Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń. - OpenLEX

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.62.8

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 lutego 2011 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres załącznika I do Traktatu)

(2011/C 62/02)

(Dz.U.UE C z dnia 26 lutego 2011 r.)

Data przyjęcia decyzji12.8.2010
Numer środka pomocy państwaN 112/10
Państwo członkowskieNiderlandy
Region-Obszary nieobjęte pomocą
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Regeling LNV-subsidies (investeringen in integraal duurzame stallen en houderijen)
Podstawa prawnaKaderwet LNV-subsidies: artikel 2 en 4

Regeling LNV-subsidies: artikel 2:37 t/m 2:41, Bijlage 2, hoofdstuk 4

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyInwestycje w gospodarstwach rolnych
Forma pomocyDotacje bezpośrednie
BudżetCałkowity budżet: 26,70 EUR (w mln)
Intensywność pomocy60 %
Czas trwaniaDo 31.12.2013
Sektory gospodarkiChów i hodowla zwierząt
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

PO Box 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji22.11.2010
Numer środka pomocy państwaN 369/10
Państwo członkowskieFrancja
RegionVendéeObszary mieszane
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Programme d'aides en faveur de l'élevage bovin: lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (BVD) en Vendée
Podstawa prawna- Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 1511-1

- Délibération du Conseil général de la Vendée

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyChoroby zwierząt
Forma pomocyUsługi dotowane
BudżetBudżet roczny: 0,07 EUR (w mln)

Całkowity budżet: 0,26 EUR (w mln)

Intensywność pomocy66,00 %
Czas trwania23.11.2010-31.12.2013
Sektory gospodarkiRolnictwo, Leśnictwo i Rybactwo
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMme Françoise SIMON, chef du secteur AGRAP Conseil général de

Vendée, service agriculture et pêche

40 rue du marécahal Foch

85923 La Roche Sur Yon Cedex 9

FRANCE

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji12.11.2010
Numer środka pomocy państwaN 382/10
Państwo członkowskieDania
Region- Obszary mieszane
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Tilskud til rådgivning af private skovejere om kortlægning og beskyttelse af fredskov m.v. i internationale naturbeskyttelsesområder. (Aid for counselling concerning Natura 2000 forests)
Podstawa prawnaBekendtgørelse af lov om skove (LBK nr. 945 af 24.9.2009). Bekendtgørelse om tilskud til rådgivning af private skovejere om kortlægning og beskyttelse af fredskov m.v. i internationale naturbeskyttelsesområder.
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyOchrona środowiska, Wsparcie techniczne (AGRI)
Forma pomocy-
BudżetBudżet roczny: 0,60 DKK (w mln) Całkowity budżet: 1,80 DKK (w mln)
Intensywność pomocy100,00 %
Czas trwania1.1.2011-31.12.2013
Sektory gospodarkiRolnictwo, Leśnictwo i Rybactwo
Nazwa i adres organu przyznającego pomocSkov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53

2100 København Ø

DANMARK

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji3.11.2010
Numer środka pomocy państwaN 389/10
Państwo członkowskieWłochy
RegionLombardia-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Imboschimento, ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi (Misure 221, 223 e 226 del PSR)
Podstawa prawnaProgramma di sviluppo rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007-2013:

- Misura 221-Imboschimento di terreni agricoli,

- Misura 223-Imboschimento di superfici non agricole,

- Misura 226-Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyLeśnictwo
Forma pomocyDotacje bezpośrednie
BudżetBudżet roczny: 10,00 EUR (w mln) Całkowity budżet: 30,00 EUR (w mln)
Intensywność pomocy100,00 %
Czas trwania1.1.2011-31.12.2013
Sektory gospodarkiLeśnictwo i pozyskiwanie drewna
Nazwa i adres organu przyznającego pomocRegione Lombardia

Direzione Generale Agricoltura

Via Pola 12-14

20124 Milano MI

ITALIA

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji22.11.2010
Numer środka pomocy państwaN 390/10
Państwo członkowskieNiemcy
RegionRheinland-PfalzObszary mieszane
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Förderung der Erhaltung von genetischen Ressourcen in der Landwirtschaft (Erhaltung genetischer Ressourcen - EGR) - 612-40304/RP00
Podstawa prawnaGesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) vom 21. Juli 1988 (BGBl. I S. 1055) in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit dem jeweiligen vom Planungsausschuss der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" beschlossenen Rahmenplan, hier: Grundsätze für die Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft;

Verwaltungsvorschrift "Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft (Erhaltung genetischer Ressourcen - EGR)"; §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO) vom 20. Dezember 1971 (GVBl 1972, S. 2) und Verwaltungsvorschrift über den Vollzug der Landeshaushaltsordnung (VV-LHO) vom 20. Dezember 2002 (MinBl. 2003 S. 22) in der jeweils geltenden Fassung.

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyOchrona środowiska, Zobowiązania rolnośrodowiskowe
Forma pomocyDotacje bezpośrednie
BudżetBudżet roczny: 0,10 EUR (w mln)

Całkowity budżet: 0,40 EUR (w mln)

Intensywność pomocy100,00 %
Czas trwaniaDo 31.12.2013
Sektory gospodarkiRolnictwo, Leśnictwo i Rybactwo
Nazwa i adres organu przyznającego pomocDienstleistungszentrum Ländlicher Raum Westpfalz

Neumühle 8

67728 Münchweiler/A

DEUTSCHLAND

Tel. +49 630292160

Faks +49 6302921699

E-mail: dlr-westpfalz@dlr.rlp.de

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.