Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.43.12

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 lutego 2013 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/C 43/03)

(Dz.U.UE C z dnia 15 lutego 2013 r.)

Data przyjęcia decyzji5.12.2012
Numer środka pomocy państwaSA.33741 (11/N)
Państwo członkowskieGrecja
RegionThessaloniki-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων εταιρεία «Μακεδονική Εκδοτική Εκτυπωτική Α.Ε.» & συνδεδεμένη εταιρεία
Podstawa prawnaAct 3299/2004
Rodzaj środka pomocyPomoc ad hoc-
Cel pomocyPomoc na restrukturyzację
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: 18,60 EUR (w mln)
Intensywność pomocy55 %
Czas trwaniaDo 31.12.2013
Sektory gospodarkiWydawanie gazet, Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią, Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of Development, Competitiveness, Infrastructure, Transport and Networks

Nikis 5-7

101 80 Athens

GREECE

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji19.12.2012
Numer środka pomocy państwaSA.34086 (12/N)
Państwo członkowskieWęgry
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Az EU ETS Irányelv 10c) cikke alapján a magyar energiaszektor modernizálását célzó beruházások.
Podstawa prawnaAz üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvényt módosító törvényjavaslat; illetve az azt végrehajtó kormányrendelet tervezete.
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyOchrona środowiska
Forma pomocyPozostałe - CO2 allowances
BudżetCałkowity budżet: 16.350 HUF (w mln)

Budżet roczny: 16.350 HUF (w mln)

Intensywność pomocy100 %
Czas trwania1.1.2013-31.12.2013
Sektory gospodarkiWytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną
Nazwa i adres organu przyznającego pomocOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

Budapest

Mészáros u. 58/a. fsz. 6.

1016

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji19.12.2012
Numer środka pomocy państwaSA.34156 (12/N)
Państwo członkowskieNiemcy
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Förderung von Lärmminderungsmaßnahmen an Bestandsgüterwagen
Podstawa prawnaRichtlinie des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung zur Förderung von Maßnahmen der Lärmminderung an Bestandsgüterwagen im Rahmen der Einführung eines lärmabhängigen Trassenpreissystems auf Schienenwegen der Eisenbahninfrastrukturunternehmen des Bundes (Förderrichtlinie La TPS)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyRozwój sektorowy, Ochrona środowiska
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: 152 EUR (w mln)
Intensywność pomocy50 %
Czas trwania9.12.2012-8.12.2017
Sektory gospodarkiTransport kolejowy towarów
Nazwa i adres organu przyznającego pomocEisenbahnBundesamt

Heinemannstraße 6

53175 Bonn

DEUTSCHLAND

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji7.9.2012
Numer środka pomocy państwaSA.34290 (12/N)
Państwo członkowskieFinlandia
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Tuki nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamiselle Suomen hajaasutusalueilla

Stöd till utbyggnad av höghastighetsbredband i glesbygdsområden i Finland

Podstawa prawnaToimenpiteen oikeusperustan muodostavat valtionavustuslaki (688/2001), laki laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueilla (1186/2009), laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista (1443/2006) sellaisena kuin se on muutettuna lailla 1187/2009, valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta (829/2007) sellaisena kuin se on muutettuna, hallintolaki (434/2003), liikenne- ja viestintäministeriön asetus laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueilla annetussa laissa tarkoitetuista tukikelpoisista alueista (246/2010) ja valtioneuvoston asetus kunnan maksuosuudesta laajakaistatukihankkeissa (240/2010).

Åtgärden grundar sig på statsunderstödslagen 688/2001, lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden (nedan kallad lagen om stöd för byggande av bredband 1186/2009, lagen om stöd för utveckling av landsbygden 1443/2006, ändrad genom lag 1187/2009, statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden 829/2007 (ändrad), förvaltningslagen 434/2003, kommunikations-ministeriets förordning om de stödberättigade områden som avses i lagen om byggande av bredband i glesbygdsområden 246/2010, statsrådets förordning om kommunens betalningsandel i bredbandsprojekt 240/2010.

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyRozwój sektorowy, Rozwój regionalny
Forma pomocyDostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka, Gwarancja, Kredyt preferencyjny, Dotacja na spłatę odsetek, Dotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: 160 EUR (w mln)
Intensywność pomocy90 %
Czas trwania30.4.2012-31.12.2015
Sektory gospodarkiTelekomunikacja
Nazwa i adres organu przyznającego pomocFICORA

PB 313

FI-00181 Helsinki/Helsingfors

SUOMI/FINLAND

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji24.1.2013
Numer środka pomocy państwaSA.35825 (12/N)
Państwo członkowskieEstonia
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Laevanduse toetusprogrammi tingimused ja toetuse andmise kord
Podstawa prawnaMajandus- ja kommunikatsiooniministri käskkirjaga kinnitatud laevanduse toetusprogrammi tingimused ja toetuse andmise kord
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyRozwój sektorowy
Forma pomocyPozostałe, Dotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: 0,58 EUR (w mln)

Budżet roczny: 0,19 EUR (w mln)

Intensywność pomocy100 %
Czas trwania1.1.2013-31.12.2015
Sektory gospodarkiTransport morski i wodny przybrzeżny towarów
Nazwa i adres organu przyznającego pomocEAS

Lasnamäe str 2

11412 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.