Dz.U.UE.C.2019.23.1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 stycznia 2019 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 23/01)

(Dz.U.UE C z dnia 18 stycznia 2019 r.)

Data przyjęcia decyzji06.12.2018
Numer pomocySA.52444 (2018/N)
Państwo członkowskieGrecja
Region- -
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Prolongation of the Greek State Guarantee Scheme for banks (Art. 2 law 3723/ 2008)
Podstawa prawnaLaw 3723/2008 "For the enhancement of liquidity of the economy in response to the impact of the international financial crisis", GG A 250
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy -
Cel pomocyZaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki
Forma pomocyGwarancja
BudżetCałkowity budżet: EUR 93 000 (w mln)
Intensywność pomocy-
Czas trwania01.12.2018 - 31.05.2019
Sektory gospodarkiFinansowa działalność usługowa; z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of Finance

Nikis 5 - 7, 101 80, Athens, Greece

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.