Dz.U.UE.C.2019.61.10

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 lutego 2019 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu
(Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres Załącznika I Traktatu)

(2019/C 61/02)

(Dz.U.UE C z dnia 15 lutego 2019 r.)

Data przyjęcia decyzji07.12.2018
Numer pomocySA.51385 (2018/N)
Państwo członkowskieWłochy
RegionMARCHE-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Misura 07 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)" Sottomisura 7.4 Operazione A) Investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento di servizi locali di base e infrastrutture", Sottomisura 7.5 Operazione A) Investimenti in infrastrutture ricreazionali per uso pubblico, informazioni turistiche, infrastrutture, Sottomisura 7.6 Operazione A) Inves-timenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali, Sottomisura 7.2 operazione A) - azione C del Gal Colli Esini "Attivazione servizi di incubazione d'impresa, luoghi di coworking, fab-lab".
Podstawa prawnaProgramma Sviluppo Rurale 2014-2020 Regione Marche DGR n. 281 del 12/03/2018: Approvazione del PSR della Regione Marche Bozza di DGR "Approvazione Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 per le sottomisure 7.4 operazione A) - 7.5 operazione A) - 7.6 operazione A) e per la sottomisura 7.2 operazione A) azione C del Gal Colli Esini - Istituzione regime di aiuto e notifica alla Commissione Europea" DGR 262/2016, allegato B
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyPomoc na podstawowe usługi i odnowę wsi na obszarach wiejskich
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 33.0189 (w mln)
Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniado 31.12.2020
Sektory gospodarkiDziałalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, Działalność wspomagająca szkolnictwo, Pomoc społeczna z zakwaterowaniem, Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką, Działalność sportowa; rozrywkowa i rekreacyjna
Nazwa i adres organu przyznającego pomocAutorità di Gestione del PSR Marche 2014-2020 via Tiziano, 44-60125 Ancona
Inne informacje-
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.