Zatwierdzenie nominacji Algirdasa Šemety na członka Komisji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.224E.34

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 sierpnia 2010 r.

Skład liczbowy komisji parlamentarnych

P7_TA(2009)0001

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie składu liczbowego komisji

(2010/C 224 E/10)

(Dz.U.UE C z dnia 19 sierpnia 2010 r.)

Parlament Europejski,

- uwzględniając wniosek Konferencji Przewodniczących,

- uwzględniając swoją decyzję z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uprawnień komisji stałych(1),

- uwzględniając art. 183 Regulaminu,

1. podejmuje decyzję o przyjęciu następującego składu liczbowego komisji:

I. Komisja Spraw Zagranicznych: 76 członków,

II. Komisja Rozwoju: 30 członków,

III. Komisja Handlu Międzynarodowego: 29 członków,

IV. Komisja Budżetowa: 44 członków,

V. Komisja Kontroli Budżetowej: 29 członków,

VI. Komisja Gospodarcza i Monetarna: 48 członków,

VII. Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych: 50 członków,

VIII. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności: 64 członków,

IX. Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii: 55 członków,

X. Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów: 39 członków,

XI. Komisja Transportu i Turystyki: 45 członków,

XII. Komisja Rozwoju Regionalnego: 49 członków,

XIII. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 45 członków,

XIV. Komisja Rybołówstwa: 24 członków, XV. Komisja Kultury i Edukacji: 32 członków,

XVI. Komisja Prawna: 25 członków,

XVII. Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych: 55 członków,

XVIII. Komisja Spraw Konstytucyjnych: 25 członków,

XIX. Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia: 35 członków,

XX. Komisja Petycji: 30 członków,

Podkomisja Praw Człowieka: 30 członków,

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony: 30 członków;

2. postanawia, odnosząc się do decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 9 lipca 2009 r. dotyczącej składu prezydiów komisji, że prezydia komisji mogą składać się z maksymalnie czterech wiceprzewodniczących;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji tytułem informacji.

______

(1) Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0348.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.