Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu - SA.113950

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.4260

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 lipca 2024 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

SA.113950

(C/2024/4260)

(Dz.U.UE C z dnia 3 lipca 2024 r.)

Data przyjęcia decyzji 28.5.2024

Numer pomocy SA.113950

Państwo członkowskie Francja

Region RUP FR - Régions Ultrapériphériques Françaises

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) TCTF: Dispositif d'indemnisation exceptionnelle forfaitaire à l'hectare pour les productions locales de fruits et légumes (hors banane dessert destinée à l'export ou au marché local dans les Antilles) dans les départements et régions d'outre-mer et à SaintMartin touchées par la hausse de leurs charges en intrants en 2023, engendrée par les conséquences de l'agression de la Russie contre l'Ukraine

Podstawa prawna Projet de circulaire du Ministère de l'agriculture et de la souverai neté alimentaire et du Ministère des outre-mer définissant les modalités de mise en œuvre d'un dispositif d'indemnisation exceptionnelle forfaitaire à l'hectare pour les productions locales de fruits et légumes (hors banane dessert destinée à l'export ou au marché local dans les Antilles) dans les départements et régions d'outre-mer et à Saint-Martin touchées par la hausse de leurs charges en intrants en 2023, engendrée par les conséquences de l'agression de la Russie contre l'Ukraine

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budzet Całkowity budżet: 3 800 000 EUR

Intensywność pomocy

Czas trwania do 31.12.2024

Sektory gospodarki Uprawy rolne inne niż wieloletnie, Uprawa roślin wieloletnich,

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

3 rue Barbet de Jouy 75007 PARIS

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://competition-cases.ec.europa.eu/search?caseInstrument=SA

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.