Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.370.19

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 grudnia 2014 r.

DECYZJA RADY
z dnia 4 grudnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia zawarcia przez Komisję Europejską - w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej - Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Konfederacją Szwajcarską stowarzyszającej Konfederację Szwajcarską z programem "Horyzont 2020" - programem ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji oraz programem badawczo-szkoleniowym Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej uzupełniającym "Horyzont 2020" i regulującej uczestnictwo Konfederacji Szwajcarskiej w działaniach ITER prowadzonych przez Fusion for Energy

(2014/954/Euratom)

(Dz.U.UE L z dnia 30 grudnia 2014 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 101 akapit drugi,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 15 listopada 2013 r. Rada upoważniła Komisję do otwarcia - w imieniu Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej - negocjacji z Konfederacją Szwajcarską w celu zawarcia kompleksowej umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Konfederacją Szwajcarską stowarzyszającej Konfederację Szwajcarską z programem "Horyzont 2020" - programem ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) oraz programem badawczo-szkoleniowym Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2014-2018) uzupełniającym "Horyzont 2020" i regulującej uczestnictwo Szwajcarii w działaniach ITER w latach 2014-2020.

(2) Negocjacje te zostały pomyślnie zakończone.

(3) Podpisanie i zawarcie Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Konfederacją Szwajcarską stowarzyszającej Konfederację Szwajcarską z programem "Horyzont 2020" - programem ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji oraz programem badawczo-szkoleniowym Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej uzupełniającym "Horyzont 2020" i regulującej uczestnictwo Konfederacji Szwajcarskiej w działaniach ITER prowadzonych przez Fusion for Energy (zwanej dalej "Umową") w odniesieniu do kwestii objętych zakresem Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest przedmiotem oddzielnej procedury.

(4) Umowa powinna zostać zawarta również w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w odniesieniu do kwestii objętych zakresem Traktatu Euratom.

(5) Należy zatem zatwierdzić zawarcie Umowy przez Komisję działającą w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

(6) Aby móc traktować szwajcarskie podmioty prawne jak podmioty z państw stowarzyszonych w odniesieniu do zaproszeń do składania wniosków w dziedzinie rozszczepiania jądra atomowego w ramach programu badawczo-szkoleniowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej uzupełniającego "Horyzont 2020", których termin upływa w ostatnim kwartale 2014 r., Umowa powinna być stosowana ze skutkiem od dnia 15 września 2014 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym zatwierdza się zawarcie przez Komisję - w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej - Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Konfederacją Szwajcarską stowarzyszającej Konfederację Szwajcarską z programem "Horyzont 2020" - programem ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji oraz programem badawczo-szkoleniowym Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej uzupełniającym "Horyzont 2020" i regulującej uczestnictwo Konfederacji Szwajcarskiej w działaniach ITER prowadzonych przez Fusion for Energy.

Tekst Umowy dołącza się do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 grudnia 2014 r.

W imieniu Rady

S. GOZI

Przewodniczący

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.