Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.142.89

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 czerwca 2017 r.

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (UE) 2017/945
z dnia 18 maja 2017 r.
w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych DNA w Słowacji, Portugalii, na Łotwie, Litwie, w Republice Czeskiej, Estonii, na Węgrzech, Cyprze, w Polsce, Szwecji, na Malcie i w Belgii oraz zastępująca decyzje 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE i 2014/410/UE

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej 1 , w szczególności jej art. 33,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego 2 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 25 ust. 2 decyzji 2008/615/WSiSW dostarczanie danych osobowych przewidziane w tej decyzji nie może się rozpocząć, dopóki przepisy ogólne o ochronie danych zawarte w rozdziale 6 tej decyzji nie zostaną wdrożone do prawa krajowego obowiązującego na terytoriach państw członkowskich uczestniczących w dostarczaniu tych danych.

(2) Art. 20 decyzji Rady 2008/616/WSiSW 3  przewiduje, że weryfikacja, czy warunek, o którym mowa w motywie 1, został spełniony w odniesieniu do zautomatyzowanej wymiany danych zgodnie z rozdziałem 2 decyzji 2008/615/WSiSW, ma nastąpić na podstawie sprawozdania z oceny opartego na kwestionariuszu, wizycie ewaluacyjnej i operacji pilotażowej.

(3) Radzie przedstawiono ogólne sprawozdania z oceny podsumowujące wyniki kwestionariusza, wizytę ewaluacyjną i operację pilotażową dotyczące danych DNA w Słowacji, Portugalii, na Łotwie, Litwie, w Republice Czeskiej, Estonii, na Węgrzech, Cyprze, w Polsce, Szwecji, na Malcie i w Belgii.

(4) Poprzez przyjęcie decyzji Rady 2010/689/UE 4  Rada stwierdziła, że Słowacja w pełni wdrożyła przepisy ogólne dotyczące ochrony danych zawarte w rozdziale 6 decyzji 2008/615/WSiSW i jest uprawniona do otrzymywania i dostarczania danych osobowych na mocy art. 3 i 4 tej decyzji od dnia 8 listopada 2010 r., a także stwierdziła, że sprawozdanie z oceny zostało zatwierdzone zgodnie z art. 25 ust. 2 decyzji 2008/615/WSiSW.

(5) Poprzez przyjęcie decyzji Rady 2011/472/UE 5  Rada stwierdziła, że Portugalia w pełni wdrożyła przepisy ogólne dotyczące ochrony danych zawarte w rozdziale 6 decyzji 2008/615/WSiSW i jest uprawniona do otrzymywania i dostarczania danych osobowych na mocy art. 3 i 4 tej decyzji od dnia 19 lipca 2011 r., a także stwierdziła, że sprawozdanie z oceny zostało zatwierdzone zgodnie z art. 25 ust. 2 decyzji 2008/615/WSiSW.

(6) Poprzez przyjęcie decyzji Rady 2011/715/UE 6  Rada stwierdziła, że Łotwa w pełni wdrożyła przepisy ogólne dotyczące ochrony danych zawarte w rozdziale 6 decyzji 2008/615/WSiSW i jest uprawniona do otrzymywania i dostarczania danych osobowych na mocy art. 3 i 4 tej decyzji od dnia 27 października 2011 r., a także stwierdziła, że sprawozdanie z oceny zostało zatwierdzone zgodnie z art. 25 ust. 2 decyzji 2008/615/WSiSW.

(7) Poprzez przyjęcie decyzji Rady 2011/887/UE 7  Rada stwierdziła, że Litwa w pełni wdrożyła przepisy ogólne dotyczące ochrony danych zawarte w rozdziale 6 decyzji 2008/615/WSiSW i jest uprawniona do otrzymywania i dostarczania danych osobowych na mocy art. 3 i 4 tej decyzji od dnia 13 grudnia 2011 r., a także stwierdziła, że sprawozdanie z oceny zostało zatwierdzone zgodnie z art. 25 ust. 2 decyzji 2008/615/WSiSW.

(8) Poprzez przyjęcie decyzji Rady 2012/58/UE 8  Rada stwierdziła, że Republika Czeska w pełni wdrożyła przepisy ogólne dotyczące ochrony danych zawarte w rozdziale 6 decyzji 2008/615/WSiSW i jest uprawniona do otrzymywania i dostarczania danych osobowych na mocy art. 3 i 4 tej decyzji od dnia 23 stycznia 2012 r., a także stwierdziła, że sprawozdanie z oceny zostało zatwierdzone zgodnie z art. 25 ust. 2 decyzji 2008/615/WSiSW.

(9) Poprzez przyjęcie decyzji Rady 2012/299/UE 9  Rada stwierdziła, że Estonia w pełni wdrożyła przepisy ogólne dotyczące ochrony danych zawarte w rozdziale 6 decyzji 2008/615/WSiSW i jest uprawniona do otrzymywania i dostarczania danych osobowych na mocy art. 3 i 4 tej decyzji od dnia 7 czerwca 2012 r., a także stwierdziła, że sprawozdanie z oceny zostało zatwierdzone zgodnie z art. 25 ust. 2 decyzji 2008/615/WSiSW.

