Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2015.303.101

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 listopada 2015 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/2100
z dnia 18 listopada 2015 r.
zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych na Łotwie i uchylająca decyzję

2005/307/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 7986)

(Jedynie tekst w języku łotewskim jest autentyczny)

(Dz.U.UE L z dnia 20 listopada 2015 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 1 , w szczególności jego art. 20 lit. p) i t),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W sekcji B.IV pkt 1 załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 przewiduje się, że klasyfikacja tusz wieprzowych ma być dokonywana poprzez ocenianie zawartości chudego mięsa za pomocą metod klasyfikowania zatwierdzonych przez Komisję, a zatwierdzać można jedynie statystycznie udowodnione metody szacowania oparte na pomiarach fizycznych jednej lub kilku części anatomicznych tuszy wieprzowej. Zatwierdzenie metod klasyfikacji powinno zależeć od zgodności z maksymalną tolerancją błędu statystycznego przy dokonywaniu oceny. Tolerancję tę określono w art. 23 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1249/2008 2 .

(2) Decyzją Komisji 2005/307/WE 3 na Łotwie zatwierdzono stosowanie trzech metod klasyfikacji tusz wieprzowych.

(3) Łotwa zwróciła się do Komisji z wnioskiem o zatwierdzenie zastąpienia wzoru stosowanego w metodzie "Intrascope (sonda optyczna)", metodzie ręcznej (ZP) i metodzie "Pork Grader (PG200)" oraz o zatwierdzenie jednej nowej metody - "OptiGrade-MCP" - do celów klasyfikacji tusz wieprzowych na swoim terytorium. Łotwa przedstawiła w protokole przewidzianym w art. 23 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1249/2008 szczegółowy opis próbnego rozbioru, podając podstawy, na których oparto nowy wzór, wyniki próbnego rozbioru oraz równania stosowane do szacowania procentowej zawartości chudego mięsa.

(4) Analiza wniosku wykazała, że warunki zatwierdzenia nowego wzoru i nowych metod klasyfikacji zostały spełnione. Należy zatem zezwolić na stosowanie wzoru i metod klasyfikacji na Łotwie.

(5) Łotwa zwróciła się również do Komisji z wnioskiem o upoważnienie do określenia sposobu prezentacji tusz wieprzowych innego niż standardowy określony w sekcji B.III załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

(6) Zgodnie z art. 20 lit. t) ppkt (i) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 państwa członkowskie mogą zostać upoważnione do określenia innego sposobu prezentacji tusz wieprzowych niż standardowa prezentacja zdefiniowana w sekcji B.III załącznika IV, jeżeli zwykła praktyka handlowa stosowana na ich terytorium różni się od standardowej prezentacji. W swoim wniosku Łotwa wyjaśniła, że praktyka handlowa na jej terytorium może wymagać usunięcia z tuszy wieprzowej głowy, ogona oraz kończyn przednich i tylnych. Należy zatem zezwolić na Łotwie na wspomnianą prezentację tusz wieprzowych, różniącą się od standardowej prezentacji.

(7) W celu ustalenia ceny dla tusz wieprzowych na porównywalnej podstawie należy wziąć pod uwagę tę inną prezentację poprzez dostosowanie masy zarejestrowanej w takich przypadkach do masy przy prezentacji standardowej.

(8) Nie należy zezwalać na zmiany urządzeń lub metod klasyfikacji, chyba że zostaną one wyraźnie zatwierdzone decyzją wykonawczą Komisji.

(9) Ze względu na przejrzystość i pewność prawa należy przyjąć nową decyzję. Należy zatem uchylić decyzję 2005/307/WE.

(10) W związku z technicznymi okolicznościami wdrażania nowych metod i nowego wzoru metody klasyfikacji tusz wieprzowych zatwierdzone na mocy niniejszej decyzji powinny obowiązywać od dnia 1 stycznia 2016 r.

(11) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Na podstawie sekcji B.IV pkt 1 załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 niniejszym zatwierdza się stosowanie następujących metod klasyfikacji tusz wieprzowych na Łotwie:

a) przyrząd Intrascope (sonda optyczna) oraz związane z nim metody oceny, których szczegółowy opis podano w części I załącznika;
b) metoda ręczna (ZP) oraz związane z nią metody oceny, których szczegółowy opis podano w części II załącznika;
c) przyrząd Pork Grader (PG200) oraz związane z nim metody oceny, których szczegółowy opis podano w części III załącznika;
d) przyrząd OptiGrade-MCP oraz związane z nim metody oceny, których szczegółowy opis podano w części IV załącznika.

Metodę ręczną (ZP), o której mowa w akapicie pierwszym lit. b), stosuje się wyłącznie w rzeźniach:

a) w których stosuje się metodę elektronicznego wprowadzania danych przy uboju nieprzekraczającym 500 świń tygodniowo;
b) w których ubój nie przekracza 200 świń tygodniowo.
Artykuł  2

Niezależnie od standardowej prezentacji określonej w sekcji B.III załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 tusze wieprzowe na Łotwie mogą być prezentowane bez głowy, ogona oraz kończyn przednich lub tylnych przed zważeniem i klasyfikacją.

