Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.442.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 grudnia 2018 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu (Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres Załącznika I Traktatu)

(2018/C 442/02)

(Dz.U.UE C z dnia 7 grudnia 2018 r.)

Data przyjęcia decyzji18.10.2018
Numer pomocySA.48855 (2018/N)
Państwo członkowskieLuksemburg
RegionLUXEMBOURG (GRAND-DUCHE)-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Aides au programme de mesures pour protéger les ressources en eau du Lac de la Haute-Sûre - composante agricole
Podstawa prawnaLoi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau;

Projet d'arrêté ministériel qui constitue l'engagement financier pris par le Fonds

pour la gestion de l'eau envers le Syndicat des eaux du barrage d'Esch-sur-Sûre

(SEBES).

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyPomoc na zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne
Forma pomocyUsługi dotowane
BudżetCałkowity budżet: EUR 0.4767 (w mln)
Intensywność pomocy-
Czas trwaniado 31.12.2022
Sektory gospodarkiUprawy rolne; chów i hodowla zwierząt; łowiectwo; włączając działalność usługową
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistère du Développement durable et des Infrastructures - Département de

l'Environnement

4, place de l'Europe L-1499 Luxembourg

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji05.10.2018
Numer pomocySA.50551 (2018/N)
Państwo członkowskieRepublika Czeska
RegionCzech RepublicArtykuł 107 ust. 3 lit. a)
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka
Podstawa prawnaZákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat

a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících

zákonů, v platném znění

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 1,

§ 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyPomoc na zobowiązania związane z dobrostanem zwierząt
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: CZK 750 (w mln)
Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniado 31.12.2020
Sektory gospodarkiChów i hodowla zwierząt
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterstvo zemědělství Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji11.10.2018
Numer pomocySA.51031 (2018/N)
Państwo członkowskieHiszpania
RegionCANARIASArtykuł 107 ust. 3 lit. a)
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)TRTEL-Régimen de compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), con origen o destino en las Islas Canarias
Podstawa prawnaDocumento de bases sobre el régimen de compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), con origen o destino en las Islas Canarias. (Las correspondientes normas de desarrollo que permitan el otorgamiento de las ayudas serán en su momento aprobadas según el reparto competencial en la materia que observa la legislación española).
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyPomoc dla regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza Egejskiego
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 134 (w mln)
Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniado 31.12.2020
Sektory gospodarkiROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO
Nazwa i adres organu przyznającego pomocJulio Fuentes Gómez, Ministerio de Fomento Calle Ruiz de Alarcón, 1, 28014, MADRID
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji18.10.2018
Numer pomocySA.51049 (2018/N)
Państwo członkowskieRumunia
RegionRomania-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Programul de susț inere pentru activitatea de reproducț ie, incubaț ie ș i de creș tere în sectorul avicol
Podstawa prawnaLege privind aprobarea Programului de susuț inere pentru activitatea de reproducț ie, incubaț ie ș i de creș tere în sectorul avicol
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyPomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne w gospodarstwach rolnych związane z produkcją podstawową produktów rolnych
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: RON 928.5129 (w mln) Budżet roczny: RON 309.5043 (w mln)
Intensywność pomocy90 %
Czas trwaniado 31.12.2020
Sektory gospodarkiROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterul Agriculturii ș i Dezvoltării Rurale Blvd. Carol 2-4, Sector 3, Bucureș ti
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.