(10) Poprzez przyjęcie decyzji Rady 2012/445/UE 10  Rada stwierdziła, że Węgry w pełni wdrożyły przepisy ogólne dotyczące ochrony danych zawarte w rozdziale 6 decyzji 2008/615/WSiSW i są uprawnione do otrzymywania i dostarczania danych osobowych na mocy art. 3 i 4 tej decyzji od dnia 24 lipca 2012 r., a także stwierdziła, że sprawozdanie z oceny zostało zatwierdzone zgodnie z art. 25 ust. 2 decyzji 2008/615/WSiSW.

(11) Poprzez przyjęcie decyzji Rady 2012/673/UE 11  Rada stwierdziła, że Cypr w pełni wdrożył przepisy ogólne dotyczące ochrony danych zawarte w rozdziale 6 decyzji 2008/615/WSiSW i jest uprawniony do otrzymywania i dostarczania danych osobowych na mocy art. 3 i 4 tej decyzji od dnia 25 października 2012 r., a także stwierdziła, że sprawozdanie z oceny zostało zatwierdzone zgodnie z art. 25 ust. 2 decyzji 2008/615/WSiSW.

(12) Poprzez przyjęcie decyzji Rady 2013/3/UE 12  Rada stwierdziła, że Polska w pełni wdrożyła przepisy ogólne dotyczące ochrony danych zawarte w rozdziale 6 decyzji 2008/615/WSiSW i jest uprawniona do otrzymywania i dostarczania danych osobowych na mocy art. 3 i 4 tej decyzji od dnia 20 grudnia 2012 r., a także stwierdziła, że sprawozdanie z oceny zostało zatwierdzone zgodnie z art. 25 ust. 2 decyzji 2008/615/WSiSW.

(13) Poprzez przyjęcie decyzji Rady 2013/148/UE 13  Rada stwierdziła, że Szwecja w pełni wdrożyła przepisy ogólne dotyczące ochrony danych zawarte w rozdziale 6 decyzji 2008/615/WSiSW i jest uprawniona do otrzymywania i dostarczania danych osobowych na mocy art. 3 i 4 tej decyzji od dnia 21 marca 2013 r., a także stwierdziła, że sprawozdanie z oceny zostało zatwierdzone zgodnie z art. 25 ust. 2 decyzji 2008/615/WSiSW.

(14) Poprzez przyjęcie decyzji Rady 2013/152/UE 14  Rada stwierdziła, że Malta w pełni wdrożyła przepisy ogólne dotyczące ochrony danych zawarte w rozdziale 6 decyzji 2008/615/WSiSW i jest uprawniona do otrzymywania i dostarczania danych osobowych na mocy art. 3 i 4 tej decyzji od dnia 21 marca 2013 r. a także stwierdziła, że sprawozdanie z oceny zostało zatwierdzone zgodnie z art. 25 ust. 2 decyzji 2008/615/WSiSW.

(15) Poprzez przyjęcie decyzji Rady 2014/410/UE 15  Rada stwierdziła, że Belgia w pełni wdrożyła przepisy ogólne dotyczące ochrony danych zawarte w rozdziale 6 decyzji 2008/615/WSiSW i jest uprawniona do otrzymywania i dostarczania danych osobowych na mocy art. 3 i 4 tej decyzji od dnia 24 czerwca 2014 r., a także stwierdziła, że sprawozdanie z oceny zostało zatwierdzone zgodnie z art. 25 ust. 2 decyzji 2008/615/WSiSW.

(16) W swoim wyroku z dnia 22 września 2016 r. w połączonych sprawach C-14/15 i C-116/15 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że art. 25 ust. 2 decyzji 2008/615/WSiSW ustanawia w sposób niezgodny z prawem wymóg jednomyślności przy przyjmowaniu środków niezbędnych do wykonania tej decyzji. Decyzje 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE i 2014/410/UE zostały przyjęte na podstawie art. 25 ust. 2 decyzji 2008/615/WSiSW, skutkiem czego dotknięte są wadą proceduralną.

(17) Z myślą o zapewnieniu pewności prawa otrzymywania i dostarczania danych osobowych zgodnie z decyzją 2008/615/WSiSW w odniesieniu do państw członkowskich, których dotyczą decyzje 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE i 2014/410/UE, decyzje te powinny zostać zastąpione niniejszą decyzją.

(18) Z myślą o zapewnieniu ciągłości otrzymywania i dostarczania danych osobowych zgodnie z art. 3 i 4 decyzji 2008/615/WSiSW decyzje 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE i 2014/410/UE tracą skuteczność z dniem wejścia w życie niniejszej decyzji.