W celu ustalenia ceny dla tusz wieprzowych na porównywalnej podstawie, jeżeli usunięto któreś z poniższych części tuszy, we wszystkich przypadkach stosuje się następujące stałe współczynniki:

- w przypadku usunięcia głowy: 8,345
- w przypadku usunięcia ogona: 0,072
- w przypadku usunięcia kończyn przednich: 0,764
- w przypadku usunięcia kończyn tylnych: 1,558

Masę tuszy przy prezentacji standardowej oblicza się zgodnie ze wzorem:

masa tuszy przy prezentacji standardowej = 100 × masa tuszy (bez usuniętej(-ych) części)/(100 - współczynnik(-i) usuniętej(-ych) części)

Artykuł  3

Nie zezwala się na zmiany zatwierdzonych przyrządów lub metod klasyfikacji, chyba że zmiany te zostaną wyraźnie zatwierdzone decyzją wykonawczą Komisji.

Artykuł  4

Decyzja 2005/307/WE traci moc.

Artykuł  5

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r.

Artykuł  6

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Łotewskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 listopada 2015 r.

W imieniu Komisji

Phil HOGAN

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

METODY KLASYFIKACJI TUSZ WIEPRZOWYCH NA ŁOTWIE

Część  I

INTRASCOPE (SONDA OPTYCZNA)

1. Zasady określone w niniejszej części stosuje się w przypadku, gdy klasyfikacji tusz wieprzowych dokonuje się za pomocą przyrządu o nazwie Intrascope (sonda optyczna).

2. Przyrząd musi być wyposażony w sześciokątną sondę o maksymalnej szerokości 12 milimetrów (i 19 milimetrów przy ostrzu na szczycie sondy), zawierającą wziernik i źródło światła, przesuwany cylinder wyskalowany w milimetrach oraz o zakresie pomiarowym 8-50 milimetrów.

3. Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się według następującego wzoru:

ŷ = 66,6708 - 0,3493 × F gdzie:

ŷ = szacunkowa procentowa zawartość chudego mięsa w tuszy;

F = grubość słoniny (ze skórą), mierzona po lewej stronie tuszy za ostatnim żebrem, 6 cm od linii środkowej tuszy (w milimetrach).

Powyższy wzór dotyczy tusz o masie 60-110 kilogramów.

Część  II

METODA RĘCZNA (ZP)

1. Zasady określone w niniejszej części stosuje się w przypadku, gdy klasyfikacji tusz wieprzowych dokonuje się z wykorzystaniem metody ręcznej (ZP).

2. Metodę tę można stosować za pomocą liniału, dokonując klasyfikacji na podstawie równania regresji. Metoda ta opiera się na ręcznym pomiarze grubości słoniny i grubości mięśnia na linii środkowej przepołowionej tuszy.

3. Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się według następującego wzoru:

ŷ = 60,5214 - 0,2579 × G + 0,0525 × M

gdzie:

ŷ = szacunkowa procentowa zawartość chudego mięsa w tuszy,

G = grubość mięśnia na linii środkowej przepołowionej tuszy, mierzona jako najkrótsza odległość między czaszkowym końcem mięśnia m. gluteus medius i krawędzią canalis vertebralis (w milimetrach),

M = grubość słoniny (ze skórą) na linii środkowej przepołowionej tuszy, mierzona w najwęższym miejscu nad mięśniem m. gluteus medius (w milimetrach).

Powyższy wzór dotyczy tusz o masie 60-110 kilogramów.

Część  III

PORK GRADER (PG200)

1. Zasady określone w niniejszej części stosuje się w przypadku, gdy klasyfikacji tusz wieprzowych dokonuje się za pomocą przyrządu o nazwie Pork Grader (PG200).

2. Przyrząd musi być wyposażony w sondę pomiarową dopasowaną do obudowy w kształcie pistoletu, drukarkę do wydruku arkusza danych, tester czujników, a także ostrze o szerokości 8-9 mm oraz oświetlenie LED wraz z przylegającym odbiornikiem światła (fotodetektorem).

3. Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się według następującego wzoru:

ŷ = 64,4502 - 0,4364 × F + 0,0381 × M gdzie:

ŷ = szacunkowa procentowa zawartość chudego mięsa w tuszy,

F = grubość słoniny (ze skórą), mierzona za ostatnim żebrem, 7 cm od linii środkowej tuszy (w milimetrach), M = grubość mięśnia, mierzona za ostatnim żebrem, 7 cm od linii środkowej tuszy (w milimetrach).

Powyższy wzór dotyczy tusz o masie 60-110 kilogramów.

Część  IV

OPTIGRADE-MCP

1. Zasady określone w niniejszej części stosuje się w przypadku, gdy klasyfikacji tusz wieprzowych dokonuje się za pomocą przyrządu znanego pod nazwą OptiGrade-MCP.

2. Przyrząd musi być wyposażony w sondę optyczną o średnicy 6 mm, fotodiodę podczerwieni i fototranzystor. Wyniki pomiarów przelicza się na szacunkową zawartość chudego mięsa za pomocą komputera.

3. Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się według następującego wzoru:

ŷ = 66,7787 - 0,4464 × F + 0,0018 × M

gdzie:

ŷ = szacunkowa procentowa zawartość chudego mięsa w tuszy,

F = grubość słoniny (ze skórą), mierzona między ostatnim i przedostatnim żebrem, 7 cm od linii środkowej tuszy (w milimetrach),

M = grubość słoniny (ze skórą), mierzona między ostatnim i przedostatnim żebrem, 7 cm od linii środkowej tuszy (w milimetrach).

Powyższy wzór dotyczy tusz o masie 60-110 kilogramów.

1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrożenia wspólnotowych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania ich cen (Dz.U. L 337 z 16.12.2008, s. 3).
3 Decyzja Komisji 2005/307/WE z dnia 12 kwietnia 2005 r. zatwierdzająca metodę klasyfikacji tusz wieprzowych na Łotwie (Dz.U. L 98 z 16.4.2005, s. 42).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.