Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.148.28

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 czerwca 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/930
z dnia 4 czerwca 2019 r.
zatwierdzająca plan zwalczania afrykańskiego pomoru świń u zdziczałych świń na niektórych obszarach Belgii

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 3967)

(Jedynie teksty w języku francuskim i niderlandzkim są autentyczne)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 6 czerwca 2019 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiającą przepisy szczególne w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz zmieniającą dyrektywę 92/119/EWG w zakresie choroby cieszyńskiej i afrykańskiego pomoru świń 1 , w szczególności jej art. 16 ust. 1 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dyrektywie 2002/60/WE ustanowiono minimalne środki unijne wprowadzane w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń, w tym środki, które należy stosować w przypadku potwierdzenia przypadku afrykańskiego pomoru świń u zdziczałych świń.

(2) W decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE 2  ustanowiono ponadto środki kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w państwach członkowskich lub na ich obszarach wymienionych w załączniku do tej decyzji ("zainteresowane państwa członkowskie") oraz we wszystkich państwach członkowskich w odniesieniu do przemieszczania zdziczałych świń i obowiązków informacyjnych. W załączniku do decyzji wykonawczej 2014/709/UE wyznaczono i wymieniono niektóre obszary zainteresowanych państw członkowskich w podziale według poziomu ryzyka na podstawie sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do tej choroby, w tym obszary wysokiego ryzyka. Załącznik ten był wielokrotnie zmieniany w celu uwzględnienia zmian sytuacji epidemiologicznej w Unii w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, które należało odzwierciedlić w tym załączniku.

(3) W 2018 r. Belgia powiadomiła Komisję o przypadkach afrykańskiego pomoru świń u zdziczałych świń i należycie wprowadziła środki zwalczania choroby wymagane na mocy dyrektywy 2002/60/WE.

(4) W świetle obecnej sytuacji epidemiologicznej i zgodnie z art. 16 dyrektywy 2002/60/WE Belgia przedłożyła Komisji plan zwalczania afrykańskiego pomoru świń ("plan zwalczania").

(5) Załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE został zmieniony decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1856 3 , aby uwzględnić między innymi przypadki afrykańskiego pomoru świń u zdziczałych świń w Belgii, a części I i II tego załącznika obejmują obecnie obszary zakażone w Belgii.

(6) Komisja zbadała plan zwalczania przedłożony przez Belgię i stwierdziła, że spełnia on wymagania określone w art. 16 dyrektywy 2002/60/WE. Należy zatem zatwierdzić tenże plan.

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Zatwierdza się plan dotyczący zwalczania afrykańskiego pomoru świń w populacji zdziczałych świń na obszarach, o których mowa w załączniku do decyzji wykonawczej 2014/709/UE, przedłożony przez Belgię w dniu 18 lutego 2019 r. zgodnie z art. 16 ust. 1 dyrektywy 2002/60/WE.

Artykuł  2

Belgia wprowadza w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne wymagane do realizacji planu zwalczania w terminie 30 dni od daty przyjęcia niniejszej decyzji.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 czerwca 2019 r.
W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS
Członek Komisji
1 Dz.U. L 192 z 20.7.2002, s. 27.
2 Decyzja wykonawcza Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylająca decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz.U. L 295 z 11.10.2014, s. 63).
3 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1856 z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 302 z 28.11.2018, s. 78).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.