Dz.U.UE.L.2018.320.38

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1995
z dnia 13 grudnia 2018 r.
zatwierdzająca plan zwalczania afrykańskiego pomoru świń u zdziczałych świń na niektórych obszarach Rumunii

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8448)

(Jedynie tekst w języku rumuńskim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 17 grudnia 2018 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiającą przepisy szczególne w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz zmieniającą dyrektywę 92/119/EWG w zakresie choroby cieszyńskiej i afrykańskiego pomoru świń 1 , w szczególności jej art. 16 ust. 1 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dyrektywie 2002/60/WE ustanowiono minimalne środki unijne wprowadzane w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń, w tym środki, które należy stosować w przypadku potwierdzenia przypadku afrykańskiego pomoru świń u zdziczałych świń.

(2) W decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE 2  ustanowiono ponadto środki kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w państwach członkowskich lub na ich obszarach wymienionych w załączniku do tej decyzji ("zainteresowane państwa członkowskie") oraz we wszystkich państwach członkowskich w odniesieniu do przemieszczania zdziczałych świń i obowiązków informacyjnych. W załączniku do decyzji wykonawczej 2014/709/UE wyznaczono i wymieniono niektóre obszary zainteresowanych państw członkowskich w podziale według poziomu ryzyka na podstawie sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do tej choroby, w tym obszary wysokiego ryzyka. Załącznik ten był wielokrotnie zmieniany w celu uwzględnienia zmian sytuacji epidemiologicznej w Unii w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, które należało odzwierciedlić w tym załączniku.

(3) W 2018 r. Rumunia powiadomiła Komisję o przypadkach afrykańskiego pomoru świń u zdziczałych świń i należycie wprowadziła środki zwalczania choroby wymagane na mocy dyrektywy 2002/60/WE.

(4) W świetle obecnej sytuacji epidemiologicznej i zgodnie z art. 16 dyrektywy 2002/60/WE Rumunia przedłożyła Komisji plan zwalczania afrykańskiego pomoru świń ("plan zwalczania").

(5) Załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE został zmieniony decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/950 3 , aby uwzględnić między innymi przypadki afrykańskiego pomoru świń u zdziczałych świń w Rumunii, a części I i III tego załącznika obejmują obecnie obszary zakażone w Rumunii.

(6) Komisja zbadała plan zwalczania przedłożony przez Rumunię i stwierdziła, że spełnia on wymagania określone w art. 16 dyrektywy 2002/60/WE. Należy zatem zatwierdzić tenże plan.

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Zatwierdza się plan dotyczący zwalczania afrykańskiego pomoru świń w populacji zdziczałych świń na obszarach, o których mowa w załączniku do decyzji wykonawczej 2014/709/UE, przedłożony przez Rumunię w dniu 21 września 2018 r. zgodnie z art. 16 ust. 1 dyrektywy 2002/60/WE.

Artykuł  2

Rumunia wprowadza w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne wymagane do realizacji planu zwalczania w terminie 30 dni od daty przyjęcia niniejszej decyzji.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Rumunii.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS
Członek Komisji
1 Dz.U. L 192 z 20.7.2002, s. 27.
2 Decyzja wykonawcza Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylająca decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz.U. L 295 z 11.10.2014, s. 63).
3 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/950 z dnia 3 lipca 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 167 z 4.7.2018, s. 11).