Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu - SA.108084

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.284.21

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

SA.108084

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2023/C 284/19)

(Dz.U.UE C z dnia 11 sierpnia 2023 r.)

Data przyjęcia decyzji31.7.2023
Numer pomocySA.108084
Państwo członkowskieWłochy
RegionWłochy
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)TCTF: Garanzie su crediti concessi alle imprese agricole e della pesca per la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile
Podstawa prawnaLegge 26 maggio 2023, n. 56, recante "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali" (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 124 del 29/5/2023) e, in particolare, l'articolo 4, commi 10 bis e 10 ter del decreto legge
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyZaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce
Forma pomocyGwarancja
BudzetCałkowity budżet: 30 000 000 EUR
Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2023
Sektory gospodarkiROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistero delle politiche agricole

Via XX settembre, 20

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://competition-cases.ec.europa.eu/search?caseInstrument=SA

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.