Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1993.47.27

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 grudnia 1992 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 22 grudnia 1992 r.
zatwierdzająca porozumienia administracyjne przewidziane w umowach w sprawie ruchu tranzytowego między Wspólnotą Europejską a Austrią z jednej strony oraz między Wspólnotą Europejską a Szwajcarią z drugiej strony

(93/117/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 25 lutego 1993 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając umowy w sprawie ruchu tranzytowego między Wspólnotą Europejską a Austrią z jednej strony oraz między Wspólnotą Europejską a Szwajcarią z drugiej strony, których zawarcie zostało przyjęte przez Rady dnia 27 listopada 1992 r. i dnia 30 listopada 1992 r.,

uwzględniając, że porozumienia administracyjna są niezbędne do wprowadzenia w życie tych umów:

- umowa z Austrią przewiduje wprowadzenie systemu ekopunktów zmierzającego do zrównoważenia interesów gospodarczych i ekologicznych,

- umowa ze Szwajcarią przewiduje wyjątek od istniejącego ograniczenia wagi pojazdów ciężarowych o wadze całkowitej 28 ton na terytorium Szwajcarii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Porozumienia administracyjne w sprawie ruchu tranzytowego między Wspólnotą Europejską a Austrią z jednej strony oraz między Wspólnotą Europejską a Szwajcarią z drugiej strony zostają zatwierdzone w imieniu Wspólnoty.

Artykuł  2

Członek Komisji odpowiedzialny za transport lub osoba przez niego wyznaczona jest uprawniona do podpisania porozumień administracyjnych w imieniu Komisji.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 1992 r.

W imieniu Komisji
Karel VAN MIERT
Członek Komisji
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.