Dz.U.UE.L.2019.35.35

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2019 r.

ZALECENIE WSPÓLNEGO KOMITETU UE-OWP NR 1/2019
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia przedłużenia planu działania UE-NWP [2019/223]

WSPÓLNY KOMITET UE-OWP,

uwzględniając Eurośródziemnomorski przejściowy układ stowarzyszeniowy w sprawie handlu i współpracy między Wspólnotą Europejską z jednej strony a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy z drugiej strony 1 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Eurośródziemnomorski przejściowy układ stowarzyszeniowego w sprawie wymiany handlowej i współpracy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy, z drugiej strony, (zwany dalej "przejściowym układem stowarzyszeniowym") został podpisany dnia 24 lutego 1997 r. i wszedł w życie w dniu 1 lipca 1997 r.

(2) Zgodnie z art. 63 przejściowego układu stowarzyszeniowego Wspólny Komitet może podejmować decyzje i formułować odpowiednie zalecenia.

(3) Art. 10 regulaminu wewnętrznego Wspólnego Komitetu przewiduje możliwość podjęcia decyzji w drodze procedury pisemnej między sesjami, jeżeli obie Strony wyrażą na to zgodę.

(4) Przedłużenie obowiązywania planu działania UE-NWP o trzy lata da Stronom możliwość kontynuowania współpracy w ciągu nadchodzących lat, w tym także możliwość negocjacji priorytetów partnerstwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

Artykuł  1

Wspólny Komitet, działając w drodze procedury pisemnej, zaleca przedłużenie planu działania UE-NWP o trzy lata od daty przyjęcia decyzji o przedłużeniu.

Artykuł  2

Niniejsze zalecenie staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 stycznia 2019 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu UE-OWP
Kherieh RASSAS
Przewodnicząca
1 Dz.U. L 187 z 16.7.1997, s. 3.