Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.139.25

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/909
z dnia 11 maja 2017 r.
zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Huile d'olive de Corse/ Huile d'olive de Corse - Oliu di Corsica (ChNP)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 1 , w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 53 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 Komisja rozpatrzyła wniosek Francji o zatwierdzenie zmiany specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia "Huile d'olive de Corse"/"Huile d'olive de Corse - Oliu di Corsica" zarejestrowanej na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 148/2007 2 .

(2) Pismem z dnia 18 lutego 2016 r. władze francuskie powiadomiły Komisję, że okres przejściowy, o którym mowa w art. 15 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, kończący się dnia 31 grudnia 2025 r., przyznano dwunastu podmiotom mających siedzibę we Francji, które spełniają warunki tego artykułu zgodnie z zarządzeniem z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie chronionej nazwy pochodzenia "Huile d'olive de Corse"/"Huile d'olive de Corse - Oliu di Corsica" opublikowanym w dniu 5 lutego 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Republiki Francuskiej. W ramach krajowej procedury sprzeciwu podmioty, które zgodnie z prawem wprowadzały do obrotu "Huile d'olive de Corse"/"Huile d'olive de Corse - Oliu di Corsica" nieprzerwanie przez okres co najmniej pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku, zgłosiły sprzeciw w sprawie anulowania harmongramu konwersji odmian oliwek, wskazując, że pewien okres był im niezbędny, by dostosować skład swoich sadów. Odnośne podmioty to: EARL de Marquiliani, 20270 Aghione; Arthur Antolini, 11, lotissement Orabona, 20220 Monticello; Dominique Arrighi, 20290 Lucciana; Dominique Bichon, Le Regino, 20226 Speloncato; EARL Casa Rossa, Pianiccia, 20270 Tallone; William Delamare, Domaine de Valle, 20213 Querciolo; Roselyne Hubert, Pietra Macchja, 20279 Ville di Paraso; EARL Domaine de Torraccia, 20137 Lecci; Josette Lucciardi, Domaine de Pianiccione, 20270 Antisanti; Alfred Matt, plaine de Vallecalle, 20217 Saint-Florent; Jean-Luc Mozziconacci, Albaretto, 20240 Ghisonaccia oraz Jean-Louis Tommasini, 20225 Avapessa.

(3) Proponowana zmiana nie jest nieznaczna w rozumieniu art. 53 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, Komisja opublikowała zatem wniosek o wprowadzenie zmiany zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) wymienionego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 3 .

(4) Do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, wymienioną zmianę specyfikacji należy zatem zatwierdzić,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zatwierdza się zmianę specyfikacji opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczącą nazwy "Huile d'olive de Corse"/"Huile d'olive de Corse - Oliu di Corsica" (ChNP).

Artykuł  2

Ochrona, o której mowa w art. 1, podlega okresowi przejściowemu przyznanemu przez Francję zgodnie z art. 15 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 na rzecz podmiotów spełniających warunki wymienionego artykułu.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 11 maja 2017 r.
W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Phil HOGAN
Członek Komisji
1 Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 148/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Geraardsbergse mattentaart (ChOG) - Pataca de Galicia lub Patata de Galicia (ChOG) - Poniente de Granada (ChNP) - Gata-Hurdes (ChNP) - Patatas de Prades lub Patates de Prades (ChOG) - Mantequilla de Soria (ChNP) - Huile d'olive de Nîmes (ChNP) - Huile d'olive de Corse lub Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (ChNP) - Clémentine de Corse (ChOG) - Agneau de Sisteron (ChOG) - Connemara Hill Lamb lub Uain Sléibhe Chonamara (ChOG) - Sardegna (ChNP) - Carota dell'Altopiano del Fucino (ChOG) - Stelvio lub Stilfser (ChNP) - Limone Femminello del Gargano (ChOG) - Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (ChNP) - Chouriça de Carne de Barroso - Montalegre (ChOG) - Chouriço de Abóbora de Barroso - Montalegre (ChOG) - Sangueira de Barroso - Montalegre (ChOG) - Batata de Trás-os-Montes (ChOG) - Salpicão de Barroso - Montalegre (ChOG) - Alheira de Barroso - Montalegre (ChOG) - Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso lub Borrego de leite de Barroso (ChOG) - Azeite do Alentejo Interior (ChNP) - Paio de Beja (ChOG) - Linguíça do Baixo Alentejo lub Chouriço de carne do Baixo Alentejo (ChOG) - Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (ChNP)) (Dz.U. L 46 z 16.2.2007, s. 14).
3 Dz.U. C 9 z 12.1.2017, s. 42.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.