Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.233.15

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 779/2010
z dnia 2 września 2010 r.
zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Thüringer Rotwurst (ChOG))

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych(1), w szczególności jego art. 9 ust. 2 zdanie drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 9 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 510/2006 Komisja przeanalizowała wniosek Niemiec w sprawie zatwierdzenia zmian elementów specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego "Thüringer Rotwurst", zarejestrowanego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2400/96(2) zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 2206/2003(3).

(2) Wniosek ma na celu zmianę specyfikacji poprzez rozszerzenie rodzajów opakowania, w szczególności dzięki stosowaniu plastikowych słoików, z wyłączeniem osłonek sztucznych. Jest to lepiej dostosowane do realiów rynkowych i preferencji konsumentów oraz stwarza możliwość wykorzystania istniejącego potencjału rynkowego.

(3) Komisja przeanalizowała przedmiotowe zmiany i stwierdziła, że są uzasadnione. W związku z tym, że są to zmiany nieznaczne, Komisja może je zatwierdzić bez odwoływania się do procedury określonej w art. 6 i 7 wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Niniejszym zatwierdza się zmiany specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego "Thüringer Rotwurst" wymienione w załączniku I.

Artykuł  2

Zmieniony jednolity dokument znajduje się w załączniku II.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 września 2010 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

(2) Dz.U. L 327 z 18.12.1996, s. 11.

(3) Dz.U. L 330 z 18.12.2003, s. 13.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

W specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego "Thüringer Rotwurst" wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt "4.2. Opis" akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

"»Thüringer Rotwurst« jest sprzedawany w stanie świeżym w jelicie lub pęcherzu lub jako konserwa w szklanym słoiku lub innym pojemniku, z wyjątkiem osłonek sztucznych.";

2) w pkt "4.5. Metoda produkcji" zdanie siódme otrzymuje brzmienie:

"Nadzienie upycha się niezbyt ciasno w jelicie wieprzowym lub pęcherzu, po czym gotuje się w kąpieli wodnej (bain-marie) w temp. 85 °C przez 80 minut lub, w przypadku pęcherza, w temp. 85 °C przez 105 minut, lub przechowuje w szklanych słoikach bądź innych pojemnikach, z wyjątkiem osłonek sztucznych.".

ZAŁĄCZNIK  II

JEDNOLITY DOKUMENT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

"THÜRINGER ROTWURST"

Nr WE: DE-PGI-0105-0224-18.02.2009

ChOG (X) ChNP ()

1. Nazwa

"Thüringer Rotwurst"

2. Państwo członkowskie lub państwo trzecie

Niemcy

3. Opis produktu rolnego lub środka spożywczego

3.1. Rodzaj produktu

Klasa 1.2. Produkty wytworzone na bazie mięsa

3.2. Opis produktu noszącego nazwę podaną w pkt 1

Jest to specjalny rodzaj kaszanki otrzymywany z wybranych surowców wysokiej jakości, charakteryzujący się w związku z tym jednakowo wyglądającymi plastrami, jasno czerwoną barwą oraz pikantnym smakiem. W jego skład wchodzą kostki chudego mięsa (co najmniej 35 %, z czego część można zastąpić wątrobą, sercem lub ozorem) oraz pozbawione skóry mięso policzkowe (do 35 %). Poza mieszanką krwi i skóry kiełbasa zawiera również około 5 % wątroby. "Thüringer Rotwurst" jest sprzedawany w stanie świeżym w jelicie lub pęcherzu lub jako konserwa w szklanym słoiku lub innym pojemniku, z wyjątkiem osłonek sztucznych.

Skład:

Do wyprodukowania 100 kg kiełbasy potrzeba 55 kg ugotowanego wcześniej odżyłowanego mięsa wieprzowego z widoczną zawartością tłuszczu nieprzekraczającą 5 %, 25 kg ugotowanego wcześniej mięsa policzkowego bez skóry, 5 kg surowej wątroby wieprzowej, 7,5 kg peklowanej krwi wieprzowej oraz 7,5 kg ugotowanej skóry; sól do peklowania, mieszanka przyprawowa (w szczególności mielony czarny pieprz, majeranek z Turyngii i cebula).

3.3. Surowce (wyłącznie w odniesieniu do produktów przetworzonych)

-

3.4. Pasza (wyłącznie w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego)

-

3.5. Poszczególne etapy produkcji, które muszą odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym

Cały proces produkcji kaszanki ma miejsce w wyznaczonym obszarze geograficznym.

3.6. Szczegółowe zasady dotyczące krojenia, tarcia, pakowania itd.

-

3.7. Szczegółowe zasady dotyczące etykietowania

-

4. Zwięzłe określenie obszaru geograficznego

Kraj związkowy Turyngii

5. Związek z obszarem geograficznym

5.1. Specyfika obszaru geograficznego

"Thüringer Rotwurst" ma wielowiekową tradycję w Turyngii. Zajmuje stałe miejsce w tradycji wędliniarskiej Turyngii, gdzie jest wytwarzany i konsumowany od stuleci podczas popularnych świńskich jarmarków. Obecnie jest produkowany w całym regionie Turyngii. Tam też znajdują się jego najważniejsi producenci. Cechy charakterystyczne nazwy pozostały niezmienione, gdyż nazwa ta była wyłącznie używana w byłej NRD dla oznaczenia pochodzenia geograficznego.

5.2. Specyfika produktu

Kiełbasy z Turyngii, do których od niepamiętnych czasów należy "Thüringer Rotwurst", cieszą się w Niemczech i za ich granicami doskonałą reputacją od ponad 200 lat. Dzięki swoim doskonałym wartościom smakowym kiełbasa ta jest szeroko znana i ceniona. Jest też często zwana "królową kaszanek".

5.3. Związek przyczynowy zachodzący między charakterystyką obszaru geograficznego a jakością lub właściwościami produktu (w przypadku ChNP) lub szczególne cechy jakościowe, renoma lub inne właściwości produktu (w przypadku ChOG)

Renoma "Thüringer Rotwurst" zbudowana jest na umiejętnościach i doświadczeniu producentów wędlin z Turyngii oraz na recepturze przekazywanej z pokolenia na pokolenie.

Odesłanie do publikacji specyfikacji

(art. 5 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006)

Markenblatt tom 20 z 16.5.2008, część 7a-bb, s. 33365

http://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/150

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.