Nowość Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu - SA.112782

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.4283

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 lipca 2024 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu
SA.112782
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(C/2024/4283)

Data przyjęcia decyzji24.4.2024
Numer pomocySA.112782
Państwo członkowskieFrancja
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Réintroduction du régime d'aide à l'investissement des petits et moyens aéroports français
Podstawa prawnaCode général des collectivités territoriales, Code de commerce, Code des transports
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyInfrastruktura lub wyposażenie portu lotniczego
Forma pomocyDotacja bezpośrednia, Pożyczka/Zaliczki zwrotne, Gwarancja
BudzetCałkowity budżet: 75 000 000 EUR
Intensywność pomocy
Czas trwania24.4.2024 - 4.4.2027
Sektory gospodarkiTransport lotniczy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocDIrection générale de l'aviation civile 50 rue Henry Farman, 75015 PARIS
Inne informacje
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://competition-cases.ec.europa.eu/search?caseInstrument=SA

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.