Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.142.87

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 czerwca 2017 r.

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (UE) 2017/944
z dnia 18 maja 2017 r.
w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych daktyloskopijnych na Łotwie oraz zastępująca decyzję 2014/911/UE

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej 1 , w szczególności jej art. 33,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego 2 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 25 ust. 2 decyzji 2008/615/WSiSW dostarczanie danych osobowych przewidziane w tej decyzji nie może się rozpocząć, dopóki przepisy ogólne o ochronie danych zawarte w rozdziale 6 tej decyzji nie zostaną wdrożone do prawa krajowego obowiązującego na terytoriach państw członkowskich uczestniczących w dostarczaniu tych danych.

(2) Art. 20 decyzji Rady 2008/616/WSiSW 3  przewiduje, że weryfikacja, czy warunek, o którym mowa w motywie 1, został spełniony w odniesieniu do zautomatyzowanej wymiany danych zgodnie z rozdziałem 2 decyzji 2008/615/WSiSW, ma nastąpić na podstawie sprawozdania z oceny opartego na kwestionariuszu, wizycie ewaluacyjnej i operacji pilotażowej.

(3) Radzie przedstawiono ogólne sprawozdanie z oceny podsumowujące wyniki kwestionariusza, wizytę ewaluacyjną i operację pilotażową dotyczące wymiany danych daktyloskopijnych na Łotwie.

(4) Poprzez przyjęcie decyzji Rady 2014/911/UE 4  Rada stwierdziła, że Łotwa w pełni wdrożyła przepisy ogólne dotyczące ochrony danych zawarte w rozdziale 6 decyzji 2008/615/WSiSW i jest uprawniona do otrzymywania i dostarczania danych osobowych na mocy art. 9 tej decyzji od dnia 4 grudnia 2014 r., a także stwierdziła, że sprawozdanie z oceny zostało zatwierdzone zgodnie z art. 25 ust. 2 decyzji 2008/615/WSiSW.

(5) Niniejsza decyzja zastępuje decyzję 2014/911/UE, której nieważność została stwierdzona przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zwany dalej "Trybunałem") w wyroku z dnia 22 września 2016 r. w połączonych sprawach C-14/15 i C-116/15. W wyroku tym Trybunał utrzymał w mocy skutki decyzji 2014/911/UE do czasu wejścia w życie nowego aktu, który ma ją zastąpić. W związku z tym decyzja 2014/911/UE traci skuteczność z dniem wejścia w życie niniejszej decyzji.

(6) Z myślą o zapewnieniu ciągłości otrzymywania i dostarczania danych osobowych zgodnie z art. 9 decyzji 2008/615/WSiSW wejście w życie niniejszej decyzji powinno pozostawać bez uszczerbku dla ważności zautomatyzowanej wymiany danych przeprowadzanej przez państwa członkowskie zgodnie z decyzją 2014/911/UE. Państwa członkowskie, które uzyskały dane osobowe zgodnie z decyzją 2014/911/UE, powinny być nadal uprawnione do dalszego przetwarzania tych danych na szczeblu krajowym lub między państwami członkowskimi do celów określonych w art. 26 decyzji 2008/615/WSiSW.

(7) Art. 33 decyzji 2008/615/WSiSW przyznaje Radzie uprawnienia wykonawcze w celu przyjęcia środków niezbędnych do wykonania tej decyzji, w szczególności w odniesieniu do otrzymywania i dostarczania danych osobowych przewidzianego w tej decyzji. Ponieważ warunki rozpoczęcia wykonywania tych uprawnień wykonawczych zostały spełnione, a tryb postępowania w tym względzie został zachowany, należy przyjąć decyzję wykonawczą w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych daktyloskopijnych na Łotwie, aby zastąpić decyzję 2014/911/UE, której nieważność została stwierdzona, i sprawić, by to państwo członkowskie nadal mogło otrzymywać oraz dostarczać dane osobowe zgodnie z art. 9 decyzji 2008/615/WSiSW.

(8) Dania jest związana decyzją 2008/615/WSiSW, a zatem bierze udział w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji, która wykonuje decyzję 2008/615/WSiSW.

(9) Zjednoczone Królestwo i Irlandia są związane decyzją 2008/615/WSiSW, a zatem biorą udział w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji, która wykonuje decyzję 2008/615/WSiSW,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Do celów zautomatyzowanego przeszukiwania danych daktyloskopijnych Łotwa jest nadal uprawniona do otrzymywania i dostarczania danych osobowych zgodnie z art. 9 decyzji 2008/615/WSiSW.

Artykuł  2
1.  Decyzja 2014/911/UE traci skuteczność z dniem wejścia w życie niniejszej decyzji, bez uszczerbku dla ważności zautomatyzowanej wymiany danych przeprowadzanej zgodnie z tą decyzją przez państwa członkowskie.
2.  Państwa członkowskie, które uzyskały dane osobowe zgodnie z decyzją 2014/911/UE, są nadal uprawnione do dalszego przetwarzania tych danych na szczeblu krajowym lub między państwami członkowskimi do celów określonych w art. 26 decyzji 2008/615/WSiSW.
Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się zgodnie z Traktatami.
Sporządzono w Brukseli dnia 18 maja 2017 r.
W imieniu Rady
C. ABELA
Przewodniczący
1 Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 1.
2 Opinia z dnia 5 kwietnia 2017 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
3 Decyzja Rady 2008/616/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 12).
4 Decyzja Rady 2014/911/UE z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie uruchomienia na Łotwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych (Dz.U. L 360 z 17.12.2014, s. 28).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.