(19) Z tego samego powodu wejście w życie niniejszej decyzji powinno pozostawać bez uszczerbku dla ważności zautomatyzowanej wymiany danych przeprowadzanej przez państwa członkowskie zgodnie z decyzjami 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE i 2014/410/UE.

(20) Ponadto państwa członkowskie, które uzyskały dane osobowe zgodnie z decyzjami 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE i 2014/410/UE, powinny być nadal uprawnione do dalszego przetwarzania tych danych na szczeblu krajowym lub między państwami członkowskimi do celów określonych w art. 26 decyzji 2008/615/WSiSW.

(21) Art. 33 decyzji 2008/615/WSiSW przyznaje Radzie uprawnienia wykonawcze w celu przyjęcia środków niezbędnych do wykonania tej decyzji, w szczególności w odniesieniu do otrzymywania i dostarczania danych osobowych przewidzianego w tej decyzji. Ponieważ warunki rozpoczęcia wykonywania tych uprawnień wykonawczych zostały spełnione, a tryb postępowania w tym względzie został zachowany, należy przyjąć decyzję wykonawczą w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych DNA w Słowacji, Portugalii, na Łotwie, Litwie, w Republice Czeskiej, Estonii, na Węgrzech, Cyprze, w Polsce, Szwecji, na Malcie i w Belgii, by te państwa członkowskie nadal mogły otrzymywać oraz dostarczać dane osobowe zgodnie z art. 3 i 4 decyzji 2008/615/WSiSW.

(22) Dania jest związana decyzją 2008/615/WSiSW, a zatem bierze udział w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji, która wykonuje decyzję 2008/615/WSiSW.

(23) Zjednoczone Królestwo i Irlandia są związane decyzją 2008/615/WSiSW, a zatem biorą udział w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji, która wykonuje decyzję 2008/615/WSiSW,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Do celów zautomatyzowanego przeszukiwania i porównywania danych DNA Słowacja, Portugalia, Łotwa, Litwa, Republika Czeska, Estonia, Węgry, Cypr, Polska, Szwecja, Malta i Belgia są nadal uprawnione do otrzymywania i dostarczania danych osobowych zgodnie z art. 3 i 4 decyzji 2008/615/WSiSW.

Artykuł  2
1.  Decyzje 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE i 2014/410/UE tracą skuteczność z dniem wejścia w życie niniejszej decyzji, bez uszczerbku dla ważności zautomatyzowanej wymiany danych przeprowadzanej zgodnie z tymi decyzjami przez państwa członkowskie.
2.  Państwa członkowskie, które uzyskały dane osobowe zgodnie z decyzjami, o których mowa w ust. 1, są nadal uprawnione do dalszego przetwarzania tych danych na szczeblu krajowym lub między państwami członkowskimi do celów określonych w art. 26 decyzji 2008/615/WSiSW.
Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się zgodnie z Traktatami.
Sporządzono w Brukseli dnia 18 maja 2017 r.
W imieniu Rady
C. ABELA
Przewodniczący
1 Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 1.
2 Opinia z dnia 5 kwietnia 2017 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
3 Decyzja Rady 2008/616/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 12).
4 Decyzja Rady 2010/689/UE z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uruchomienia na Słowacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA (Dz.U. L 294 z 12.11.2010, s. 14).
5 Decyzja Rady 2011/472/UE z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie uruchomienia w Portugalii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA (Dz.U. L 195 z 27.7.2011, s. 71).
6 Decyzja Rady 2011/715/UE z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uruchomienia na Łotwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA (Dz.U. L 285 z 1.11.2011, s. 24).
7 Decyzja Rady 2011/887/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie uruchomienia na Litwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA (Dz.U. L 344 z 28.12.2011, s. 36).
8 Decyzja Rady 2012/58/UE z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie uruchomienia w Republice Czeskiej zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA (Dz.U. L 30 z 2.2.2012, s. 15).
9 Decyzja Rady 2012/299/UE z dnia 7 czerwca 2012 r. w sprawie uruchomienia w Estonii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA (Dz.U. L 151 z 12.6.2012, s. 31).
10 Decyzja Rady 2012/445/UE z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie uruchomienia na Węgrzech zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA (Dz.U. L 202 z 28.7.2012, s. 22).
11 Decyzja Rady 2012/673/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie uruchomienia na Cyprze zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA (Dz.U. L 302 z 31.10.2012, s. 12).
12 Decyzja Rady 2013/3/UE z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uruchomienia w Polsce zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA (Dz.U. L 3 z 8.1.2013, s. 5).
13 Decyzja Rady 2013/148/UE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie uruchomienia w Szwecji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA (Dz.U. L 84 z 23.3.2013, s. 26).
14 Decyzja Rady 2013/152/UE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie uruchomienia na Malcie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA (Dz.U. L 86 z 26.3.2013, s. 20).
15 Decyzja Rady 2014/410/UE z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie uruchomienia w Belgii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA (Dz.U. L 190 z 28.6.2014, s. 80).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.