/713/UE 9  Rada stwierdziła, że Litwa w pełni wdrożyła przepisy ogólne dotyczące ochrony danych zawarte w rozdziale 6 decyzji 2008/615/WSiSW i jest uprawniona do otrzymywania i dostarczania danych osobowych na mocy art. 12 tej decyzji od dnia 13 listopada 2012 r., a także stwierdziła, że sprawozdanie z oceny zostało zatwierdzone zgodnie z art. 25 ust. 2 decyzji 2008/615/WSiSW.

(10) Poprzez przyjęcie decyzji Rady 2013/230/UE 10  Rada stwierdziła, że Bułgaria w pełni wdrożyła przepisy ogólne dotyczące ochrony danych zawarte w rozdziale 6 decyzji 2008/615/WSiSW i jest uprawniona do otrzymywania i dostarczania danych osobowych na mocy art. 12 tej decyzji od dnia 14 maja 2013 r., a także stwierdziła, że sprawozdanie z oceny zostało zatwierdzone zgodnie z art. 25 ust. 2 decyzji 2008/615/WSiSW.

(11) Poprzez przyjęcie decyzji Rady 2013/692/UE 11  Rada stwierdziła, że Słowacja w pełni wdrożyła przepisy ogólne dotyczące ochrony danych zawarte w rozdziale 6 decyzji 2008/615/WSiSW i jest uprawniona do otrzymywania i dostarczania danych osobowych na mocy art. 12 tej decyzji od dnia 19 listopada 2013 r., a także stwierdziła, że sprawozdanie z oceny zostało zatwierdzone zgodnie z art. 25 ust. 2 decyzji 2008/615/WSiSW.

(12) Poprzez przyjęcie decyzji Rady 2014/264/UE 12  Rada stwierdziła, że Węgry w pełni wdrożyły przepisy ogólne dotyczące ochrony danych zawarte w rozdziale 6 decyzji 2008/615/WSiSW i są uprawnione do otrzymywania i dostarczania danych osobowych na mocy art. 12 tej decyzji od dnia 6 maja 2014 r., a także stwierdziła, że sprawozdanie z oceny zostało zatwierdzone zgodnie z art. 25 ust. 2 decyzji 2008/615/WSiSW.

(13) W swoim wyroku z dnia 22 września 2016 r. w połączonych sprawach C-14/15 i C-116/15 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że art. 25 ust. 2 decyzji 2008/615/WSiSW ustanawia w sposób niezgodny z prawem wymóg jednomyślności przy przyjmowaniu środków niezbędnych do wykonania tej decyzji. Decyzje 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE i 2014/264/UE zostały przyjęte na podstawie art. 25 ust. 2 decyzji 2008/615/WSiSW, skutkiem czego dotknięte są wadą proceduralną.

(14) Z myślą o zapewnieniu pewności prawa otrzymywania i dostarczania danych osobowych zgodnie z decyzją 2008/615/WSiSW w odniesieniu do państw członkowskich, których dotyczą decyzje 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE i 2014/264/UE, decyzje te powinny zostać zastąpione niniejszą decyzją.

(15) Z myślą o zapewnieniu ciągłości otrzymywania i dostarczania danych osobowych zgodnie z art. 12 decyzji 2008/615/WSiSW, decyzje 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE i 2014/264/UE tracą skuteczność z dniem wejścia w życie niniejszej decyzji.

(16) Z tego samego powodu wejście w życie niniejszej decyzji powinno pozostawać bez uszczerbku dla ważności zautomatyzowanej wymiany danych przeprowadzanej przez państwa członkowskie zgodnie z decyzjami 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE i 2014/264/UE.

(17) Ponadto państwa członkowskie, które uzyskały dane osobowe zgodnie z decyzjami 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE i 2014/264/UE, powinny być nadal uprawnione do dalszego przetwarzania tych danych na szczeblu krajowym lub między państwami członkowskimi do celów określonych w art. 26 decyzji 2008/615/WSiSW.

(18) Art. 33 decyzji 2008/615/WSiSW przyznaje Radzie uprawnienia wykonawcze w celu przyjęcia środków niezbędnych do wykonania tej decyzji, w szczególności w odniesieniu do otrzymywania i dostarczania danych osobowych przewidzianego w tej decyzji. Ponieważ warunki rozpoczęcia wykonywania tych uprawnień wykonawczych zostały spełnione, a tryb postępowania w tym względzie został zachowany, należy przyjąć decyzję wykonawczą w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów w Finlandii, Słowenii, Rumunii, Polsce, Szwecji, na Litwie, w Bułgarii, Słowacji i na Węgrzech, by te państwa członkowskie nadal mogły otrzymywać oraz dostarczać dane osobowe zgodnie z art. 12 decyzji 2008/615/WSiSW.

(19) Dania jest związana decyzją 2008/615/WSiSW, a zatem bierze udział w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji, która wykonuje decyzję 2008/615/WSiSW.

(20) Zjednoczone Królestwo i Irlandia są związane decyzją 2008/615/WSiSW, a zatem biorą udział w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji, która wykonuje decyzję 2008/615/WSiSW,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Do celów zautomatyzowanego przeszukiwania danych rejestracyjnych pojazdów Finlandia, Słowenia, Rumunia, Polska, Szwecja, Litwa, Bułgaria, Słowacja i Węgry są nadal uprawnione do otrzymywania i dostarczania danych osobowych zgodnie z art. 12 decyzji 2008/615/WSiSW.

Artykuł  2
1.  Decyzje 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE i 2014/264/UE tracą skuteczność z dniem wejścia w życie niniejszej decyzji, bez uszczerbku dla ważności zautomatyzowanej wymiany danych przeprowadzanej zgodnie z tymi decyzjami przez państwa członkowskie.
2.  Państwa członkowskie, które uzyskały dane osobowe zgodnie z decyzjami, o których mowa w ust. 1, są nadal uprawnione do dalszego przetwarzania tych danych na szczeblu krajowym lub między państwami członkowskimi do celów określonych w art. 26 decyzji 2008/615/WSiSW.
Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się zgodnie z Traktatami.
Sporządzono w Brukseli dnia 18 maja 2017 r.
W imieniu Rady
C. ABELA
Przewodniczący
1 Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 1.
2 Opinia z dnia 5 kwietnia 2017 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
3 Decyzja Rady 2008/616/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 12).
4 Decyzja Rady 2010/559/UE z dnia 13 września 2010 r. w sprawie uruchomienia w Finlandii zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. L 245 z 17.9.2010, s. 34).
5 Decyzja Rady 2011/387/UE z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uruchomienia w Słowenii zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. L 173 z 1.7.2011, s. 9).
6 Decyzja Rady 2011/547/UE z dnia 12 września 2011 r. w sprawie uruchomienia w Rumunii zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. L 242 z 20.9.2011, s. 8).
7 Decyzja Rady 2012/236/UE z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uruchomienia w Polsce zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. L 118 z 3.5.2012, s. 8).
8 Decyzja Rady 2012/664/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie uruchomienia w Szwecji zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. L 299 z 27.10.2012, s. 44).
9 Decyzja Rady 2012/713/UE z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie uruchomienia na Litwie zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. L 323 z 22.11.2012, s. 17).
10 Decyzja Rady 2013/230/UE z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie uruchomienia w Bułgarii zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. L 138 z 24.5.2013, s. 12).
11 Decyzja Rady 2013/692/UE z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie uruchomienia w Słowacji zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. L 319 z 29.11.2013, s. 7).
12 Decyzja Rady 2014/264/UE z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie uruchomienia na Węgrzech zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. L 137 z 12.5.2014, s. 7).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.