Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1999.93.24

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 lutego 2000 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 30 marca 1999 r.
zatwierdzająca niektóre plany interwencyjne zwalczania klasycznego pomoru świń

(notyfikowana jako dokument nr C(1999) 769)

(tekst mający znaczenie dla EOG)

(1999/246/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 8 kwietnia 1999 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 80/217/EWG z dnia 22 stycznia 1980 r. wprowadzającą wspólnotowe środki zwalczania klasycznego pomoru świń(1), ostatnio zmienioną decyzją 93/384/EWG(2), w szczególności jej art. 14b,

a także mając na uwadze, co następuje:

kryteria, które mają być stosowane mutatis mutandis przy sporządzaniu planów interwencyjnych zwalczania klasycznego pomoru świń zostały ustanowione w decyzji Komisji 91/42/EWG(3);

niektóre Państwa Członkowskie przedłożyły do zatwierdzenia krajowe plany interwencyjne; po rozpatrzeniu tych planów stwierdzono, że spełniają one wszystkie kryteria ustanowione w decyzji 91/42/EWG oraz umożliwiają osiągnięcie zamierzonego celu pod warunkiem ich skutecznego wdrożenia;

w celu zapewnienia skuteczności planów, konieczne jest przeprowadzenie badań scenariuszy oraz ćwiczeń symulacyjnych;

plany interwencyjne muszą być na bieżąco aktualizowane;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Zatwierdza się plany interwencyjne zwalczania klasycznego pomoru świń przedłożone przez Państwa Członkowskie wymienione w załączniku.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 marca 1999 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 47 z 21.1.1980, str. 11.

(2) Dz.U. L 166 z 8.7.1993, str. 34.

(3) Dz.U. L 23 z 29.1.1991, str. 29.

ZAŁĄCZNIK 1

Belgia

Dania

Niemcy

Grecja

Hiszpania

Francja

Irlandia

Włochy

Luksemburg

Niderlandy

Austria

Portugalia

Finlandia

Szwecja

Zjednoczone Królestwo

1 Załącznik zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2000/113/WE z dnia 14 stycznia 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.33.23) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.