Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.178.15

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 czerwca 2017 r.

DECYZJA KOMISJI (UE) 2017/1246
z dnia 7 czerwca 2017 r.
zatwierdzająca program restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do Banco Popular Español S.A.

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4038)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(Dz.U.UE L z dnia 11 lipca 2017 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 1 , w szczególności jego art. 18 ust. 7 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 7 czerwca 2017 r. o godzinie 05.13 Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB) przekazała Komisji, zgodnie z art. 18 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 806/2014, program restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do Banco Popular Español S.A.

(2) W programie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji SRB stwierdza, że wszystkie warunki dotyczące restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, określone w art. 18 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 806/2014, są spełnione w odniesieniu do Banco Popular Español S.A., i ocenia, dlaczego działanie w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji jest konieczne w interesie publicznym.

(3) Zgodnie z art. 18 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 program restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji obejmuje Banco Popular Español S.A. restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją oraz określa zastosowanie instrumentu zbycia działalności w odniesieniu do instytucji objętej restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją. Program restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zawiera również uzasadnienie, dlaczego wszystkie te elementy są odpowiednie.

(4) 2  Komisja akceptuje program restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. W szczególności Komisja zgadza się z przedstawionym przez SRB uzasadnieniem konieczności przeprowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w interesie publicznym, zgodnie z art. 18 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 806/2014.

(5) Należy zatem zatwierdzić program restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji przedstawiony przez SRB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Zatwierdza się program restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do Banco Popular Español S.A.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji
Valdis DOMBROVSKIS
Wiceprzewodniczący
1 Dz.U. L 225 z 30.7.2014, s. 1.
2 Motyw 4 zmieniony przez sprostowanie z dnia 6 grudnia 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.320.31).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.