Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.114.23

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/765
z dnia 2 maja 2017 r.
zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwy [Ovčí salašnícky údený syr (GTS)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 1 , w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 53 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 Komisja rozpatrzyła wniosek Słowacji o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji gwarantowanej tradycyjnej specjalności "Ovčí salašnícky údený syr" zarejestrowanej na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 930/2010 2 .

(2) Proponowana zmiana nie jest nieznaczna w rozumieniu art. 53 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, Komisja opublikowała zatem wniosek o wprowadzenie zmiany zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. b) wymienionego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 3 .

(3) Do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, wymienioną zmianę specyfikacji należy zatem zatwierdzić,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zatwierdza się zmianę w specyfikacji opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczącą nazwy "Ovčí salašnícky údený syr" (GTS).

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 maja 2017 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.
2 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 930/2010 z dnia 18 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [Ovčí salašnícky údený syr (GTS)] (Dz.U. L 273 z 19.10.2010, s. 5).
3 Dz.U. C 388 z 21.10.2016, s. 10.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.