Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.169.6

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 czerwca 2011 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres załącznika I do Traktatu)

(2011/C 169/02)

(Dz.U.UE C z dnia 9 czerwca 2011 r.)

Data przyjęcia decyzji15.4.2011
Numer środka pomocy państwaNN 62/10
Państwo członkowskieRepublika Czeska
Region-Obszary mieszane
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Dotace na ochranu lesních porostů do jejich zajištění
Podstawa prawna1) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb. a zákona č. 128/2003 Sb. (§ 2 odst. 3)
2) Nař ízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoř e mimoprodukč ních funkcí zemědělství, k podpoř e aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoř e méně př íznivých oblastí, a kritéria pro jejich posuzování, ve znění nař ízení vlády č. 500/2001 Sb. a nař ízení vlády č. 203/2004 Sb. (§ 12 písm. c) bod 1.)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyLeśnictwo
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: 62,40 CZK (w mln)
Intensywność pomocy100 %
Czas trwania1.5.2004-31.12.2013
Sektory gospodarkiLeśnictwo i pozyskiwanie drewna
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterstvo zemědělství

Těšnov 17

117 05 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji20.4.2011
Numer środka pomocy państwaSA.32174 (10/N)
Państwo członkowskieRumunia
RegionRomânia-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Acordarea unui ajutor de stat temporar în domeniul producț iei primare de produse agricole
Podstawa prawnaProiect de Ordonanț ă de Urgenț ă privind acordarea unui ajutor de stat temporar în domeniul producț iei primare de produse agricole
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyZaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: 1 300 RON (w mln)

Budżet roczny: 1 300 RON (w mln)

Intensywność pomocy0 %
Czas trwaniaDo 31.12.2011
Sektory gospodarkiUprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterul Agriculturii ș i Dezvoltării Rurale

Bd. Carol I nr. 24, sector 3

Bucureș ti

ROMÂNIA

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.